(en)Katalog ECTS

Psychophysiology of vision

(en)Pedagog: dr Jacek Szczechura

(en)Pole (en)Opis
Course type Specjalność: Architektura Wnętrz Typ przedmiotu: NO- obowiązkowy np. Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych) (KK– kształcenie kierunkowe, KU- kształcenie uzupełniające, NK - nauczanie kierunkowe, NO – nauczanie ogólne)
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Metody nauczania (formy zajęć)
- wykład
- dialog dydaktyczny
- dyskusja dydaktyczna
- prezentacja
- projekt indywidualny

Język wykładowy
Język polski , angielski

 

Język wykładowy (en)-brak-
Wymagania wstępne

Zdanie egzaminu wstępnego na I rok Wydziału Architektury Wnętz A.S.P.

Wymagania końcowe :

Wymagania końcowe

Wymagania końcowe :
Semestr I studiów I stopnia – wykonanie wymaganych prac plastycznych i fotograficznych dotyczących zagadnień teoretycznych omawianych na wykładach oraz podczas dyskusji kowersatoryjnych i eksperymentów.

Semestr II studiów I stopnia – wykonanie wymaganych w tym semestrze prac plastycznych oraz zdanie egzaminu z wiedzy teoretycznej z I i II semestru.

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny: ( także pracy licencjackiej i magisterskiej)
Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

1.Samodzielne sformułowanie założeń i kreatywność zadania 40%
2. Konsekwencja we wdrażaniu założeń zadania 5%
3. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji 10%
4. Aktywny udział w zajęciach - współpraca z prowadzącym 15%
5. Forma przekazu zadania 30%
Cel zajęć:
Celem Kursu Psychofizjologii widzenia jest nauczenie studenta podstawowych wiadomości z zakresu tej wiedzy z psychofizjologii widzenia i innych dziedzin psychologii, które są przydatne w przyszłym wykonywaniu zawodu związanego z architektura wnętrz. Zajęcia mają przygotować do samodzielnego korzystania z wiedzy psychologicznej oraz twórczego wykorzystania wiadomości z dziedziny psychologii w pracy projektowej.

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe nauczania
Program Pracowni Psychofizjologii widzenia skupia się na przekazaniu wiedzy z zakresu psychofizjologii widzenia oraz psychologii ogólnej koniecznej dla studenta wydziału architektury wnętrz, przydatnej do wykonywania przyszłego zawodu. Zadania praktyczne koncentrują się przede wszystkim na wykształceniu umiejętności wyrażania w formie plastycznej wiedzy z zakresu psychologii. Ponadto konieczne jest opanowanie wiedzy teoretycznej z wykładów i lektur. Nacisk kładziony jest na indywidualne i twórcze podejście do interpretacji plastycznej zagadnień teoretycznych.
Omawiane zagadnienia to:
1. budowa oka i topografia układu wzrokowego, analiza informacji wzrokowej na początkowych piętrach układu wzrokowego. Rola ruchów gałek ocznych i symetrii w spostrzeganiu wzrokowym.
2. prawidłowości psychologiczne rządzące psychologiczną organizacją pola widzenia,
widzenie trójwymiarowe i oddawanie głębi na płaszczyźnie.
3. widzenie barwne i wzajemne oddziaływanie bodźców barwnych. Ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zawodu.
4. zapamiętywanie i przechowywanie w pamięci wrażeń wzrokowych.
5. rola procesów emocjonalnych w spostrzeganiu wzrokowym.
6. zagadnienia synestezji, cech temperamentalnych i osobowościowych a spostrzeganie złożonych bodźców wzrokowych.
Przykłady tematów projektów:
1. Oddaj w formie graficznej zasadę figury i tła
2. Pokaż w pracy fotograficznej różne sposoby wywoływania na płaszczyźnie wrażenia trójwymiarowości.
3. Wzajemne oddziaływania barwne przedmiotów codziennego użytku
4. Analiza symetrii przedmiotów codziennego użytku oraz twarzy ludzkiej.
5. Pokaż w formie plastycznej wybrane prawidłowości pamięci bezpośredniej
6. Synestezja smak – kształt, przestrzenna forma plastyczna.
7. Proksemiczna analiza dystansu, fotografie wybranych dystansów międzyludzkich.

Pogram nauczania dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia ma na celu przyswojenie przez studentów wiedzy z zakresu psychologii przydatnej w zawodzie architekta wnętrz oraz nabycie umiejętności późniejszego korzystania z wiedzy psychologicznej w pracy zawodowej. Program pracowni umożliwia elastyczne dostosowanie prac plastycznych do możliwości intelektualnych i plastycznych studenta, Dzięki temu tryb studiowania jest zindywidualizowany i oparty na głębokim kontakcie studenta z prowadzącym zajęcia.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1.Cole A. Perspektywa 1997 Wyd. Dolnośląskie
2. Jacobs G. Nathan J. Trzy kolory, ewolucja oka naczelnych 2009 Świat Nauki 5/ 213/
3. Hall C. Ukryty wymiar 2009 Muza
4. Lindsay P., Norman D. Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Wprowadzenie do psychologii.1984 P.W.N.

5. Ramandrandan V., Hubbad E. brzmienie barw kształt smaków 2003 Swiat Nauki 6 /143
7. Strelau J., Doliński Psychologia akademicka GWP2016.
8. Werblin F.. Rosha B. Siatkówkowe filmy 2007 Swiat Nauki 1/ 175/
9.Weil H. Symetria 1997 Prószyński

 

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności - student/absolwent powinien być zdolny do:
1. przyswojenia i wykorzystania wiedzy psychologicznej w zadaniach projektowych.
2. wykorzystania odmiennych informacji z zakresu psychologii w zależności od konkretnych dziedzin działalności projektowej np. projektowaniu wnętrz, mebli czy wystawiennictwa.

 

Wiedza - student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:
1. budowy oka i podstawowych elementów układu nerwowego.
2. zasad analizy bodźców wzrokowych przez poszczególne piętra układu nerwowego.
3. podstawowych psychologicznych prawidłowości psychologicznych rządzących organizacją informacji w polu widzenia.
4. wzajemnym oddziaływaniu bodźców barwnych.
5.podstawowych informacji z zakresu psychologii pamięci, uczenia, psychologii emocji i osobowości przydatną w zawodzie o tym profilu,

Inne kompetencje (społeczne) - student/absolwent powinien być przygotowany do:
1.krytycznej analizy rozwiązań projektowych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu psychologii
2. otwartości na wymianę poglądów z innymi projektantami w zakresie wiedzy psychologicznej
3. osobistych wystąpień podczas publicznych prezentacji i dyskusji.
4. pracy w zespole, także interdyscyplinarnym

 

K_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone
i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT). P6S_UW
K_U02 komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich; P6S_UK
K_U03 planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; P6S_UO
K_U04 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie; P6S_UW
P6S_UU

K_W01 w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia; P6S_WG

K_W09 powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami
programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu; P6S_WG

K_U11 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także
o charakterze interdyscyplinarnym); P6S_UO

K_K09 podjęcia studiów drugiego stopnia. P6S_KR

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wyposażona w prawidłowo oświetlone stanowiska, umożliwiające pracę nad rysunkami koncepcyjnymi, pracę z makietami, pracę nad wykończeniem plansz, dające możliwość pracy na komputerze przenośnym. Studenci powinni mieć możliwość korzystania z modelarni technik różnych i modelarni oraz pracowni foto. Niezbędne są tradycyjne tablice i rzutnik.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.1 (en)o 30 2 exercise 30h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9817