(en)Katalog ECTS

Philosophical diagnosis of the contemporaneity

(en)Pedagog: mgr Tadeusz Walentowicz, dr hab. Aleksander Zbrzezny

(en)Pole (en)Opis
Course type

do wyboru

Didactic methods

seminarium dyplomowe

Language of lecture polski;
Prerequisites (en)-brak-
Final requirements (en)-brak-
The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Kryteria oceny:

 

1. Frekwencja 

2. Aktywność i zaangażowanie w dyskusję.

3. Rekonstrukcja argumentacji przedstawianych w czytanych tekstach.

4. Samodzielna wypowiedź na temat omawianych problemów (dopuszczalna także w formie przedstawionego eseju).

5. Skala ocen określona jest według punktacji obowiązującej na Wydziałach.

Teaching goals (program content, subject description)

Cel zajęć

 

Program nauczania ma na celu dostarczenie studentom pojęciowych narzędzi do interpretacji współczesnej rzeczywistości, a także zapoznanie studentów z różnymi problemami współczesności i próbami ich teoretycznej artykulacji. Wśród omawianych problemów znajdą się: mit, ideologia, globalizacja, przemoc, nierówności, kultura popularna. Seminarium ma też pełnić funkcję pomocniczą w pisaniu teoretycznej pracy dyplomowej – poprzez wzbogacenie warsztatu pojęciowego studentów i wskazywanie związków między różnymi obszarami kultury.

 

Zagadnienia omawiane:

 

Czym jest mit? Współczesne mitologie. Rzeczywistość czy pojęciowe nadużycie?
Czym jest ideologia? Miejsce ideologii we współczesnej kulturze.
Przeobrażenia rzeczywistości społecznej i kulturowej.
Socjologiczna i ekonomiczna diagnoza współczesności.
Współczesne filozofie kultury i społeczeństwa
Główne problemy tradycji feminizmu
Czym jest ponowoczesność? Czym jest (była) nowoczesność?
Problemy nierówności, wykluczenia, przemocy
 

Compulsory literature used during classes

W trakcie zajęć omówione zostaną fragmenty następujących pozycji - ostateczny dobór lektur będzie zależał od zainteresowań uczestników:

 

Althusser, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, tłum. A. Staroń, http://nowakrytyka.pl/spip.php?article279
Arendt, O przemocy

Armstrong, Krótka historia mitu

Barthes, Mitologie

Baudrillard, Spisek sztuki, Pakt jasności
Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Globalizacja
Beck, Społeczeństwo światowego ryzyka
Braidotti, Po człowieku
Brown, Dzisiaj wszyscy jesteśmy demokratami
Chomsky, Hegemonia albo przetrwanie
Crary, 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu
Crouch, Psucie wiedzy
Debord, Społeczeństwo spektaklu
Eco, Apokaliptycy i dostosowani
Elias, Esej o czasie
Fanon, Wyklęty lud ziemi
Klein, No Logo, To zmienia wszystko
Kuspit, Koniec sztuki
Marcuse, Tolerancja represyjna
Pobłocki, Kapitalizm. Historia krótkiego trwania
Sowa, Fantomowe ciało króla
Standing, Prekariat
Stiglitz, Globalizacja, Cena nierówności
Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie
Graeber, Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

 

1. Posługiwania się podstawową terminologią nauk społecznych i filozofii w zakresie określonym przez program zajęć.

2. Identyfikacji i nazywania problemów współczesności.

3. Przytoczenia poglądów kilku wybitnych filozofów i socjologów.

4. Samodzielnego pogłębiania zdobytej wiedzy.

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

 

1. Znajomości podstawowych pojęć z zakresu filozofii i socjologii odnoszących się do problemów współczesnego społeczeństwa i kultury.

2.   Znajomości idei i argumentów wybranych autorów na podstawie samodzielnej lektury ich

      pism.

3.  Historii i historyczności różnych praktyk i elementów życia społecznego. 

 

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

 

1.   Otwarcia na nowe idee i gotowości do zmiany opinii w świetle dostępnych

      danych i argumentów.

2.    Większej dbałości o precyzję językową/pojęciową.

3. Przedstawienia własnego stanowiska w wybranych kwestiach socjologicznych i  filozoficznych.

4. Samodzielnego wyszukiwania i wartościowania informacji dotyczących problemów ideologii, polityki, nauki, religii i kultury.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.1 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9528