(en)Katalog ECTS

Design (choice)

(en)Pedagog: dr Daniel Zieliński

(en)Pole (en)Opis
Course type Pracownia projektowania, wybór
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Projekty indywidualne i grupowe. Zajęcia prowadzone są metodą korektową, 2 razy w tygodniu. Podczas korekt prowadzone są rozmowy zarówno bezpośrednio związane z pracą nad projektem, jak i wokół wielu problemów satelitarnych.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ukończony trzeci rok studiów, portfolio projektów zgodne z profilem dydaktycznym pracowni.

Wymagania końcowe

Wykonanie dwóch projektów, zgodnych z definiowanymi w każdym semestrze tematami oraz ich komisyjna obrona (prezentacja podczas sesji zaliczeniowej na końcu semestru).

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Każdy projekt oceniany jest w następujących trzech warstwach: warstwie projektowej, wykonawczej oraz organizacyjnej. W warstwie projektowej oceniana jest klarowność odpowiedzi na postawiony temat, forma powstałego obiektu i potencjał intelektualny projektu. W warstwie wykonawczej oceniana jest poprawność, staranność i atrakcyjność formy podania oraz jego adekwatność do specyfiki projektu. W warstwie organizacyjnej oceniana jest jakość pracy, kontaktów z prowadzącym i jakość prezentowanych materiałów szkicowych.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

W pracowni realizowane są dwa zadania projektowe w/g propozycji tematów opracowanych przez prowadzącego. Dopuszczalne są własne tematy, jeśli wpisują się w profil pracowni i kompetencje prowadzącego. Zainteresowanie tematami jest ukierunkowane na współczesność i niedaleką przyszłość, z uwypukleniem problemów relacji z otoczeniem (obyczajowych, kulturowych, ekologicznych), metodologicznych (różne koncepcje metod projektowania i uprawiania zawodu projektanta), oraz nowych technologii (projektowania i produkcji). Chętnie podejmowane są tematy badawcze, o charakterze eksperymentalnym, innowacyjnym, wykraczające poza standardowy proces projektowania, zarówno w odniesieniu do przedmiotu projektowania jak i sposobu realizacji zadania projektowego. Propozycje tematów semestralnych formułowane są w sposób otwarty, często wymagający ich interpretacji, określenia własnego względem nich stosunku, przedmiotu projektowania i metod pracy. Stanowią one jedynie punkt odniesienia ułatwiający rozpoczęcie i prowadzenie procesu projektowania.
Najczęściej zadania projektowe są definiowane wg poniższego klucza:
1. Rozbudowany temat badawczy – określony w sposób otwarty, umożliwiający swobodną interpretację samego tematu, problemu projektowego i metod projektowych. Realizacja jest w dużym topniu zależna od zainteresowań studenta, związanych z własną koncepcją kształtowania doświadczeń projektowych. Istnieje znaczna dowolność wyboru obszaru tematycznego. Sposób prezentacji projektu ustalany jest indywidualnie, w zależności od jego specyfiki.
2. Temat studyjny – stanowi przeważnie uzupełnienie prowadzonego równocześnie projektu badawczego. Koncentruje się na wybranym zagadnieniu projektowym (np. estetycznym, ergonomicznym, technologicznym, ekonomicznym, ekologicznym, etycznym, obyczajowym).

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć (en)-brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
(en)-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych (en)-brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 120 8 exercise 120h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9584