(en)Katalog ECTS

Computer aided stage design

(en)Pedagog: mgr Sławomir Szondelmajer

(en)Pole (en)Opis
Course type Zajęcia komputerowe.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Nauka programów komputerowych Autocad oraz Rhinoceros 3D

-szczegółowe omówienie interfejsu i możliwości programów graficznych takich jak:
AutoCad, Rhinoceros 5
-ćwiczenia
-ćwiczenia indywidualne

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin na studia licencjackie.
Predyspozycje do pracy twórczej. 

Wymagania końcowe

-Opanowanie programów komputerowych AutoCad, Rhinoceros.
-Realizacja ćwiczeń w dwóch wyżej wymienionych programach zadanych w trakcie roku akademickiego 2018/2019
-Przyswojenie wiedzy i poznanie nomenklatury związanej z projektowaniem 2D i 3D
-Umiejętność swobodnego poruszania się po programach i eksportowania plików między nimi

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1.Świadome poruszanie się w programach komputerowych AutoCad, Archicad, Rhinoceros.
2.Samodzielność w realizacji ćwiczeń i rozwiązywaniu problemów technicznych z tym związanych.
3.Oddanie wszystkich ćwiczeń w formie elektronicznej i papierowej w wyznaczonych terminach.
4.Wysoka frekwencja i zaangażowanie na zajęciach.


Warunkiem przystąpienia do oceny jest wykonanie i przedstawienie wszystkich ćwiczeń:
- ocena wartości artystycznej prezentowanych prac – 50% (0-3p.)
- ocena jakości technicznej prezentowanych prac – 20% (0-1p.)
- ocena samodzielności w obrębie pracy twórczej – 20% (0-1p.)
- systematyczność w pracy - 10% (0 – 0,5 p.)
- skala ocen określona jest wg punktacji obowiązującej na Wydziale
Scenografii.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe nauczania

Kształcenie studenta jest związane z opanowaniem umiejętności pracy w programach graficznych za pomocą omówienia interfejsu oraz ćwiczeń ogólnych i indywidualnych.

Zagadnienia omawiane:
1. Zapoznanie z interfejsem
2. Narzędzia programu
3. Przeniesienie rysunku odręcznego na platformę programu za pomocą narzędzi CAD
4. Profesjonalne opracowanie techniczne projektu
5.Przygotowanie do druku
6.Praca na warstwach
7.Czytanie planów teatrów w formacie DWG i przystosowanie ich do swojej pracy
8. Modelowanie obiektów za pomocą płaszczyzn NURBS
9. Projektowanie przestrzeni w 3D

 

 


Cel zajęć.
-Teoretyczne i praktyczne przygotowanie studenta wydziału scenografii do pracy projektowej
w programach komputerowych 2D i 3D.
-Przyswojenie terminologii umożliwiającej szybkie i sprawne poruszanie się po interfejsie wyżej wymienionych programów.
-Wyposażenie w narzędzia poszerzające spektrum możliwości projektowych w pracy scenograficznej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura podstawowa:

1. Andrzej Jaskulski „Autocad 2010/LT2010+

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Świadome poruszanie się po interfejsie programów do projektowania 2D i 3D.

Wykorzystywanie tego narzędzia do projektowania scenografii w pracowniach projektowych.

 

świadomość przeznaczenia i możliwości programów komputerowych do projektowania i umiejętność ich w 

odpowiedniego wykorzystania w procesie projektowym.

Wspomaganie projektowania(rysunek techniczny, modele 3D)

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wyposażenie Pracowni:
monitor, komputery z oprogramowaniem, stoły, drukarka, duży ekran 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Stage Design s.1 (en)o 60 3 exercise 60h
exercise [com. exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9838