(en)Katalog ECTS

Painting II

(en)Pedagog: prof. Paweł Michalak
(en)Asystent/ci: dr hab. Jarosław Radel

(en)Pole (en)Opis
Course type KU- kształcenie uzupełniające, przedmiot wolnego wyboru
Didactic methods

- szkice rysunkowe

- szkice malarskie

- rysunek studyjny (martwa natura, model, akt)

- realizacje malarskie (martwa natura, model, akt)

- dialog dydaktyczny

- indywidualne korekty

- dyskusja dydaktyczna

- prezentacja

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zdany egzamin wstępny na studia magisterskie.

Final requirements

Zaliczenie połączone z oceną oryginalności wypowiedzi artystycznej na przeglądzie kończącym semestr studiów.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

Trafność kompozycji (rysunku, obrazu), indywidualność rozwiązania, samodzielność, jakość rysunku, umiejętność budowania kolorem obrazu.

Teaching goals (program content, subject description)

Cel zajęć:

Studia malarskie i rysunkowe w pracowni służą wszechstronnemu rozwojowi kultury plastycznej oraz kształtowaniu osobowości twórczej studenta. Celem dydaktycznym jest nauczenie umiejętności czerpania z natury, poprzez wnikliwą, pogłębioną jej obserwację. Wykonywane podczas ćwiczeń w pracowni szkice malarskie i rysunkowe mają ułatwić studentowi zrozumienie problemu konstruowania obrazu.

Treści programowe nauczania:

Treści programowe nauczania w pracowni malarstwa i rysunku na wydziale architektury wnętrz na 2- letnich studiach II st. (magisterskich) stacjonarnych: studenci wydziału architektury wnętrz po ukończeniu cyklu studiów powinni umieć tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne, stosując różne środki ekspresji artystycznej. Zobowiązani są wykonać aneks malarski określony tematem, składający się z cyklu obrazów.

Compulsory literature used during classes

JÓZEF CZAPSKI- „PATRZĄC”, ZNAK, KRAKÓW, 2004

EUGENE DELACROIX- „DZIENNIKI”, SŁOWO, OBRAZ, TERYTORIA, GDAŃSK 2003

JAN CYBIS- „NOTATKI MALARSKIE: DZIENNIKI 1954-1966”, PIW, WARSZAWA 1980

„SŁOWNIK SZTUKI XX WIEKU”,  ARKADY, WARSZAWA 1998

„SZTUKA W POLSCE 1945-2005”, ANDA ROTENBERG, STENTOR, 2005

Additional literature recommended for the student's self learning

„KOLOR I ZNACZENIE”, JOHN GAGE, UNIVERSITAS, KRAKÓW, 2010

WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI- „TEORIA WIDZENIA”, MUZEUM SZTUKI W ŁODZI, 2016

JERZY STAJUDA-„ NIEBIESKIE KARTKI”, „NOTATKI MALARSKIE”.

„THE NUDE: A STUDY IN IDEAL FORM”- KENNETH CLARK, PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 1972

“THE END OF ART”- DONALD KUSPIT, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2005

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U02 - wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych - umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki plastyczne).

K_U03 - podejmować samodzielnie decyzje dotyczące projektowania i realizacji prac artystycznych wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym.

K_U06 – świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła.

K_U09 - korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę.

K_U10 - przygotować rozbudowane prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów architektura wnętrz i wybraną specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych: sztuki projektowe, sztuki piękne, właściwych dla kierunku studiów architektura wnętrz, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

K_U11 -w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej),  wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością.

K_W05 - kontekst historyczny i kulturowy dziedziny sztuk plastycznych i jej związki z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający kierunkowi studiów – architekturze wnętrz - i wybranej specjalności.

K_W06 - wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej.

K_W07 - zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych.

K_W08 - trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku studiów - sztuk projektowych, wybranych sztuk pięknych

K_K01 - uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

K_K04 - uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.

K_K05 - wykorzystywania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane działania.

K_K06 - krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób.

K_K07 - wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie, oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie – z zastosowaniem technologii informacyjnych.

K_K08 -komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie.

K_K09 -podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Materiały malarskie i rysunkowe (farby olejne, akrylowe, gwasz, tempera, węgiel, pastel, podobrazia, płótno, papier…).

Model (postać w akcie).

Szeroko rozumiana martwa natura.

Dokumentacja fotograficzna.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.1 (en)d 60 2 exercise 60h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9781