(en)Katalog ECTS

Freehand perspective and geometry

(en)Pedagog: mgr Volodymyr Melymuka

(en)Pole (en)Opis
Course type

ogólnoplastyczny

Didactic methods

Wykład, prezentacja, ćwiczenia rysunkowe (rysunek perspektywiczny architektoniczny, wnętrzarski, wzorniczy).

Language of lecture polski;
Prerequisites

zdany egzamin wstępny

Final requirements

Wykorzystywanie nabytych umiejętności rysunkowych, przedstawienie własnych pomysłów i koncepcji, umiejętność narysowania wnętrz, architektury, obiektów oraz detali. Złożenie wymaganych prac realizowanych w trakcie semestru oraz zaliczenie pracy końcowej (format 100x70).

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena na podstawie pracy na zajęciach, zrealizowanych projektów rysunkowych, ocena wiedzy oraz umiejętności. Zaliczenie końcowe na podstawie realizacji wybranego zadania rysunkowego.

Teaching goals (program content, subject description)

Nauka rysunku perspektywicznego na podstawie rzutów, zrozumienie i kreacja przestrzeni architektonicznej oraz przedmiotów użytkowych wraz z detalami. Umiejętność doboru środków artystycznych potrzebnych do osiągnięcia celu. Zrozumienie metod wykonania rysunku perspektywicznego oraz elementów geometrii wykreślnej. Umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy w projektach.

Compulsory literature used during classes

- L. M. Suzin Perspektywa wykresowa dla architektów Arkady Warszawa (Wypożyczalnia Główna Biblioteka ASP Warszawa)

- F. Otto i E. Otto Podręcznik geometrii wykreślnej PWN Warszawa (Wypożyczalnia Główna Biblioteka ASP Warszawa)

Additional literature recommended for the student's self learning

- Joseph D'Amelio Perspective Drawing Handbook (internet .pdf)

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U06 – absolwent potrafi świadomie posługiwać się warsztatem rysunkowym w zakresie niezbędnym do pełnego i właściwego przedstawienia i wyjaśnienia idei i koncepcji projektowych oraz do wykonania analizy układów i zależności przestrzennych brył (budynków, obiektów, wnętrz); K_U10 – absolwent świadomie korzysta z podstawowych umiejętności warsztatowych umożliwiających czytelne opracowanie prezentacji projektu przy pomocy rysunku odręcznego.

K_W04 – absolwent zna podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu rysunkowego w architekturze wnętrz oraz odręcznego sposobu przekazywania informacji o otoczeniu, idei i koncepcji projektowej, zna i rozumie podstawowe zasady perspektywy i geometrii przydatne w obserwacji i projektowaniu.

K_K05 – absolwent jest gotów do efektywnego wykorzystania umiejętności wnikliwej obserwacji relacji przestrzennych, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, umie zdobywać i analizować informacje

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Niezbędnym wyposażeniem pracowni są: rzutnik multimedialny z ekranem, tablica suchościeralna lub inna umożliwiająca rysunkowe wytłumaczenie zagadnień, prowadzenie studentów przez proces geometrycznego wykreślania brył; taborety i deski do rysowania dla studentów, miejsce na ustawienie kompozycji wieloelementowej

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.1 (en)o 30 1 exercise 30h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9654