(en)Katalog ECTS

Portfolio

(en)Pedagog: prof. Piotr Jaworowski
(en)Asystent/ci: mgr inż. arch. Julia Karłowska

(en)Pole (en)Opis
Course type kształcenie uzupełniające
Didactic methods

– projekt indywidualny
– korekta
– dialog dydaktyczny
– warsztaty uzupełniające

Language of lecture polski;
Prerequisites

– zaliczenie pierwszego roku studiów magisterskich

– propozycja skierowana do studentów II roku studiów podejmujących pracę nad aneksem projektowym lub dyplomem
– umiejętność operowania warsztatem dizajnersko-projektowym
oraz plastycznym w stopniu umożliwiającym czytelne i wiarygodne
podanie projektu (wizualizacje)

Final requirements

– autorskie opracowanie i wykonanie katalogu prac kursowych objętych programem studiów; udział w korektach, udział w wystawie podsumowującej
– przygotowanie pracy pod kątem publicznej prezentacji w ramach
obrony aneksowej pracy dyplomowej

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Przed rozpoczęciem projektowania student powinien:
– dokonać wyboru przedmiotu opracowania, sprecyzować jego
zakres, przejrzeć literaturę fachową dotyczącą danej problematyki
– zdobyć wiedzę dotyczącą projektów i ich realizacji w podobnym
obszarze tematycznym
– dokonać analizy tendencji i wzorców w projektowaniu
– zebrać materiały konieczne do projektowania i wspomagające ten
proces
Kryteria oceny:
Indywidualność, wyraz i autorskie podejście do tematu – 30%
Celność w odpowiedzi na przyjęte założenia projektowe – 15%
Samodzielność, konsekwencja decyzji projektowych, jednorodność
– 30%
Regularny i aktywny udział w korektach – 10%
Jakość wykonania projektu, forma prezentacji – 15%

Teaching goals (program content, subject description)

Treści programowe nauczania:
1. Przygotowanie studenta do budowania świadomej wypowiedzi
graficznej, będącej w związku z innymi treściami programowym
projektowania architektury wnętrz.
2. Przygotowanie studentów do pracy w zawodzie architekta wnętrz
poprzez:
– wpojenie nawyku tworzenia wersji i wariantów projektu
– uświadomienie, że nawet z najprostszego materiału, np. zdjęcia,
rysunku i słowa (typografia) można stworzyć nie jeden a szereg
równoważnych projektów
– traktowanie projektu jako złożonej struktury, powstającej
całościowo (równolegle) od ogółu do szczegółu („nie lekceważcie
drobnostek, bo od drobnostek zależy doskonałość” − St.Zamecznik),
również jako przestrzennej współzależności
– poznanie technik tradycyjnych i cyfrowych; przekształcenie
obrazu tradycyjnego oraz cyfrowego w projekty artystyczno-użytkowe, łączenie środków wyrazu
– umiejętność „odejmowania” – doprowadzania idei projektowej do
niezbędnej syntezy
– umiejętność budowania wypowiedzi artystycznej w połączeniu z
jej ekspozycją na etapie projektowania, ze szczególnym naciskiem
na sposoby prezentacji projektu (podanie) na każdym etapie jego
powstawania
– umiejętność dostosowania konwencji i formy do treści

Projekt indywidualny. Projekt informacji wizualnej w postaci drukowanego katalogu prac kursowych.

Compulsory literature used during classes

(dostępna w zbiorach prowadzących)
– Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka
Arnheim Rudolf, wyd. Officyna 2016
– „Pismo i Styl”, Tibor Szanto, Ossolineum, Wrocław 1986
– "Type & Typography", Phil Baines, Andrew Haslam, Laurence
King, 2 edition (2005)
– „Typografia typowej książki”, Robert Chwałowski, wyd. Helion,
2001
– "Essentials of Visual Communication", Bo Bergström, Laurence
King Publishers,14 edition (2009)
– „Czemu służy grafika użytkowa? Podręcznik projektowania”,
Alice Twemlow, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2006
– "The Elements of Typographic Style", Robert Bringhurst, Hartley
and Marks Publishers, 4 edition (2013)

Additional literature recommended for the student's self learning

(dostępna w zbiorach prowadzących)
– „Kroje i kolory pisma”, Timothy Samara, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010
– „Niewielki słownik typograficzny”, Jacek Mrowczyk, wyd.
Słowo/Obraz Terytoria, 2008
– „Detal w typografii”, Jost Hochuli, wyd. d2d, wydanie drugie,
Kraków 2018
– „Ciemne typki: sekretne życie znaków typograficznych”, Keith
Houston, wyd. d2d, Kraków 2013
– „Typografia. Esej o typografii”, Eric Gill, wyd. d2d, Kraków 2016
– „InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign”,
Nigel French, wyd. Helion, 2017

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;
K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych
obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;
K-U07 – przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;
K_U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U10 – świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;
K_U13 - stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji
i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;
K_W04 - podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;
K_W08 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;
K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.

K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;
K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei
i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;
K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;
K_K08 – inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Studenci powinni mieć dostęp do sprzętów pozwalających na rysowanie, modelowanie, prezentację projektu na różnych etapach pracy, tj.:
– sali wyposażonej w stanowiska pracy z oprogramowaniem 2D i 3D
– modelarni wyposażonej w materiały umożliwiające realizację i prezentację projektu
– pracowni fotograficznej
Dydaktycy, w celu efektywnego prowadzenia zajęć powinni mieć dostęp do sprzętu audio-wizualnego, oprogramowania graficznego, biblioteki fontów, sprzętu komputerowego.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.3 (en)d 90 3 exercise 90h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9807