(en)Katalog ECTS

Annex

(en)Pedagog: prof. Antoni Grabowski
(en)Asystent/ci: dr hab. Krzysztof Franaszek

(en)Pole (en)Opis
Course type

Kształcenie Uzupełniające

Didactic methods

• Dialog dydaktyczny – indywidualna korekta : student – prowadzący
• Prezentacja – współczesne tendencje we współczesnej sztuce
• Projekt indywidualny studenta – podstawowa forma zajęć
• Dyskusja dydaktyczna
• Szkice w glinie
• Realizacje rzeźbiarskie
Studenci Magisterskich Studiów Stacjonarnych mają możliwość zaproponowania indywidualnej realizacji artystycznej. Na etapi projektowym obowiązuje ich również rysunek na dużym formacie.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczenie I roku Studiów Magisterskich.

Final requirements

Zrealizowanie obiektu rzeźbiarskiego, który spełnia poziom aneksu do dyplomu magistra sztuki.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

• Konwersatorium
• Dialog dydaktyczny – indywidualna korekta : student – prowadzący
• Prezentacja – współczesne tendencje we współczesnej sztuce
• Projekt indywidualny studenta – podstawowa forma zajęć
• Dyskusja dydaktyczna
• Szkice w glinie
• Realizacje rzeźbiarskie
Studenci Magisterskich Studiów Stacjonarnych mają obowiązek zaproponowania indywidualnej realizacji artystycznej. Obowiązuje ich również rysunek na dużym formacie.

Teaching goals (program content, subject description)

Celem dydaktycznym jest partnerskie towarzyszenie studentowi w jego świadomym autorskim doborze środków wyrazu, podczas projektowania i realizacji aneksu do dyplomu magisterskiego. 
Celem jest również usamodzielnienie studenta w podejmowaniu autokorekty i odważnym realizowaniu swoje wypowiedzi artystycznej.


Omawiane zagadnienia to:
• wrażliwość na naturę i jej bogactwo jako źródło ponadczasowej inspiracji człowieka
• podstawowe elementy kompozycji np. symetria, asymetria, statyka, dynamika, kontrast: materiałów, wielkości itp.
• odczuwanie dzieła sztuki i jego oddziaływanie psychologiczne na odbiorcę
• świadomy dobór środków wyrazu i miejsca prezentowania obiektu sztuki

Przykłady tematów projektów:
• budowanie kompozycji przestrzennej w oparciu o bryły 
• zaproponowanie własnego działania artystycznego

Compulsory literature used during classes

• „Słownik sztuki XX wieku”, Arkady, Warszawa 1998;
• „Rzeźba polska XIX i XX wieku”- Piotr Szubert, Wyd. Semper Warszawa, 1995;
• Sztuka w Polsce 1945-2005” Anda Rotenberg, Stentor, 2005;
• „Hasior. Opowieści na dwa głosy” – Hanna Kirchner, Rosner i Wspólnicy, 2005;
• „Granice Współczesności” , Mieczysław Porębski;
• „Sztuka po końcu sztuki” Sztuka początku XXI wieku, Grzegorz Dziamski galeria miejska; Arsenał, Poznań 2009;
• „Inicjacje i transgresje“ Paweł Możdżyński, Wydawnictwo Uniwersytetu, Warszawa 2011;
• „Przewodnik po sztuce współczesnej”, Susie Hodge, Quitessence 2012, Arkady, Warszawa 2014,
• „Art Now” Vol 2 Taschen 2008;
• „Architecture Now 7”, Philip Jodidio, Taschen, Cologne 2010;
• „Rodein” Dominique Jarasse, Paris, 2006;
• „Art Now” Uta Grosenik & Burkhard Riemschneider;
• “Anatomy for the artist” Jeno Barcsay, Sterling, 2006;
• “Olafur Eliasson Baroque Baroque”, Thyssen Bornemisha Art Contemporary 2015;
Większość ww. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.
Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Additional literature recommended for the student's self learning

• Wszelkie magazyny o sztuce:
• Art,
• Art. Magazyn,
• Fin Art,
• Arts Magazine,
• artmagazine.info,
• Flash art
• Exit Art Magazine
Większość ww. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.
Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi,
-umiejętności ekspresji artystycznej.
K_U02 - wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania
i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych,
-umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki plastyczne)
K_U06 – świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;
K_U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U09 -korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę
K_U11- w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej), wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością

K_W01- w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody
i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną
z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia.
- wiedza o realizacji prac artystycznych
K_W06- wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej
K_W07- zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych
K_W08- trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku studiów - sztuk projektowych, wybranych sztuk pięknych
K_W10- wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami kierunku studiów architektura wnętrz oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

K_K05 – wykorzystywania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych
wspomagających podejmowane działania;
K_K06 - krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;
K_K08 - komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie;
K_K09 - podjęcia studiów trzeciego stopnia;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pracownia Rzeźby i Rysunku powinna być na tyle obszerna, aby studenci mieli swoje indywidualne stanowiska pracy. Powinna być wentylowana i dobrze oświetlona. Studenci powinni mieć dostęp do stanowisk technicznych.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.3 (en)d 180 6 exercise 180h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9803