(en)Katalog ECTS

Textile in archtecture

(en)Pedagog: prof. Stanisław Andrzejewski
(en)Asystent/ci: dr Eliza Proszczuk-Chmiel

(en)Pole (en)Opis
Course type

KU- kształcenie uzupełniające, przedmiot wolnego wyboru

Didactic methods

• Wykład monograficzny
• Konwersatorium w formie dyskusji lub dialogu dydaktycznego
• Ćwiczenia kreacyjne w formie indywidualnych zadań plastycznych o charakterze interdyscyplinarnym
• Projekt indywidualny w zakresie tkaniny artystycznej
• Projekt zespołowy w formie opracowania koncepcji przestrzennej formy instalacji plastycznej
• Korekta indywidualna i zespołowa
• Seminarium magisterskie

Language of lecture polski;
Prerequisites

Dyplom ukończenia studiów I stopnia.

Final requirements

Skończone dzieło plastyczne zgodne z koncepcją projektową z uwzględnieniem zmian kreacyjnych powstałych w procesie realizacyjnym.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

• Rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 50 %
• Końcowa prezentacja projektu - 50%

Teaching goals (program content, subject description)

Program nauczania „Tkanina w Architekturze ma na celu wykształcenie artysty o szerokim horyzoncie intelektualnym, najwyższej kulturze artystycznej i duchowej, zdającego sobie sprawę z nowatorskich zjawisk w sztuce współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej tkaniny artystycznej, który wszędzie będzie wnosić swój oryginalny, indywidualny pierwiastek twórczy i intelektualny. Student samodzielnie projektuje i realizuje prace plastyczne w zakresie szeroko pojętej tkaniny artystycznej w przestrzeni architektonicznej. W sposób świadomy i odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne dobierając właściwe techniki i materiały do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów. W sposób kreatywny korzysta z warsztatu twórczego wykorzystując elementy tradycyjnej jak i współczesnej sztuki tkackiej adekwatnie do potrzeb realizowanego projektu. Student wskazuje źródła swoich inspiracji służących do realizacji własnych koncepcji artystycznych opartych na indywidualnej stylistyce z wykorzystaniem niezależnego projektowania, myślenia, wyobraźni, wiedzy i intuicji.

Compulsory literature used during classes

„Znak – znaczenie – język”, Materiały Heterogenicznego Sympozjum, Zeszyt Naukowy nr 36, ASP w Warszawie 1994;
„Rugs & Carpets from Central Asia”, Aurora Art Publishers 1984;
„Rugs & Carpets from the Caucasus”, Aurora Art Publishers 1984
„Minimal Art”, Taschen 2003;
„Art Now”, Taschen 2008;
„Architecture Now!”, Philip Jodidio,Taschen 2008;
„Grafiki Bogusława Schaeffera”, PIW 2007; Utwory muzyczne oraz utwory sceniczne (video) Bogusława Schaeffera;
Louis Dupre „Inny wymiar”, Znak Kraków 1991;
„Anish Kapoor”, Flammarion Paris 2011;
„Art of the 20th Century”, Taschen 2012;
Gothold Ephraim Lessing „Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji”, Univesitas Kraków 2012
Yiju Huang“Tapestry of Light: Aesthetic Afterlives of the Cultural Revolution”, Brill 2014;
„Art in Time”, Phaidon 2015.
„Olafur Eliasson Baroque Baroque”, Thyssen Bornemisha Art Contemporary 2015;
Cynthia Fowler “The Modern Embroidery Movement”, Bloomsbery Publishing 2018;

 

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

• Kreacyjności twórczej na najwyższym, indywidualnym poziomie artystycznym;
• Rozwoju świadomości twórczej i intelektualnej;
• Kontynuacji kształcenia i rozwoju duchowego przez całe życie.

 

• Student powinien posiąść sztukę wnikliwej obserwacji rzeczywistości oraz umieć:
• zebrać materiał dotyczący zadania artystycznego;
• zdefiniować jego cel i metodę jego osiągnięcia;
• opisać go środkami plastycznymi;
• odnaleźć właściwe rozwiązanie zadania artystycznego;
• przebadać korelacje między zjawiskami artystycznymi;
• zdefiniować właściwe dla swojego celu szczegóły badanego zagadnienia artystycznego;
• oznaczyć zakres tworzonego zadania artystycznego;
• określić i ustalić priorytety w zakresie projektu artystycznego;
• nazwać cel i metody rozwiązania koncepcji artystycznej;
• zaprezentować w formie projektu etapy rozwiązania zadania artystycznego;
• odnieść się do tradycji tkaniny artystycznej;
• zaaranżować sytuację artystyczną jako działanie interaktywne w przestrzeni;

Właściwego komunikowania się z otoczeniem;
• Postawy empatycznej;
• Pracy zespołowej;
• Formułowania ocen zdarzeń społecznych i artystycznych;
• Wydawania sądów;
• Definiowania pojęć i zjawisk rzeczywistości społecznej i artystycznej w zakresie lokalnym jak i globalnym;
• Kontynuacji kształcenia własnych postaw prospołecznych przez całe życie.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Samodzielny lokal wyposażony w system podwieszeń, ramy tkackie, podstawowe narzędzia techniczne, materiały włókiennicze.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.1 (en)d 90 3 exercise 90h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9771