(en)Katalog ECTS

Technical descriptions

(en)Pedagog: prof. Jerzy Bogusławski

(en)Pole (en)Opis
Course type Nauczanie kierunkowe. Po wyborze pracowni wystawiennictwa - obowiązkowy. Przedmiot składa się z części teoretycznej - wykładów - i praktycznej - ćwiczeń rysunkowych.
Didactic methods

1. Wykład kursowy

2. Dialog dydaktyczny

3. Prezentacja

4. Prezentacja multimedialna

5. Ćwiczenia warsztatowe

6. Projekt indywidualny

Language of lecture polski;
Prerequisites

Wiedza z zakresu wystawiennictwa w zakresie przewidzianym programem dla I stopnia studiów, znajomość obsługi oprogramowania w stopniu pozwalającym zrealizować zadania

Final requirements

umiejętność wykonania następujących projektów indywidualnych:

nr 1 - rysunkowe i opisowe opracowanie techniczne projektu antresoli

nr 2 - rysunkowe i opisowe opracowanie techniczne do własnego projektu semestralnego, wykonywanego w Pracowni Wystawiennictwa

Zakres: rzut, przekrój - rysunki w technice czarno białej, w skali 1:20, 1:25 lub 1:50, detal istotny do przekazania idei projektu (do ustalenia indywidualnie), opis z podaniem materiałów. Wymagane min. 3 korekty z każdego ćwiczenia rysunkowego, w formie dialogu dydaktycznego.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+:

Ocena rysunków wykonywanych indywidualnie przez studentów - procentowy udział w ocenie końcowej 90%; ocena wiedzy przyswojonej na wykładach - procentowy udział w ocenie końcowej 10% (obecność na co najmniej 2 z wykładów /wycieczek w semestrze zwalnia z kolokwium ustnego)

Teaching goals (program content, subject description)

Treści programowe nauczania (treść zajęć).

Przedmiot składa się z części teoretycznej - wykładów - i praktycznej - ćwiczeń rysunkowych.

· budynki wystawiennicze – rozwiązania funkcjonalne i techniczne – (wykład kursowy, prezentacja multimedialna)

· lekkie przekrycia na terenach wystawienniczych – rodzaje; materiały w lekkich przekryciach; detale konstrukcyjne, materiały w lekkich przekryciach; (wykład kursowy, prezentacja multimedialna)

· Targi Światło wycieczka – seminarium

· prezentacja systemu wystawienniczego firmy Octanorm – seminarium

konsultacje w kwestiach technicznych opracowania technicznego własnych projektów semestralnych wykonywanych w Pracowni

 

Program nauczania ma na celu:

- zapoznanie z dostępnymi i możliwymi do zastosowania w wystawiennictwie rozwiązaniami i materiałami

- naukę, jakimi środkami technicznymi uzyskać zamierzone efekty przestrzenne i estetyczne

- nabycie umiejętności poprawnego opracowywania rysunków technicznych do własnych wizji projektowych

Compulsory literature used during classes

Kysiak Maciej Architektura pawilonów wystawowych Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 1998. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Wypożyczalnia Studencka

Additional literature recommended for the student's self learning

Skowroński Wojciech, Miśniakiewicz Elżbieta Rysunek techniczny budowlany Wydawnictwo Arkady Warszawa 2013, wydanie z 2008 - Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Wolny Dostęp

Jan Lorenc, Lee Skolnick, Craig Berger, Czym jest projektowanie wystaw? ABE Dom Wydawniczy Warszawa 2008. Biblioteka Narodowa Magazyn Książek

Museum making : narratives, architectures, exhibitions / red. Suzanne MacLeod, Laura Hourston Hanks and Jonathan Hale. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2012. Biblioteka Narodowa Czytelnia Ogólna

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT)

K_U05 Absolwent potrafi świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U07 Absolwent potrafi świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;

K_W03 Absolwent zna i rozumie rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności

K_W04 szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D

K_W09 problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_K01 Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

K_K06 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

techniczne materiały informacyjne producentów materiałów wystawienniczych

rzutnik multimedialny, próbki materiałów wystawienniczych

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.1 (en)d 30 1 exercise 30h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9757