(en)Katalog ECTS

Design (master degree diploma)

(en)Pedagog: prof. Jerzy Porębski

(en)Pole (en)Opis
Course type Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych)
Didactic methods

Projekty indywidualne; dyskusja i dialog dydaktyczny.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Posiadanie dyplomu licencjackiego na kierunku wzornictwo lub architektura i/lub portfolio artystyczne na poziomie odpowiadającym sylwetce absolwenta studiów I stopnia kierunku wzornictwo.

Final requirements

Wykonanie praktycznej pracy magisterskiej i teoretycznej pracy magisterskiej i ich publiczna obrona przed komisją dyplomową . Projekt magisterski powinien podejmować temat o odpowiednim stopniu skomplikowania, bogaty w uwarunkowania zewnętrzne. Powinien być to  temat systemowy obejmujący projekty wielu elementów skorelowanych formalnie, użytkowo i technicznie. Powinno być to zamierzenie badawcze, dające szanse na rozwinięcie wybranego obszaru, poprzez innowacyjne rozwiązanie postawionego problemu. Rozpoczynając projekt należy odejść od myślenia przedmiotowego na rzecz myślenia problemowego. W konsekwencji prac badawczych powinny powstać projekty przedmiotów, fragmentów przestrzeni lub przekazu wizualnego o innowacyjnym sposobie kształtowania i konstruowania projektowanych obiektów. Praca teoretyczna jest zwykle (choć nie jest to wymóg) związana z tematem pracy praktycznej. Obie prace recenzowane są przez niezależnych recenzentów, którzy przedstawiają komisji ich podstawowe zalety i wady oraz oceniane są przez komisję egzaminacyjną, której członkowie suwerennie przyznają oceny. Oceną ostateczną projektu jest średnia z przyznanych przez członków komisji ocen.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego; ocena stopnia innowacyjności rozwiązania projektowego; ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na planszach, wykonanie modelu oraz prelekcja połączona z prezentacją multimedialną; ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia, w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego.

Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć jest uświadomienie szerokich uwarunkowań społecznych, technicznych, środowiskowych, rynkowych i warsztatowych, jakie spełniać musi wzornictwo. Wykształcenie studenta w dyscyplinie wzornictwa posiadającego zdolność do kierowania procesem projektowym wykonywanym przez zespół specjalistów o specjalnościach plastycznych, technicznych, marketingowych i ekonomicznych.

Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning

Victor Papnek 1971, „ Design for the Real World: Human Ecology and Social Change”

J.Ginalski, M.Listkiewicz, J.Seweryn 1994, „Rozwój nowego produktu”

Naomi Klein 2000, „No Logo”

Alan Gore 2009,“Nasz wybór”

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskich) absolwent:

- Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i wysoką świadomość projektową, umie organizować proces projektowy, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne. - K2_U01

- Umie realizować własne koncepcje projektowe, artystyczne i organizacyjne w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej. - K2_U02

- Umie podejmować samodzielnie decyzje przy organizowaniu procesu projektowego w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej. - K2_U03

- Umie współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej oraz kierować zespołem projektowym. - K2_U04

- Rozwija umiejętności warsztatowe umożliwiające realizacje interdyscyplinarnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych - K2_U05

- Rozwija umiejętności organizacji pracy zespołu umożliwiające realizacje interdyscyplinarnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych. - K2_U06

- Umie wykorzystywać wynalazki techniczne w procesie powstawania nowych produktów i usług. - K2_U07

- Posiada rozwinięte umiejętności kreatywnego i twórczego zarządzania procesami projektowymi oraz przedsięwzięciami artystycznymi. - K2_U10

- Posiada umiejętność przygotowywania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych na temat sztuki, projektowania produktów i komunikacji wizualnej, z wykorzystaniem różnych źródeł. - K2_U11

- Posiada znajomość języka obcego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ze szczególnym naciskiem na problematykę projektowania produktów i komunikacji wizualnej. - K2_U12

- Posiada umiejętność profesjonalnej publicznej prezentacji dotyczących wszystkich uwarunkowań realizowanego przedsięwzięcia projektowego lub artystycznego. - K2_U13

Po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskich) absolwent:

- Posiada wiedzę dotyczącą metod kierowania procesem projektowania produktów lub usług potrzebną do realizacji projektów wzorniczych, graficznych, a także projektów o charakterze interdyscyplinarnym.  - K2_W01

- Posiada rozwiniętą wiedzę na temat możliwych zależności pomiędzy sztukami plastycznymi a projektowaniem. - K2_W02

- Umie twórczo zastosować w praktyce dobre przykłady z historii projektowania produktu, komunikacji wizualnej oraz mody w zakresie organizowania procesu projektowego. - K2_W03

- Rozumie wpływ zagadnień społecznych, technicznych, ekonomicznych i środowiskowych na organizowanie procesu projektowego. - K2_W04

- Posiada wiedzę na temat zarządzania procesem projektowania produktów, przekazów wizualnych i wyposażenia przestrzeni. - K2_W05

- Posiada wiedzę w zakresie najnowszych wynalazków technicznych i materiałowych. - K2_W06

- Zna powiązania pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi zawodu projektanta i organizatora procesu projektowego a jego praktyką. - K2_W09

- Zna i rozumie wzorce działania kreatywnego na polu procesu kierowania procesem projektowym. - K2_W11

Po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskich) absolwent:

- Jest zdolny do ustawicznego samokształcenia się na obszarze wykonywanego zawodu projektanta i organizatora procesu projektowego, oraz potrafić inspirować i organizować proces uczenia się innych. - K2_K01

- Jest zdolny do samodzielnego organizowania kompleksowych przedsięwzięć projektowych i artystycznych. W tym samodzielnego analizowania i interpretacji badań, organizowania  procesu projektowego, nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji, prezentacji i wdrożenia projektu. - K2_K02

- Wykazuje się wewnętrzną motywacją w zakresie organizowania przedsięwzięć projektowych i artystycznych. - K2_K03

- Jest zdolny do świadomego stymulowania kreatywności i zdolności do podejmowania właściwych decyzji u swoich współpracowników. - K2_K04

- Jest zdolny do krytycznego lecz konstruktywnego podejścia do istniejącej sytuacji społecznej, gospodarczej, rynkowej oraz środowiskowej. - K2_K05

- Jest zdolny do komunikowania się społecznego w ramach kierowania zespołem a w szczególności: inicjowania współpracy, przewodniczenia działaniom, organizacji pracy, prowadzenia negocjacji, przystępnego przekazywania swoich myśli oraz krytycznego analizowania poglądów członków zespołu. - K2_K06

- Jest zdolny do stosowania, egzekwowania przepisów prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach własnej działalności projektowej i artystycznej oraz być zdolnym do zarządzania zasobami własności intelektualnej. - K2_K07

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych; biblioteka specjalistyczna;pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.3 (en)d 210 22 exercise 210h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9779