(en)Katalog ECTS

Computer aided design

(en)Pedagog: mgr Justyna Jabłońska

(en)Pole (en)Opis
Course type obowiązkowy
Didactic methods

Wykład z prezentacją oprogramowania, ćwiczenia.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów z lat poprzednich.

Final requirements

Umiejętność samodzielnego sporządzenia dokumentacji technicznej projektu przy użyciu programu Autocad.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Egzamin sprawdzający umiejętność posługiwania się programem Autocad.

Teaching goals (program content, subject description)

Poznanie jednego z systemów komputerowego wspomagania projektowania, a tym samym nabycie umiejętności tworzenia modeli 3D i dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania pracy semestralnej, czy licencjackiej z wybranej pracowni kierunkowej.

Compulsory literature used during classes

Podręczniki do nauki programów.

Additional literature recommended for the student's self learning

Tutoriale z praktycznymi ćwiczeniami z zakresu obsługi danego programu dostępne na stronach internetowych producentów programów.

Fora internetowe poświęcone tematyce obsługi i funkcjonalności danego programu.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U10. świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;

KW_04. Szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_K07. wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem; efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych;

K_K09. podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pracownia komputerowa powinna być wyposażona w komputery PC z monitorami o dużej rozdzielczości, rzutnik multimedialny, ekran ścienny oraz najnowsze wersje oprogramowania niezbędnego do prowadzenia zajęć: AutoCad, Archicad, Arcplus, Artlantis Studio, Cad Decor, Rhino.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.3 (en)o 60 2 exercise 60h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9690