(en)Katalog ECTS

History of Polish sculpture

(en)Pedagog: dr Maria Rudzka

(en)Pole (en)Opis
Course type (en)-brak-
Didactic methods (en)-brak-
Language of lecture (en)-brak-
Prerequisites (en)-brak-
Final requirements (en)-brak-
The form of passing the course (assesment methods and criteria) (en)-brak-
Teaching goals (program content, subject description)

Treści programowe nauczania (treść zajęć)

 

1. Wprowadzenie (organizacja zajęć, warunki zaliczenia, lektury). Krótka historia ASP ze szczególnym uwzględnieniem nauczania rzeźby. Specyfika historii rzeźby polskiej.

2.  Tradycje stanisławowskie. Canova i Thorvaldsen a rzeźba polska.

3. Nauczanie rzeźby na Oddziałach Sztuk Pięknych Uniwersytetów w Warszawie i Wilnie. Praktyka twórcza rzeźbiarzy 1. poł. XIX wieku. Twórcy i realizacje rzeźbiarskie z lat 1815-1830.

4. Rola gabinetów odlewów gipsowych w nauczaniu rzeźby – spotkanie w pracownikami Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego w Sali Kolumnowej UW.

5. Sytuacja polityczna i jej wpływ na rozwój rzeźby pod zaborami. Pomniki i cmentarze. „Sprawa” Kurzawy.

6. Przemiany w rzeźbie europejskiej schyłku XIX wieku. August Rodin i Adolf von Hildebrand. Stanisław Przybyszewski i jego rola w kształtowaniu nowego myślenia o sztuce.

7. Polska rzeźba wobec nowych prądów. Tematy, tendencje, twórcy.

8. Dwie indywidualności - Xawery Dunikowski i Stanisław Szukalski (pokaz filmów).

9. Pokaz prac Xawerego Dunikowskiego w magazynach Królikarni.

10. Architektonika rzeźby w koncepcji Wittiga. Sytuacja rzeźby w Polsce po odzyskaniu niepodległości - nowa ikonografia i nowe zadania. Nauczanie rzeźby w XX-leciu. Średnie szkolnictwo artystyczne. Pracownia profesora Tadeusza Breyera.

11. Rzeźba w architekturze, wystawach światowych i transatlantykach. Indywidualności twórcze. Konkursy i wystawy. Mecenat. Monety i medale.

12. Zwiedzanie wystawy Pomnik. Monument. Europa Środkowo-Wschodnia 1918-2018 - Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego (zajęcia wyjściowe).

13. Pokaz prac rzeźbiarskich z XX-lecia w magazynach studyjnych Królikarni.

14. Rzeźba XX-lecia w plenerze. Ćwiczenia na wybranym cmentarzu lub w Parku Skaryszewskim.

 

15. Rzeźbiarze w czasie wojny. Twórczość obozowa.

Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

 

1. umiejscowienia twórców i dzieł w określonej epoce

2. rozpoznania tematu ikonograficznego

3. porównania dzieł rzeźby z jednej epoki i różnych okresów, wydobycia cech wspólnych i różnic

4. analizy formy działa

5. określenia jego różnorakich kontekstów

 

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

                                                               

1. znajomość podstawowej terminologii związanej z dziełami sztuki rzeźbiarskiej (technologia, ikonografia, definicje poszczególnych zjawisk wiążących się z formą lub zawartością treściową dzieł).

2.  znajomość etapów dziejów rzeźby polskiej oraz świadomość zróżnicowania kultury artystycznej w poszczególnych ośrodkach artystycznych

3. znajomość twórczości najważniejszych rzeźbiarzy i ich głównych dzieł

4. znajomość podstawowych problemów teoretycznych dotyczących rzeźby w/w okresu

5. znajomość historii nauczania rzeźby w w/w okresie

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

 

1. twórczego i krytycznego postrzegania i analizowania głównych zjawisk i nurtów rzeźbie polskiej,

2. dostrzegania wpływu osiągnięć „historycznych” rzeźby na jej dzisiejsze oblicze i funkcjonowanie

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.9 (en)o 30 2 30h
[pass]
Sculpture / rzeźba s.7 (en)o 30 2 30h
[pass]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.9 (en)o 30 2 30h
[pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9303