(en)Katalog ECTS

Technology and construction of garments

(en)Pedagog: Katarzyna Koperczak

(en)Pole (en)Opis
Course type
Didactic methods

ćwiczenia, wykłady, projekty indywidualne i zbiorowe, indywidualne korekty, dyskusja i dialog dydaktyczny

Language of lecture polski;
Prerequisites

zdany egzamin wstępny na I rok studiów

Final requirements

realizacja wszystkich ćwiczeń/ zadań/ projektów z zakresu programu nauczania

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Forma:

- zaliczenie/ ocena

 

Kryteria oceny:

- ocena technicznego poziomu rozwiązania ćwiczeń/ zadań/ projektów

- ocena jakości prezentacji na którą składają się ćwiczenia/ zadania/ projekty

- ocena stopnia zaangażowania i systematyczności w realizowaniu ćwiczeń/ zadań/ projektów

- ocena umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy uzyskanej w toku kształcenia

- ocena stopnia innowacyjności rozwiązania ćwiczeń/ zadań/ projektów

 

Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć jest poznanie i ćwiczenie umiejętności techniczno-technologicznych które mają odzwierciedlenie przy realizacji projektów w innych pracowniach katedry.
Studenci nauczą się w jaki sposób z trójwymiarowej bryły jaką jest człowiek, przenieść wymiary na dwuwymiarową płaszczyznę jaką jest forma konstrukcyjna/ szablon. Dokonanie pomiarów sylwetki, poznania terminologii związanej z konstrukcją i technologią ubioru.

Na bazie podstawowych konstrukcji, studenci nauczą się w jaki sposób modelować formy (m.in. przenosić zaszewki, drapować, uzyskać pożądane cięcia i kroje).
Kolejnym etapem jest wykonanie profesjonalnych szablonów wykorzystywanych w przemyśle.
Studenci poznają techniki łączenia materii m.in.: rodzaje i zastosowanie szwów, techniki prasowania, itp.

Compulsory literature used during classes

Metric pattern cutting for women’s wear/ Winifred Aldrich – 5th ed.

Additional literature recommended for the student's self learning

Metric Pattern Cutting for Menswear/ Winifred Aldrich

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

- umieć posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania mody oraz komunikacji wizualnej

- umieć swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania ubiorów

- opanować techniki doskonalenia zawodowego, umożliwiające rozwój poprzez samodzielną pracę

- posiadać umiejętności kreatywnego i innowacyjnego realizowania projektów modowych i przedsięwzięć artystycznych

- rozumieć wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego ubioru lub przekazu

- posiadać wiedzę dotyczącą technologii, konstrukcji oraz materiałów używanych do wytwarzania ubiorów

- znać powiązania pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi zawodu projektanta mody a jego praktyką

- być zdolnym do ustawicznego samokształcenia się na obszarze wykonywanego zawodu projektanta

- być zdolnym do samodzielnego podejmowania prac projektowych i artystycznych. W tym samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji

- być zdolnym do właściwego organizowania własnej pracy

- wykazać się wewnętrzną motywacją w zakresie własnej twórczości projektowej i artystycznej

- być zdolnym do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz twórczego i elastycznego myślenia

- być zdolnym do adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje

- być zdolnym do krytycznego lecz konstruktywnego podejścia do zastanej sytuacji, własnych działań, działań innych osób

- być zdolnym do komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

- pracownia wyposażona w maszyny szwalnicze tj. stębnówki, overlocki, maszyny wielofunkcyjne, prasowalnicę, żelazko z wytwornicą pary, stoły, manekiny, narzędzia krawieckie

- pomoce dydaktyczne przygotowane przez prowadzącego w formie odszytych wzorów i szablonów

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / Collection design s.3 (en)o 60 3 exercise 60h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9674