(en)Katalog ECTS

Studio of Mental Structures

(en)Pedagog: mgr Jakub Mazurkiewicz

(en)Pole (en)Opis
Course type obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykłady, warsztaty, korekty

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczenie zajęć I roku studiów I stopnia Pracowni Plastycznej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną.

Wymagania końcowe
 1. Przedstawienie efektów pracy nad czterema zadaniami semestralnymi.
 2. Znajomość pojęć i zasad w dziedzinach: typografii, projektowania graficznego i narracji wizualnej.
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

celujący
5,35
Wybitny poziom koncepcyjny prac.
Wybitny poziom projektowo-artystyczny i techniczny prac.
100% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Realizacja dodatkowych aktywności z własnej inicjatywy.
≥ 99


bardzo dobry
5,0
Wybitny poziom koncepcyjny prac.
Wybitny poziom projektowo-artystyczny prac.
100% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
98–93


bardzo dobry minus
4,65
Wybitny poziom koncepcyjny prac.
Wysoki poziom projektowo-artystyczny prac.
100% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
92–87

 

dobry plus
4,35
Wysoki poziom koncepcyjny prac.
Wysoki poziom projektowo-artystyczny prac.
100% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
86–81


dobry
4,0
Wysoki poziom koncepcyjny prac.
Przeciętny poziom projektowo-artystyczny prac.
80% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
80–75


dobry minus
3,65
Przeciętny poziom koncepcyjny prac.
Przeciętny poziom projektowo-artystyczny prac.
80% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
74–69

 

dostateczny plus
3,35

Przeciętny poziom koncepcyjny prac.
Niski poziom projektowo-artystyczny prac.
60% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
68–63


dostateczny
3,0
Niski poziom koncepcyjny prac.
Niski poziom projektowo-artystyczny prac.
40% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
62–57


dostateczny minus
2,65
Niski poziom koncepcyjny prac.
Niski poziom projektowo-artystyczny prac.
20% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Poważne błędy techniczne.
56–51


niedostateczny
2,0
Niedostateczny poziom koncepcyjny, projektowo-artystyczny i techniczny prac.
0% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
≤ 50


nieklasyfikowany
0
Brak kompletu prac, brak uczestnictwa w egzaminie lub powyżej 3 nieusprawiedliwione nieobecności.
0

 

Ocena przeprowadzona jest podczas przeglądu semestralnego. Ocenie podlega odpowiednio:

50% – realizacja czterech zadań semestralnych
– pomysłowość i oryginalność rozwiązania problemu,
– jakość i staranność wykonania projektu.
30% – wiedza sprawdzona podczas egzaminu ustnego za pomocą 5 pytań
20% – aktywność
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest odpowiednia frekwencja na zajęciach. Osoby, które mają więcej niż trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze nie mogą przystąpić do zaliczenia i otrzymują ocenę niesklasyfikowany.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z wiedzą z zakresu typografii, projektowania graficznego oraz narracji wizualnej oraz zastosowanie tej wiedzy w praktyce artystycznej za pomocą zestawu ćwiczeń.

 

Ćwiczenie 1 – typograficzno-przestrzenne

Ćwiczenie 2 – dotyczące narracji wizualnej

Ćwiczenie 3 – znakowo-plakatowe

Ćwiczenie 4 – zadanie wydawnicze

 

Praca nad zadaniami może być prowadzona podczas zajęć oraz realizowana w ramach czasu przeznaczonego na pracę domową.

Podczas spotkań dydaktycznych prowadzone są korekty i dyskusje na temat realizacji zadań.

 

W ciągu semestru odbywają się wykłady nakreślające teoretyczne ramy dla rozwiązań formalnych.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
 • Typografia książki. Podręcznik projektanta, Mitchell Michael, Wightman Susan, 2015
 • Człowiek i jego znaki, Adrian Frutiger, 2015
 • Siatki, czyli zasady kompozycji typograficznej, Kimberly Elam, 2019
 • kursownik.pl
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
 • Triumf typografii. Kultura, komunikacja, nowe media, Hoeks Henk, Lentjes Ewan, 
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Student/studentka:

 • swobodnie opisuje opracowany przez siebie projekt używając profesjonalnej nomenklatury (K_U02);
 • odpowiada w sposób praktyczny na postawiony problem projektowo-artystyczny wykonując pracę w zadanej technice (K_U14);
 • projektuje komunikatywny układ typograficzny, znak graficzny, plakat, publikację (K_U22)

 

Student/studentka:

 • definiuje pojęcia z zakresu typografii, projektowania graficznego i narracji wizualnej (K_W04);
 • opisuje i wyjaśnia sposoby wykorzystania oprogramowania z pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) we własnym projekcie.

Student/studentka:

 • uzasadnia wybór środków plastycznych wykorzystanych w ramach projektu do przekazania określonej treści (K_K12).
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia nadająca się do przeprowadzenia warsztatów oraz wykładu. Wyposażona w: komputer połączony z projektorem, krzesła w ilości odpowiadającej liczbie studentów i studentek, stół do prac warsztatowych. Studenci powinni mieć do dyspozycji stanowiska komputerowe z oprogramowaniem z pakietu Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign. Do dyspozycji powinna być czarno-biała drukarka formatu A4, biały papier formatu A4, nożyczki, nożyki introligatorskie, kostki introligatorskie, maty do cięcia, linijki.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.3 (en)o 45 2 workshop 45h
workshop [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9464