(en)Katalog ECTS

Design (choice)

(en)Pedagog: dr Daniel Zieliński

(en)Pole (en)Opis
Course type Pracownia projektowania, wybór.
Didactic methods

Projekty indywidualne i grupowe. Zajęcia prowadzone są metodą korektową, 2 razy w tygodniu. Podczas korekt prowadzone są rozmowy zarówno bezpośrednio związane z pracą nad projektem, jak i wokół wielu problemów satelitarnych.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Ukończony drugi rok studiów, portfolio projektów zgodne z profilem dydaktycznym pracowni.

Final requirements

Wykonanie dwóch projektów, zgodnych z definiowanymi w każdym semestrze tematami oraz ich komisyjna obrona (prezentacja podczas sesji zaliczeniowej na końcu semestru).

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Każdy projekt oceniany jest w następujących trzech warstwach: warstwie projektowej, wykonawczej oraz organizacyjnej. W warstwie projektowej oceniana jest klarowność odpowiedzi na postawiony temat, forma powstałego obiektu i potencjał intelektualny projektu. W warstwie wykonawczej oceniana jest poprawność, staranność i atrakcyjność formy podania oraz jego adekwatność do specyfiki projektu. W warstwie organizacyjnej oceniana jest jakość pracy, kontaktów z prowadzącym i jakość prezentowanych materiałów szkicowych.

Teaching goals (program content, subject description)

W pracowni realizowane są dwa zadania projektowe w/g propozycji tematów opracowanych przez prowadzącego. Dopuszczalne są własne tematy, jeśli wpisują się w profil pracowni i kompetencje prowadzącego. Zainteresowanie tematami jest ukierunkowane na współczesność i niedaleką przyszłość, z uwypukleniem problemów relacji z otoczeniem (obyczajowych, kulturowych, ekologicznych), metodologicznych (różne koncepcje metod projektowania i uprawiania zawodu projektanta), oraz nowych technologii (projektowania i produkcji). Chętnie podejmowane są tematy badawcze, o charakterze eksperymentalnym, innowacyjnym, wykraczające poza standardowy proces projektowania, zarówno w odniesieniu do przedmiotu projektowania jak i sposobu realizacji zadania projektowego. Propozycje tematów semestralnych formułowane są w sposób otwarty, często wymagający ich interpretacji, określenia własnego względem nich stosunku, przedmiotu projektowania i metod pracy. Stanowią one jedynie punkt odniesienia ułatwiający rozpoczęcie i prowadzenie procesu projektowania.
Najczęściej zadania projektowe są definiowane wg poniższego klucza:
1. Rozbudowany temat badawczy – określony w sposób otwarty, umożliwiający swobodną interpretację samego tematu, problemu projektowego i metod projektowych. Realizacja jest w dużym topniu zależna od zainteresowań studenta, związanych z własną koncepcją kształtowania doświadczeń projektowych. Istnieje znaczna dowolność wyboru obszaru tematycznego. Sposób prezentacji projektu ustalany jest indywidualnie, w zależności od jego specyfiki.
2. Temat studyjny – stanowi przeważnie uzupełnienie prowadzonego równocześnie projektu badawczego. Koncentruje się na wybranym zagadnieniu projektowym (np. estetycznym, ergonomicznym, technologicznym, ekonomicznym, ekologicznym, etycznym, obyczajowym). 

Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
(en)-brak-
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.5 (en)d 120 7 exercise 120h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9573