(en)Katalog ECTS

Foreign language: Italian

(en)Pedagog: mgr Małgorzata Fajge

(en)Pole (en)Opis
Course type obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

ćwiczenia komputerowe

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zdanie egzaminu na studia dzienne I stopnia na Wydziale Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Wymagania końcowe

zaliczenie egzaminu komisyjnego

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

egzamin komisyjny

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia realizowane są w formie warsztatów komputerowych. Ćwiczenia mają na celu przygotowanie studentów I roku studiów licencjackich do pracy nad warsztatem komputerowym, stanowiącym bazę do dalszego rozwoju. Jest to wstęp do tworzenia wizualizacji scenograficznych, kostiumów, czy operowania światłocieniem w projektach na późniejszym etapie studiów.

Program:

- wstęp do programu Photoshop: omówienie palety narzędzi, warstw, masek, filtrów, trybów mieszania itd.;

- teoria i narzędzia kolorów;

- tworzenie wizualizacji na bazie perspektywy pomieszczenia;
- edycja zdjęcia dziennego na nocne;
- rodzaje i budowa światłocienia - poszczególne sposoby na uzyskanie efektów świetlnych;

- tworzenie tekstur/wzorów i nakładanie ich na gotowe elementy;

- obróbka fotografii.Program obejmuje bieżące ćwiczenia oraz 3 główne zadania, które są warunkiem zaliczenia semestru.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć (en)-brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 świadomie używać podstawowych praw kompozycji przestrzennej i struktur wizualnych;
K_U09 wykonywać rysunki techniczne dla wszystkich pracowni teatralnych, rozrysować elementy zaprojektowanej scenografii, stosować skalę i używać jej w zależności od potrzeb;
K_U11 prezentować swoje koncepcje scenograficzne w rozmowie z reżyserem i innymi współpracownikami.

K_W02 problematykę związaną z technikami i technologiami twórczości scenograficzne;

K_W08 podstawy praktycznej wiedzy w zakresie rysunku, malarstwa, mul^mediów i architektury;
K_W09 specyfikę mediów składających się na język teatru i ich roli w procesie budowy znaczeń.

K_K02 samodzielnego prowadzenia procesu samorozwoju i samokształcenia;
K_K04 efektywnego rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętej pracy projektowej jak i też własnej kreacji artystycznej;
K_K05 swobodnego posługiwania się fachową terminologią z zakresu scenografii.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych (en)-brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Stage Design s.1 (en)o 60 1 exercise 60h
exercise [com. exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9845