(en)Katalog ECTS

Knowledge of Art

(en)Pedagog: mgr Marek Machowski

(en)Pole (en)Opis
Course type teoretyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zdany egzamin wstępny na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia w Akademii Sztuk Pięknych

Wymagania końcowe

znajomość materiału przedstawionego podczas wykładów, znajomość lektur, umiejętność logicznego powiązania elementów przyswojonego materiału, umiejętność wykorzystywania nabytej wiedzy w zetknięciu z dziełami nieznanymi, znajomość wybranych dzieł sztuki w polskich muzeach, znajomość specjalistycznej terminologii i umiejętność posługiwania się nią

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

zaliczenie w formie pisemnego sprawdzianu ocenianego według skali niezaliczony-zaliczony

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe: sztuka paleolitu i neolitu, sztuka starożytnej Mezopotamii, sztuka starożytnego Egiptu, sztuka egejska, sztuka starożytnej Grecji, sztuka etruska, sztuka starożytnego Rzymu, sztuka wczesnochrześcijańska, sztuka bizantyńska, sztuka wczesnośredniowieczna, sztuka romańska, sztuka gotycka.

Celem podstawowym zajęć z historii sztuki dla studentów I roku jest budzenie i pogłębianie artystycznej wrażliwości na sztukę dawnych epok, w tym najdawniejszą, jakże często bardzo odległą, jeśli chodzi o formę i treść, od sztuki, jaką znają, przychodząc na studia, i jaką będą potem tworzyć jako absolwenci Akademii Sztuk Pięknych. Istotnym celem jest też kształtowanie takiego stosunku do sztuki dawnej, w którym występowałyby obok siebie: ciekawość, tolerancja i zdolność inspirowania się dziełami przeszłości.
Celem towarzyszącym jest poszerzanie ogólnej wiedzy humanistycznej poprzez ukazywanie sztuki w wykraczającym poza nią kontekście historycznym, kulturowym, społecznym, religijnym i materialnym.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

• Sztuka świata, T. 1 (do s. 249), T. 2 (do s. 309), T. 3 (cały) i T. 4 (do s.195), Wyd. Arkady, Warszawa 1989, 1990, 1993, 1990
• Janson Horst Woldemar, Historia sztuki. Od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, Wyd. Alfa, Warszawa 1993 (do s. 225, 246-346)
• Białostocki Jan, Sztuka cenniejsza niż złoto, T.1 (wszystkie wydania; rozdziały II-VIII)
(wszystkie pozycje w Bibliotece ASP)

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

• Brézillon Michel, Encyklopedia kultur pradziejowych, WAiF, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001 (Biblioteka ASP)
• Gąssowski Jerzy, Prahistoria sztuki, Wyd. TRIO, Warszawa 2008 (Biblioteka ASP)
• Mierzejewski Antoni, Sztuka starożytnego Wschodu, T.1 i 2, WAiF, Warszawa 1983 (Biblioteka ASP)
• Lipińska Jadwiga, Sztuka starożytnego Egiptu, Wyd. Arkady, Warszawa 2008 (Biblioteka ASP)
• Rutkowski Bogdan, Sztuka egejska, WAiF, Warszawa 1987 (Biblioteka ASP)
• Boardman John, Sztuka grecka, Wyd. VIA [Toruń – Wrocław 1999] (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)
• Dobrowolski Witold, Sztuka Etrusków, PIW, Warszawa 1971 (Biblioteka ASP)
• Piccard Gilbert C., Sztuka rzymska, WAiF, Warszawa 1975 (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)
• Jastrzębowska Elżbieta, Sztuka wczesnochrześcijańska, Wyd. WAM, Kraków 2008 (Biblioteka ASP)
• Kłosińska Janina, Sztuka bizantyńska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975 (Biblioteka ASP)
• Stern Henri, Sztuka bizantyńska, WAiF, Warszawa 1975 (Biblioteka ASP)
• Eco Umberto, Sztuka i piękno w średniowieczu, Wyd. Znak, Kraków 1994 (Biblioteka ASP)
• Le Goff Jacques, Kultura średniowiecznej Europy, Wyd. Marabut, Wyd. Volumen, Gdańsk-Warszawa 2002 (Biblioteka ASP – starsze wydanie)
• Sauerländer Willibald, Rzeźba średniowieczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001 (Biblioteka ASP)
• Henderson George, Wczesne średniowiecze, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000 (Biblioteka ASP)
• Świechowski Zygmunt, Nowak Lesław, Gumińska Bronisława, Sztuka romańska, WAiF, Warszawa 1976 (Biblioteka ASP)
• Żarnecki Jerzy, Sztuka romańska, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005 (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)
• Marrucchi Giulia, Belcari Riccardo, Wielka historia sztuki. Tom 1. Sztuka przedromańska i romańska, Wyd. Arkady, Warszawa 2010 (Biblioteka ASP)
• Simson Otto von, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie, Warszawa 1989 (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)
• Nesti Elena, Marrucchi Giulia, Sirigatti Cristina, Wielka historia sztuki. Tom 2. Sztuka gotycka, Wyd. Arkady, Warszawa 2010 (Biblioteka ASP)
• Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 r., wybrał i opracował Jan Białostocki, PWN, Warszawa 1978, s.173-294 (lub późniejsze wydania) (Biblioteka ASP)

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności: absolwent potrafi
• komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;
• samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;
• przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu.

Wiedza: absolwent zna i rozumie
• podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych, reprezentacyjne dzieła z ich spuścizny oraz publikacje związane z tymi zagadnieniami;
• style w sztuce oraz tradycje twórcze i odtwórcze z nimi związane.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
• krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
• uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;
• podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych:
• skuteczne zaciemnienie;
• miejscowe oświetlenie umożliwiające: studentom - sporządzanie notatek i rysowanie w zaciemnionej sali, osobie prowadzącej - korzystanie z notatek i książek;
• nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękami oraz posługiwanie się przez osobę prowadzącą bezprzewodowym mikrofonem;
• ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów, w tym zwłaszcza wierne oddawanie kolorów;
• rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości;
• komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji multimedialnych;
• dostęp do Internetu podczas zajęć.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.1 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9812