(en)Katalog ECTS

Student internships

(en)Pedagog: dr Tomasz Gałązka

(en)Pole (en)Opis
Course type uzupełniający
Didactic methods

Praktyki odbywają się poza uczelnią.

Ilość godzin potrzebnych do zaliczenia praktyk -120.

Preferowany czas odbycia praktyk - przerwa wakacyjna między rokiem I-II oraz II-III.

Praktyczna nauka zawodu w środowisku zakładu pracy

Sposób(y) i forma(y)zaliczenia- Ocena osiąganych efektów kształcenia odbywa się na podstawie opinii opiekuna praktyki, kierownika praktyki, który ma możliwość hospitowania, oraz na podstawie wymaganej dokumentacji. Moduł ten jednak nie kończy się oceną lecz zaliczeniem.

Language of lecture polski;
Prerequisites

-zdany egzamin na I rok studiów licencjackich.

-zapoznanie z BHP, Ergonomia stanowiska pracy. Zaznajomienie się z regulaminem praktyki.

− poznanie specyfiki pracy przyszłego miejsca pracy i zasad w nim obowiązujących
(m.in. zasad BHP),
− zdobycie doświadczenia w realizacji zadań praktycznych (najczęściej w odniesieniu
do branży lub zawodu wynikającego z sylwetki absolwenta),
− poznanie wymagań rynku pracy i oczekiwań pracodawców,
− pozyskanie materiałów do pracy dyplomowej.

Final requirements

-łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi

-kształcenie umiejętności pracy w zespołach ludzkich, przygotowanie do samodzielnej pracy oraz do podejmowania decyzji

-zapoznanie się z działalnością organizacyjno-prawnązakładu/instytucji, będącą miejscem praktyk: organizacją zakładu pracy i stanowiska pracy, przepisami dotyczącymi miejsca pracy w tym przepisami BHP i p. poż.,stosowanymi metodami i formami oraz narzędziami pracy, dokumentacją prowadzoną przez zakład pracy –jej obiegiem i nadzorem, planowaniem pracy, metodami doskonalenia organizacji pracy i zakładu;

-kształcenie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje

-weryfikacja wiedzy zdobytej w czasie studiów oraz doskonalenie nabytych umiejętności analitycznych

-rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji pomiędzy członkami zespołu oraz z osobami spoza zespołu współpracowników

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Zaliczenie.

Ocena uczelnianego opiekuna praktyk wystawiana w oparciu o opinię zakładowego opiekuna praktyki zawartą w arkuszu oceny kwalifikacji nabytych podczas praktyk.

Terminowe spełnienie wszystkich wymogów określonych w regulaminie praktyk stanowi podstawę do zaliczenia praktyki, jak również obecność na praktyce zgodnie z harmonogramem.

Teaching goals (program content, subject description)

Treści programowe uzależnione są od wyboru miejsca praktyki i określane na podstawie porozumienia z instytucją przyjmującą na praktykę. Program realizacji praktyki powinien być zawarty w dokumentacji prowadzonej przez studenta uczestniczącego w praktyce.

− zdobycie doświadczenia zawodowego,
− wykorzystanie wiedzy teoretycznej do rozwiązania problemów w życiu codziennym
organizacji,
− rozwinięcie zawodowej sieci kontaktów w interesującym ich obszarze,
− rozpoznanie branży i zbieranie informacji (np. pod kątem pisania pracy dyplomowej
lub określenia przyszłego kierunku kariery zawodowej),
− rozwijanie kompetencji zawodowych

Compulsory literature used during classes

Regulamin praktyk.

Regulamin BHP i PPOŻ.

 

 

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

1.Pozyskanie wiadomości o realiach funkcjonowania zakładu pracy; pozyskanie wiedzy o strukturze organizacyjnej i strukturze zarządzania oraz powiązaniach pomiędzy komórkami organizacyjnymi zakładu pracy oraz powiązań z otoczeniem zewnętrznym, ze szczególnym uwzględnieniem komórek projektowych, artystycznych

2.Zdobycie wiedzy na temat specyfiki pracy w środowisku projektantów, architektów i ludzi działających w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplina-sztuki projektowe.

1.Wykształcenie nawyków przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p. poż. obowiązującej w zakładzie pracy.

2.Przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim.

3.Pogłębienie umiejętności prawidłowego formułowania problemów i realizacji typowych zadań przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi mających zastosowanie w projektowaniu wnętrz, wystaw, grafiki oraz szeroko rozumianego środowiska sztuk pięknych.

1.Wykształcenie umiejętności pracy zespołowej i zachowań organizacyjnych (dyscypliny), umiejętności komunikacji wewnątrz komórki organizacyjnej i poza nią.

 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.3 (en)o 60 0 exercise 60h
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9695