(en)Katalog ECTS

Design (choice)

(en)Pedagog: dr hab. Grzegorz Niwiński

(en)Pole (en)Opis
Course type
Didactic methods

Projekty indywidualne; projekty zbiorowe; dyskusja i dialog dydaktyczny

Language of lecture polski;
Prerequisites

Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny projektowania; kojarzenie zależności pomiędzy formą, funkcją i konstrukcją przedmiotów; znajomość podstawowych technologii przemysłowych; znajomość rysunku technicznego; umiejętność modelowania  trójwymiarowego; pozytywne zaliczenie II roku;

Final requirements

Wykonanie projektu zgodnie z przyjętymi założeniami. Prezentacja przed Komisją Wydziałową obejmować powinna: plansze prezentujące rozwiązanie, makiety w skali lub prototypy (w zależności od tematu), dokumentację projektową w postaci szkiców, wizualizacji i modeli oraz prezentację multimedialną pokazującą założenia, proces projektowania i ostateczne rozwiązanie.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego; ocena stopnia innowacyjności rozwiązania projektowego; ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na planszach, wykonanie modelu oraz prelekcja połączona z prezentacją multimedialną; ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego.

Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć jest pogłębianie doświadczenia studentów w zakresie projektowania przedmiotów. W toku zajęć znane z poprzednich lat wyizolowane umiejętności są utrwalane poprzez trening i łączone w integralny proces, zwany projektowaniem wzorniczym. Wspomniane umiejętności to rzeźbiarskie kształtowanie formy, projektowanie konstrukcyjne i technologiczne, projektowanie funkcji, rozumienie uwarunkowań rynkowych, społecznych i ekonomicznych.

Profil zainteresowań prowadzącego nie związany jest wyłącznie z jego doświadczeniami zawodowymi.  Poza projektowaniem dla przestrzeni publicznej, w pracowni zrealizowano wiele projektów związanych z projektowaniem społecznym (projekty dla 3 świata, dla niepełnosprawnych, dla wykluczonych) oraz związanych z szeroko pojętą edukacją. Nauka podstawowej umiejętności projektowania wyrobów dla przemysłu, chętnie poszerzana jest o umiejętność organizacji przedsięwzięć projektowo-produkcyjnych realizowanych w oparciu o rzemiosło lub własną działalność wytwórczą projektanta.  Często projekty te mają charakter startupowy i wykonywane są z myślą o własnej przyszłości ekonomicznej. Specjalna waga przywiązywana jest do wyboru właściwych rozwiązań technologicznych i materiałowych mających na względzie zrównoważony rozwój oraz gospodarkę obiegu zamkniętego.  Prowadzący dokłada starań, aby ekologiczny aspekt projektowania był obecny we wszystkich projektach, niezależnie od podstawowego tematu. Kolejnymi stale obecnymi aspektami jest problematyka prowadzenia skutecznej praktyki zawodowej oraz etycznego wymiaru zawodu projektanta.  Wszystkie projekty w mniejszym lub większym stopniu poszukują lepszych wzorców życia. Poszukiwanie alternatywnych modeli egzystencji, generowane przez krytyczny stosunek do rzeczywistości, bywa podstawowym celem najciekawszych projektów.

W semestrze V, VI oraz VII realizowane są  dwa tematy projektowe:

1.Rozbudowany temat badawczy – określony w sposób otwarty, umożliwiający swobodną interpretację problemu. Realizacja tego tematu jest zależna od zainteresowań studenta, związanych z własną koncepcją kształtowania doświadczeń projektowych. Istnieje znaczna dowolność wyboru obszaru projektowania, ze wskazaniem na projektowanie: przedmiotów codziennego użytku, mebli, elementów wyposażenia przestrzeni publicznej, zabawek, przedmiotów edukacyjnych, sprzętu dla niepełnosprawnych, pojazdów, itp. Sposób prezentacji projektu ustalany jest indywidualnie, w zależności od jego specyfiki.

2.Prostsze zadanie projektowe– konkretnie definiujące zarówno uwarunkowania, jak i przedmiot projektu. Zadanie ma na celu zbadanie różnych zastosowań określonego materiału lub technologii. W zadaniu określone są jednakowe dla wszystkich wymogi prezentacji projektu z dużym udziałem pracy modelarskiej w docelowym materiale.

Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Po ukończeniu kursu student potrafi:

- tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne(K_U01);

- posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania (K_U02);

- współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K_U03);

- swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania projektowanych obiektów (K_U04);

- projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii i podstawowymi zasadami psychologii (K_U05);

- stosować zasady ekologicznych strategii projektowania (K_U06);

- tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. (K_U07);

- przygotować profesjonalną prezentację i publicznie prezentować własne projekty (K_U09);

Po ukończeniu kursu student zna i rozumie:

- podstawowe zasady dotyczące metodologii projektowania potrzebne do realizacji własnych projektów; (K_W01);

- podstawowe pojęcia  związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki  i projektowania (K_W02);

- wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu (K_W04);

- podstawowe zasady ergonomii oraz psychologicznych oddziaływań produktów (K_W05);

- podstawowe zasady ekologii i ekologicznych strategii projektowania (K_W06);

- podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów (K_W08);

- podstawowe zagadnienia dotyczące finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K_W10);

Po ukończeniu kursu student jest gotów do:

- ustawicznego samokształcenia się w obszarze wykonywanego zawodu projektanta (K_K01);

- samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji (K_K02);

- właściwego organizowania własnej pracy (K_K03);

- adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje(K_K04);

- komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej w szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych (K_K05);

- do świadomego stosowania i egzekwowania przepisów prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach własnej działalności projektowej i artystycznej (K_K06);

- respektowania zasad zrównoważonego rozwoju świata (K_K07);

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych; biblioteka specjalistyczna; pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.5 (en)d 120 7 exercise 120h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9567