(en)Katalog ECTS

Architectural design

(en)Pedagog: dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska
(en)Asystent/ci: mgr Volodymyr Melymuka

(en)Pole (en)Opis
Course type

Specialist education AW/S/2/KK/07

Didactic methods

Multimedia presentations
Individual didactic dialogue between the pedagogue and the student regarding the semester project task
(correcting mistakes, inspiring-stimulating student's imagination, offering alternative solutions)

Language of lecture polski;
Prerequisites

Fundamental knowledge and skills in the field of interior architecture, basic professional workshop enriched with humanistic knowledge and artistic experience.
Knowledge of Autocad, Archicad, SketchUp and other 2D/ 3D)
Drawing (I year - subjects: Drawing, Perspective drawing)
Knowledge of technical and perspective drawing.
Basic knowledge of the ergonomics of the living space .Ability to think logically, artistic talents,
creativity in the use of spatial imagination

Final requirements

Public presentation of the project in graphic form on the boards of the given formatat the ASP exhibition
Save the project on electronic media in JPG format files
The study contains architectural drawings with elements of interior design: situation, plans, cross-sections, elevations, conceptual sketches, photos, vievs of walls, visualizations and perspective drawings; descriptions of used solutions, materials used and interior design elements.
Drawings in scales: 1: 500. 1: 100, 1:50, 1:25, 1:20
The study assumes a catalog selection of furniture and equipment as well as lighting components.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Assessment of an individual student's work according to the scale of grades placed in the Study Regulations
from 0 to 5+. The evaluation consists of:
• Independence of the design decisions taken 30%
• Creativity (artistic level and innovation of the proposed solutions) 20%
• The correctness of functional, construction and building solutions,
material 30%
• Active participation in classes (presence) 10%
• Artistic level of the final graphic design 10%

Teaching goals (program content, subject description)

Classes in the studio will show the value of architecture as a special form of creativity, architecture understood as a multi-threaded work of art with particular emphasis on its ideological values.
The area of project activities will be broadly understood symbolic space;
cultural, commemorative, funeral and religious.
The process of forming a meaning message from an idea, through creative activities, to the intended perception of the recipient and a skilful selection of materials and technologies will be important.

The didactic aim is to learn the interior design as a process that is inextricably harmonized with architectural design; showing the unity of architecture as the art of shaping both the building's body and its interior; calling the student's interest, or even passion for creative design work.
The program is designed to develop the skills of creative and logical thinking design, based on technical and humanistic knowledge, talents in spatial imagination and artistic sensitivity.

As part of the teaching, content related to architectural design is transferred
and interior design in the context of public facilities and their surroundings.
Freedom to choose the place of the building makes each project is different and unique. The student works simultaneously on the model or 3D model.
The subject program is complemented by lectures presenting the profiles and works of outstanding contemporary architects. In addition to the semester assignments, the subject is carrying out competition projects.

 


The issues discussed are:
• paraphrase and metaphor in architectural space
• a narrative and symbol in architecture, universal and religious symbolism.
• symbolism and canon of contemporary Christian sacred space
• symbolism of light, daylight as a mood-building element
• functional and spatial arrangement of public buildings
• architecture context in an existing landscape or urban development -
respecting the features of the existing cultural landscape
• the rules of spatial composition
• contemporary construction and material solutions, available technologies
• elements of urban composition
• linking the interior with the outside
• structural color in architecture and interiors
• multiculturalism and intercultural dialogue as an inspiration for creative project activities
• the latest trends and styles in architecture and interior design in Poland and the world

Examples of project:
• The buildings with educational or exhibition function.
• Sacred spaces (interiors, cubature objects and spaces in the open landscape)
• Public facilities - (museums and galleries, community centers)
• Wall - proposal new function near the gable wall of the building in the city structure
• Memorial to historical events, monuments ( Holocaust, Warsaw Uprising)
• Alley of poets, a place of rest in the city with a pavilion dedicated to the poetic work of Fr. Jan Twardowski

Compulsory literature used during classes

• D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej , PAX, Warszawa 1990;
• Faith Spiritual Architecture, , Wydawnictwo Loft Barcelona Spain 2009;
• J. Gibbs, Projektowanie wnętrz, PWN, Warszawa 2008;
• P. Jodidio, Public architecture now, Taschen, Cologne 2010;
• P. Jodidio , Modern architecture A-Z, Taschen, Cologne 2015;
• P. Jodidio, Architecture now t .I-IX, Taschen, Cologne 2016;
• Kultura Biblijna Słownik , WSzi P, Warszawa 1997;
• A. Starmer, Jak dobierać kolory ARKADY, Warszawa 2007;
• J.E.Cirlot, Słownik symboli, Znak Kraków 2000;
• G. Mursell, Duchowość chrześcijańska, Wydawnictwo Święty Paweł, Częstochowa 2004;
• J. Walendzik-Stefańska, Kaplica w polskiej architekturze sakralnej ASP w Warszawie, Warszawa 2017;

Most of the above position is available at the Academy Library.
In addition, the teacher provides access from his own collections.

Additional literature recommended for the student's self learning

• Architektura-Murator
• Domus , Baumeister

• Ch.Van Uffelen, Contemporary Museums, Braun,2011
• J. Plazaola, Kościół i sztuka,Jedność, 2001
• Ph. Jodidio, Ando Complete Works, Tashen 2010
• Ph. Jodidio, Mario Botta, Tashen 2010

Most of the above position is available at the Academy Library.
In addition, the teacher provides access from his own collections.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Wiedza - Absolwent zna i rozumie:
K_W02 szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną specjalnością;
szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki projektowe
K_W04 szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;
K_W06 wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej
K_W09 problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością
K_W10 wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami kierunku studiów architektura wnętrz oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

 

Umiejętności - Absolwent potrafi:
K_U06 świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;
K_U07 świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;
umiejętności pracy w zespole
K_U08 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą rolę w takich zespołach
K_U11 w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej), wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publiczności

Kompetencje społeczne - Absolwent jest gotów do
K_K03 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:
- rozwijania dorobku zawodu,
- podtrzymywania etosu zawodu,
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad
K_K04 uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
K_K06 krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych
K_K09 podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

A computer with a monitor equipped with basic Open Office software and programs for professionals such as Autocad, Photoshop, Ilustrator, SketchUp
Digital projector / monitor - for multimedia presentations
Independent work positions for each second year student enabling him / her to work during classes and participate in the clauses. (office chair, board, lamp, locker)
Appropriate finishing of the studio walls (eg fibreboard) or a display system that allows the presentation of student work on reviews of exhibitions.
Brochures and folders on selected materials and elements of equipment, standards, exemplary projects from previous years.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.1 (en)d 150 5 exercise 150h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9787