(en)Katalog ECTS

Drawing II

(en)Pedagog: prof. Paweł Michalak
(en)Asystent/ci: dr hab. Jarosław Radel

(en)Pole (en)Opis
Course type

KU- kształcenie uzupełniające

Dla studentów drugiego roku przedmiot wolnego wyboru

Didactic methods

- szkice rysunkowe

- rysunek studyjny (martwa natura, model, akt)

- dialog dydaktyczny

- indywidualne korekty

- dyskusja dydaktyczna

- prezentacja

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zdany egzamin wstępny na studia.

Zaliczone pozytywnie obowiązkowe przeglądy komisyjne po pierwszym i drugim semestrze.

Final requirements

Zaliczenie połączone z oceną oryginalności wypowiedzi artystycznej na przeglądzie kończącym semestr studiów.

 

 

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

Ocena indywidualnego rozwoju artystycznego studenta.

Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego prac wykonanych przez studenta i osiągniętych w nich rezultatów twórczych (trafność kompozycji, indywidualność rozwiązania problemów plastycznych, samodzielność...)

Ocena indywidualnego zaangażowania studenta w realizację programu pracowni.

Teaching goals (program content, subject description)

Cel zajęć:

Studia rysunkowe w pracowni służą wszechstronnemu rozwojowi kultury plastycznej oraz kształtowaniu osobowości twórczej studenta. Celem dydaktycznym jest nauczenie umiejętności czerpania z natury, poprzez wnikliwą, pogłębioną jej obserwację. Wykonywane podczas ćwiczeń w pracowni szkice rysunkowe mają ułatwić studentowi zrozumienie problemu konstruowania obrazu.

 

Treści programowe nauczania:

Zajęcia z rysunku dla studentów drugiego roku odbywają się w wymiarze 8 godzin tygodniowo (w ramach zajęć z malarstwa i rysunku). Treści programowe nauczania w Pracowni Malarstwa i Rysunku na Wydziale Architektury Wnętrz na 3-letnich studiach stacjonarnych I st. (licencjackich): studenci Wydziału Architektury Wnętrz po ukończeniu cyklu studiów powinni umieć tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne, stosując różne środki ekspresji artystycznej.

Compulsory literature used during classes

EUGENE DELACROIX- „DZIENNIKI”, SŁOWO, OBRAZ, TERYTORIA, GDAŃSK 2003

JAN CYBIS- „NOTATKI MALARSKIE: DZIENNIKI 1954-1966”, PIW, WARSZAWA 1980

„SŁOWNIK SZTUKI XX WIEKU”,  ARKADY, WARSZAWA 1998

„SZTUKA W POLSCE 1945-2005”, ANDA ROTENBERG, STENTOR, 2005

JÓZEF CZAPSKI- „PATRZĄC”, ZNAK, KRAKÓW, 2004

Additional literature recommended for the student's self learning

„KOLOR I ZNACZENIE”, JOHN GAGE, UNIVERSITAS, KRAKÓW, 2010

WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI- „TEORIA WIDZENIA”, MUZEUM SZTUKI W ŁODZI, 2016

JERZY STAJUDA-„ NIEBIESKIE KARTKI”, „NOTATKI MALARSKIE”.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U02 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.

K_U03 - planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole.

K_U04 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia.

K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności.

K_U09 ­- formułować, tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, świadomie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła.

K_U11- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym).

K_U12- korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę.

K_U13 - przygotowywać typowe prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł; wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

K_U14 - stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych.

K_W05 - podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych, reprezentacyjne dzieła z ich spuścizny oraz publikacje związane z tymi zagadnieniami.

K_W07 - trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwe dla kierunku studiów (sztuk projektowych) i wybranych sztuk pięknych.

K_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.

K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy.

K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami.

K_K06 - samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób.

K_K07 - wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem; efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych.

K_K08 – inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych.

K_K09 – podjęcia studiów drugiego stopnia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Materiały rysunkowe (węgiel, pastel, papier…).

Model (postać w akcie).

Szeroko rozumiana martwa natura.

Dokumentacja fotograficzna.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.3 (en)d 60 2 exercise 60h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9682