(en)Katalog ECTS

Artistic Concepts

(en)Pedagog: prof. Sławomir Ratajski, mgr Maciej Szczęśniak
(en)Asystent/ci: mgr Maciej Szczęśniak

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Didactic methods

Metoda nauczania (forma zajęć):
1. Zajęcia seminaryjne.
2. Praca indywidualna.
3. Praca w grupach.
4. Ćwiczenia kreacyjne i warsztatowe.
5. E- learning.
6. Dyskusja dydaktyczna i korekta indywidualna poszczególnych zadań.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Wymagania wstępne:


I rok II stopnia: Zdany egzamin na studia magisterskie.


II rok II stopnia: Zaliczony egzamin po drugim semestrze pierwszego roku.

Final requirements

Wymagania końcowe:
1. Wykonanie ćwiczeń realizowanych w ramach przedmiotu.
2. Obrona pracy magisterskiej.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Kryteria oceny:
1. Ocena jakości artystycznej prezentowanych prac.
2. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach.
3. Samodzielność w obrębie pracy twórczej.
4. Ocena umiejętności operowania własnymi środkami wyrazu.
5. Ocena skuteczności zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności końcowej realizacji artystycznej.
6. Praktyczna praca dyplomowa prezentowana w formie wystawy (jej forma pozostaje zależna od tematu i charakteru realizacji), do której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.
Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji

Praca magisterska.
Ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy magisterskiej w postaci publicznej prezentacji i obrony jej części teoretycznej i praktycznej w obecności promotorów. Oceny dokonuje powołana przez Dziekana, Wydziałowa Komisja Dyplomowa, po zakończonej publicznej prezentacji, dyskusji, odczytaniu recenzji i tajnym głosowaniu. Pozytywna ocena skutkuje przyznaniem dyplomu magistra sztuki w dziedzinie sztuk pięknych ze wskazaniem specjalizacji Intermedia/ Multimedia.

Teaching goals (program content, subject description)

Treści programowe nauczania (treść zajęć):
Kształcenie studenta odbywa się w procesie zajęć o charakterze seminaryjnym oraz ćwiczeń studyjnych realizowanych indywidualnie. Treści programowe dotyczą zarówno zagadnień teoretycznych jak i praktycznych, gdzie program skupia się na rozpoznawaniu własnych predylekcji artystycznych i umiejętności adekwatnego posługiwania się medium artystycznym spójnym z przekazem. Studenci operują w intermedialnej przestrzeni wyrazowej poszukując treści w dialogu różnych środków ekspresji.
Przygotowane propozycje artystyczne są poddawane dyskusji w grupie i analizowane w procesie percepcyjnym innych uczestników zajęć.

Celem zajęć jest:
1. Krytyczne uczestnictwo w kontekście sztuki i kultury współczesnej.
2. Pogłębiona autorefleksja służąca formowaniu przekazu artystycznego.
3. Opanowanie medium artystycznego spójnego z własną koncepcją artystyczną.
4. Umiejętność podejmowania rozważań na temat współczesnej sytuacji kulturowej i społecznej.

Program nauczania ma na celu gruntowne przygotowanie studentów do samodzielnego określenia koncepcji artystycznej wyrażonej poprzez spójne z nią media lub medium artystyczne. Działania praktyczne powinny być oparte na wiedzy w zakresie różnych technik i technologii użytych w wypowiedzi artystycznej (materiały i urządzenia). Zagadnienia związane ze specyfiką medium, którym się posługuje oraz jego systemem znaczeń i symboli powinno pozwolić studentom na twórcze przekazanie indywidualnych treści poprzez kreowane działania.
Zwieńczeniem prac wspieranych wiedzą z zakresu kultury wraz z wybranymi elementami wiedzy naukowo-technicznej zdobytą na zajęciach powinna być praca magisterska.

Realizowane w pracowni tematy:
- media sztuk wizualnych jako nośniki informacji,
- wykorzystywanie własnej indywidualności w formowaniu przekazu artystycznego,
- refleksja dotycząca predylekcji w wyborze medium wypowiedzi artystycznej,
- prezentacja własnej koncepcji opartej na autoanalizie z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego.
Autoanaliza (I – II semestr studiów stac. II st.):
- prezentacja komunikatów indywidualnych opartych na analizie wybranych aspektów kulturowo-społecznych,
- wzajemna prezentacja komunikatów indywidualnych w grupie.
Analiza treści przenoszonych za pomocą języka sztuk wizualnych z wykorzystaniem elementów audio.
Autoprezentacja dotychczsowych działań artystycznych (II semestr studiów stac. II st.).
Przygotowanie do prezentacji indywidualnej pracy dyplomowej (III – IV semestr studiów stac. II st.).
Wykonywanie 2 zadań w semestrze postawionych przez prowadzącego. Prezentacja wykonanego zadania ma charakter seminaryjny. Studenci wykonują część zadań w grupie.

Compulsory literature used during classes

Literatura podstawowa: 
1. Współczesna literatura krytyczna dot. sztuki i kultury ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych koncepcji odnoszących się do sztuki mediów.
2. Historia i teoria sztuki światowej i polskiej XX w.

Additional literature recommended for the student's self learning

Literatura uzupełniająca:
Literatura XX i XXI w.

Inne:
Regularne śledzenie ważniejszych wydarzeń kulturalnych.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Absolwent potrafi:

K_U01 umiejętnie kreować własną osobowość twórczą, co znajduje wyraz w realizacji samodzielnych kreacji artystycznych w obrębie specjalności oraz w innych działaniach interdyscyplinarnych;

K_U02 samodzielnie projektować i realizować prace artystyczne z zakresu sztuk plastycznych, działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych – w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje, z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu i otwartości na odmienne światopoglądy;

K_U03 w oparciu o swoją wiedzę, świadomość i poczucie estetyki kreować nowe trendy i tendencje twórcze w obrębie studiowanej specjalności; 

K_U04 podejmować i kreatywnie realizować zadania z zakresu działań na potrzeby multimediów i intermediów;

K_U05 w sposób zaawansowany integrować w ramach projektów interdyscyplinarnych środki przekazu i obrazowania charakterystyczne dla pokrewnych dziedzin

twórczości plastycznej;

K_U06 w sposób świadomy i odpowiedzialny realizować własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła oraz zindywidualizowanej refleksji na jego temat;

K_U08 w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej w pracy twórczej celów i efektów;

K_U09 w sposób profesjonalny posługiwać się warsztatem artysty intermedialnego podczas realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych, społecznych i prawnych;

K_U10 inicjować, planować i w konsekwencji organizować i koordynować zespołowe projekty artystyczne, także te o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U11 w sposób profesjonalny współpracować z zespołem oraz w miarę potrzeb przyjmować rolę lidera przy planowaniu i realizacji grupowych projektów

artystycznych (praca w galerii, instytucjach kultury i sztuki, studiach filmowych i fotograficznych oraz przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych);

K_U12 inicjować i realizować zespołowe projekty artystyczne, przeprowadzane z zachowaniem wysokich wartości estetycznych i kulturotwórczych;

K_U13 współpracować z zespołem twórczo-produkcyjnym oraz ze specjalistami z innych dziedzin podczas realizacji projektów artystycznych;

K_U14 w sposób twórczy i kreatywny posługiwać się warsztatem artysty intermedialnego w sposób umiejętny i świadomy, włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik wizualnych adekwatnie do potrzeb realizowanego projektu;

K_U15 w sposób odpowiedzialny posługiwać się warsztatem artysty intermedialnego w zakresie technik manualnych oraz elektronicznych technik przetwarzania obrazu, umiejętnie stosując różnorodne techniki z zakresu sztuki mediów, adekwatne do potrzeb realizowanego projektu;

K_U17 wskazać źródła swoich inspiracji służących do realizacji własnych koncepcji artystycznych, opartych na zróżnicowanej stylistyce i wykonanych z wykorzystaniem niezależnego projektowania, myślenia, twórczej wyobraźni, wiedzy i intuicji;

K_U18 wykazać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji – zachodzących w dziele artystycznym – pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem oraz potrafi je odnieść do wybranych problemów z dziedziny kultury artystycznej;

K_U19 w sposób świadomy i kreatywny stosować tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość integracji różnorodnych możliwości twórczej wypowiedzi w celu tworzenia nowych wartości warsztatowo-artystycznych;

K_U22 Podejmować w oparciu o wiedzę i doświadczenie dialog dotyczący reprezentowanej dziedziny, dyscypliny lub specjalności;

 

Absolwent zna i rozumie:

K_W03 pogłębioną problematykę z zakresu technologii działań intermedialnych;

K_W04 pogłębioną problematykę dotyczącą rozumienia podstawowych i zaawansowanych pojęć plastycznych takich jak: piękno, estetyka, kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie trójwymiarowe;

K_W05 wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać tę wiedzę dla własnego, dalszego rozwoju artystycznego;

K_W06 podstawowy i poszerzony zakres lektur odnoszących się do studiowanej specjalności i szeroko pojmowanych kontekstów sztuk pięknych;

K_W07 wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiowania oraz posiada zdolność do integrowania nabytej wiedzy;

K_W08 problematykę dotyczącą obszarów sztuki i kultury, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną;

K_W10 zasady swobodnego korzystania z różnorodnych mediów w obrębie swojej specjalności, co w konsekwencji prowadzi do tworzenia prac artystycznych o wysokim stopniu oryginalności;

K_W12 dogłębnie trendy rozwojowe z zakresu dyscyplin pokrewnych sztuce oraz dysponuje wiedzą pozwalającą na realizację zadań indywidualnych i zespołowych;

K_W14 zasady swobodnego korzystania z różnorodnych klasycznych i współczesnych środków wyrazu plastycznego w obrębie mediów oraz posiada umiejętność samodzielnego poszerzania, definiowania i kreatywnego korzystania ze źródeł własnych inspiracji artystycznych;

Absolwent jest gotów do:

K_K01 podejmowania w zorganizowany i w pełni samodzielny sposób nowych zadań i działań twórczych i kulturotwórczych, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji oraz kierując się zasadami etyki;

K_K02 samodzielnego i świadomego podejmowania prac artystycznych, zbierania, analizowania i w konsekwencji wykorzystywania podstawowych i bardziej skomplikowanych informacji w procesie doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia;

K_K03 funkcjonowania jako samodzielny artysta, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych;

K_K04 definiowania i wyrażania własnych sądów na tematy artystyczne, kulturowe, społeczne, naukowe i etyczne;

K_K05 odpowiedzialnego i umiejętnego organizowania warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych;

K_K06 świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych, szeroko pojmowanych działań kulturotwórczych;

K_K07 świadomego planowania swojej ścieżki kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach umiejętności i wiedzę, a także umiejętne wykorzystanie wiedzy zdobytej w procesie samokształcenia;

K_K08 adoptowania się do zmieniających się uwarunkowań społecznych, wykorzystując przy tym mechanizmy psychologiczne wspomagające jego działania w zakresie twórczości artystycznej i umiejętności negocjacji;

K_K09 krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i dziedzin pokrewnych;

K_K10 podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i estetycznych aspektów związanych z pracą własną lub innych osób w zakresie projektów i realizacji artystycznych;

K_K13 komunikowania się w obrębie własnej społeczności, wykazując przy tym umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności;

K_K18 podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
1. Pomieszczenie zapewniające swobodną jednoczesną pracę 15-tu studentom.
2. Rzutnik multimedialny i ekran.
3. 4 komputery z odpowiednim oprogramowaniem.
4. Pomieszczenie galeryjne dostępne 1-2 tygodnie w roku w celu ustawienia i zaprezentowania prac studentów.
5. Możliwość korzystania z greenboxa w umówionym czasie.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.1 (en)d 60 4 exercise 60h
exercise [exam]
Media Art s.3 (en)d 60 6 exercise 60h
exercise [exam]
Media Art s.3 (en)d 60 12 exercise 60h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9342