(en)Katalog ECTS

Historia form graficznych i druku

(en)Pedagog: dr Maria Rudzka

(en)Pole (en)Opis
Course type wykład monograficzny
Didactic methods

Warsztaty z elementami wykładu konwersatoryjnego, monograficznego - o charakterze autorskim, prezentacja multimedialna  obejmująca systematyczny kurs danego przedmiotu.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczony II rok

Final requirements

Zdany egzamin końcowy z zakresu wykładów

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

-      egzamin- 70%

-      praca zaliczeniowa (semestralne) 30%

Teaching goals (program content, subject description)

Treści programowe nauczania ( treść zajęć)

 

Zajęcia organizacyjne.
Film o Andrzeju Heinrichu, projektancie polskich banknotów (w związku ze śmiercią artysty).
Oprowadzanie po wystawie „Breugel w towarzystwie. Rembrandt osobiście” w Muzeum Narodowym przez kuratorkę Joannę Tomicką
Twórczość Janusza Grabiańskiego. Wspomnienie o artyście – spotkanie w Bibliotece m.st. Warszawy.
Początki druku. Historia technik graficznych. Specyfika historii grafiki polskiej. Rola kolekcjonerów – pokaz fragmentów prezentacji towarzyszącej wystawie „Miłośnicy grafiki i ich kolekcje” w MNW (2006).
Norblin i jego uczniowie. Nauczanie grafiki na Oddziałach Sztuk Pięknych Uniwersytetów w Warszawie i Wilnie.
Litografia w 1.poł. XIX w. Jan Feliks Piwarski jako artysta i kurator Gabinetu Rycin Uniwersytetu Warszawskiego.
Oprowadzanie po „Wystawie, której nie było… Ignacy Łopieński (1865-1941) – odnowiciel sztuki graficznej”  przez kuratora Piotra Czyża
Twórczość graficzna Wincentego Smokowskiego. Rola grafiki w walce o zachowanie tożsamości narodowej (drzeworyt reprodukcyjny na przykładzie Tygodnika ilustrowanego, Kłosów i Wędrowca; dzieło inwentaryzacyjne Napoleona Ordy).
Przemiany w grafice europejskiej na przełomie XIX i XX wieku. Rola Stanisława Przybyszewskiego w polskim środowisku artystycznym. Wpływ grafiki japońskiej na artystów polskich.
Stanisław Wyspiański i sztuka książki. „Chimera” (pokaz czasopisma). Twórczość Józefa Pankiewicza i odrodzenie technik metalowych. Leon Wyczółkowski.
Młoda Polska -  tematy i twórcy.
Władysław Skoczylas i grafika kręgu Rytu.
Od tradycji do awangardy. Różnorodność grafiki XX-lecia międzywojennego.
Pokaz filmu o twórczości Franciszki i Stefana Themmersonów oraz filmu o Arturze Szyku.
Dwie indywidualności - Tadeusz Kulisiewicz i Bruno Schulz.
Specyfika grafiki polskiej w czasie II wojny światowej.
Zbiory graficzne Muzeum Powstania Warszawskiego -
Pierwsze lata powojenne. Socrealizm w grafice. Film „Socrealizm”.
Grafika warsztatowa od połowy lat 50-tych do dnia dzisiejszego, cz.I .
Grafika warsztatowa od połowy lat 50-tych do dnia dzisiejszego, cz.II . Pokaz filmu „Panek”.
Plakat polski cz. 1 – Tematy i twórcy.
Pokaz filmów „Bykowi chwała” i „Lenica”. Dyskusja.
Grafika lat 80-tych. Powrót do pierwotnej funkcji komunikacyjnej grafiki.
Ilustracja książki dziecięcej – spotkanie z wieloletnią dyrektorką Muzeum Książki Dziecięcej w Bibliotece m.st. Warszawy.
Grafika reklamowa i informacyjna w farmacji – spotkanie z prof. Iwoną Arabas, wieloletnią kierowniczką Muzeum Farmacji.
Pokaz filmu o historii Wydziału Grafiki Warszawskiej ASP - „Pogranicze grafiki i filmu”.
Pokaz nowożytnej grafiki europejskiej ze zbiorów MNW
Pokaz nowożytnej grafiki polskiej ze zbiorów MNW.
Muzeum Drukarstwa.
 

Kolejność zajęć może ulec modyfikacji w zależności od terminów zwiedzania zbiorów.

 

Cel zajęć:

- przyswojenie podstawowych zagadnień z historii form graficznych i druki na przykładzie grafiki polskiej od schyłku XVIII wieku do czasów współczesnych przedstawionych na tle przemian tej dziedziny w Europie z uwzględnieniem wcześniejszego jej dorobku

- zapoznanie z periodyzacją zjawisk, pojęciami stylistycznymi oraz historią poszczególnych technik  

- przyswojenie terminologii związanej z opisem formalnym i ikonograficznym dzieła;

-zapoznanie się z kanonem podstawowych artystów i dzieł.

- uzyskanie umiejętności interpretacji dzieła sztuki oraz odczytanie jego podstawowych cech stylistycznych i znaczeniowych (ikonograficznych i ikonologicznych) pozwalającej na umieszczenie dzieła w określonym kontekście kulturowym.

 

Compulsory literature used during classes

Krystyna Czarnocka , Półtora wieku grafiki polskiej, Warszawa 1962

Elżbieta Dzikowska, Artyści mówią. Wywiady z mistrzami grafiki, Warszawa 2011

Jan Fejkiel, Polska grafika lat dziewięćdziesiątych, Bielsko-Biała 1996

Genius loci. Grafika w kręgu ASP w Warszawie, Warszawa 2004

Grafika wczoraj i dziś, Warszawa 1971

Anna Grochala, Grafika vincit, ASP  Warszawa 2003

Anna Grochala, Anna Manicka, Mistrzowie grafiki, MNW Warszawa 2004

Anna Grochala, Pochwała litografii, ASP Warszawa 2003

Maria Grońska, Nowoczesny drzeworyt polski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.

Maria Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994.

Irena Jakimowicz, Polska grafika współczesna, Warszawa 1975.

Koniec wieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890-1914. Katalog wystawy. Warszawa-Kraków 1996 ( rozdziały dotyczące grafiki)

Irena Kossowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917, Kraków 2000

Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, red. Anna Grochala, MNW Warszawa 2006

Anna Król, Japonizm polski, Kraków 2011

Muzeum Książki Dziecięcej. Informator, Warszawa 2017

Pięć wieków grafiki polskiej. Katalog wystawy. Warszawa 1997, tamże obszerna bibliografia ogólna oraz dotycząca poszczególnych artystów

Polska – Japonia. Katalog wystawy. Muzeum Literatury Warszawa 1999.

Maryla Sitkowska, Pracownia Grafiki Władysława Skoczylasa [w:] Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944, red. Jola Gola, Maryla Sitkowska, Agnieszka Szewczyk, Warszawa 2012 s. 267-291.

Agnieszka Szewczyk, Sztuka książki [w:] Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944, red. Jola Gola, Maryla Sitkowska, Agnieszka Szewczyk, Warszawa 2012 s. 293-327.

Zdzisław Szubert, Mistrzowie plakatu i ich uczniowie ,Wydawnictwo Rzeczpospolita Warszawa 2008.

Anita Wicencjusz-Patyna, Stacja ilustracja. Polska ilustracja książkowa 1950-1980, Wrocław 2008

Janina Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa 1986.

Danuta Wróblewska, Polska grafika współczesna, Warszawa 1983

Wyprawa w 20-lecie. Katalog wystawy, red. K. Nowakowska-Sito, MNW Warszawa 2008

100 lat polskiej sztuki plakatu. Red. Krzysztof Dydo. Kraków 1993.

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Student powinien być zdolny do:

1. umiejscowienia twórców i dzieł w określonej epoce

2. rozpoznania tematu ikonograficznego

3. porównania dzieł grafiki warsztatowej i projektowej z jednej epoki, wydobycie cech wspólnych i różnic

Student powinien osiągnąć wiedzę w następującym zakresie:

1. znajomość podstawowej terminologii związanej z dziełami sztuki graficznej (technologia, ikonografia, definicje poszczególnych zjawisk wiążących się z formą lub zawartością treściową dzieł).

2.  znajomość etapów dziejów grafiki polskiej na tle europejskim oraz świadomość zróżnicowania kultury artystycznej w poszczególnych ośrodkach artystycznych

3. znajomość twórczości najważniejszych grafików i ich głównych dzieł

4. znajomość podstawowych problemów teoretycznych dotyczących grafiki w/w okresu

Student powinien być zdolny do:

1. twórczego i krytycznego postrzegania i analizowania głównych zjawisk i nurtów grafice polskiej,

2. dostrzegania wpływu osiągnięć „historycznych” grafiki na jej dzisiejsze oblicze i funkcjonowanie

3. rozumienia specyfiki funkcjonowania form powielanych/drukowanych

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Zaciemniona sala, rzutnik multimedialny, komputer z odpowiednim oprogramowaniem

(możliwość wyświetlania filmów), głośniki

Inne pomoce dydaktyczne:

Filmy, egzemplarze Tygodnika Ilustrowanego, Kłosów, Chimery, albumy J.P. Piwarskiego, N. Ordy, katalogi wystaw zbiorowych i indywidualnych, reprodukcje plakatów z Powstania warszawskiego, CD z nagranymi wypowiedziami artystów, prezentacje multimedialne, zdygitalizowane materiały z Archiwum ASP

Możliwość wychodzenia na zajęcia w instytucjach związanych z grafiką

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.5 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9331