(en)Katalog ECTS

Projektowanie scenografii teatru lalkowego

(en)Pedagog: dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Tworzenie projektu indywidualnego, dialog dydaktyczny, sporadycznie zajęcia warsztatowe.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Rozmowa wstępna, umiejętność twórczego myślenia, uzyskanie zaliczenia pierwszego roku studiów magisterskich na ASP w Warszawie

Wymagania końcowe

Realizacja projektu praktycznego, uczestnictwo na zajęciach oraz w przygotowaniu wystawy końcoworocznej,

 

W celu zaliczenia I semestru należy :
1. W ramach realizacji pierwszego zadania :
- oddać eksplikację z dopracowaną koncepcją (w formie pliku tekstowego)
- przedstawić wydrukowane materiały dokumentacyjne
- wykonać makietę sceny i scenografii
- przedstawić storyboard np. na podstawie fotografii zmian dekoracji w makiecie
- zaprezentować projekty lalek i kostiumów w formie roboczej
2. Zrealizować zadanie nr 2 (w całości)

W celu zaliczenia II semestru należy :
1. Oddać w pełni zakończone zadanie nr 1
2. Zrealizować zadanie nr 2 (zaprezentowane na początku II semestru)

 

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie przedmiotu następuje w oparciu o ocenę indywidualnej pracy studenta,

 

Obniżenie oceny nastąpi w przypadku: niepełnej realizacji zadania, wykonaniu pracy o obniżonej wartości artystycznej i merytorycznej, na ocenę wpływ niska frekwencja na zajęciach.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

cele:

- rozwijanie umiejętności twórczego myślenia oraz interpretacji obrazu scenicznego,

- doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści.

- rozwijanie umiejętności kreowania obiektu animowanego w oparciu o analizę sprecyzowanej problematyki,

- rozwijanie umiejętności projektowania obiektu animowanego i scenografii w oparciu o interpretację tematu zarysowanego tekście literackim,

- rozumienie roli świadomego decydowania o zastosowaniu lalki w realizacji.

- rozumienie wpływu nowych mediów na ewolucję lalki we współczesnym teatrze,

- znajomość podstawowych typów lalek

- rozwijanie postawy otwartości wobec wyzwań związanych z poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowaniem nowoczesnych materiałów,

- rozwijanie postawy otwartości wobec umiejętności podejmowania wypowiedzi w dziedzinie rzeźby w oparciu o analizę sprecyzowanej problematyki,

- budowanie świadomości roli zastosowanych materiałów i ich wpływu na sposób animacji oraz budowanie znaczeń,

- rozwijanie świadomości roli odpowiednio dobranego sposobu animacji obiektu w kontekście budowania znaczeń,

- rozwijanie rozumienia roli artysty funkcjonującego w przestrzeni sztuki współczesnej,

- przybliżanie znajomości znajomości podstawowych zasad pracy w zespole, współpracy z reżyserem i kierowania procesem realizacji projektu w pracowniach teatralnych,

- rozwijanie umiejętności tworzenia czytelnego dla pracowni projektu scenograficznego,

- rozwijanie umiejętności prezentacji zrealizowanego zadania.

 

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć (en)-brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

ABSOLWENT POTRAFIi :

K_U01 stosować prawa kompozycji przestrzennej i struktur wizualnych oraz potrafi praktycznie je zastosować w procesie projektowania scenografii;
K_U02 wykorzystywać myślenie abstrakcyjne w rozwiązywaniu problemów plastycznych;
K_U04 korzystać w rozszerzonym zakresie z umiejętności świadomego doboru środków wyrazu w procesie ekspresji artystycznej;
K_U05 świadomie korzystać w pracy twórczej z własnych doświadczeń, refleksji, intuicji, przeżyć i wrażeń płynących z osobistych doświadczeń;
K_U06 planować i realizować złożone koncepcje i działania artystyczne oparte na różnorodnych konwencjach;
K_U07 dotrzeć do źródeł inspiracji oraz wiedzy z zakresu zadanego tematu i kreatywnie je zastosować w poszczególnych fazach projektu;
K_U08 świadomie wykorzystywać wiedzę nabytą podczas studiów do dalszego rozwoju własnej osobowości artystycznej jak też i praktycznie ją zastosować w pracy zawodowej;
K_U09 tworzyć pełne opracowania projektowe dysponując rozszerzoną wiedzą z zakresu stosowania różnorodnych środków ekspresji i kreacji twórczej jakie daje scenografia, kostium, figura animowana;
K_U11 zdefiniować i zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy kształtem dzieła a otwartym przez nie pasmem znaczeniowym;
K_U16 przygotować i opracować szczegółowe założenia koncepcji i dokumentacji projektowej dotyczącej zagadnień technicznych i plastycznych w odniesieniu do realizowanego projektu;
K_U19 rozwijać indywidualne metody twórcze;
K_U21 korzystać w sposób świadomy z dostępnych środków plastycznych, konwencji i stylów estetycznych właściwych dla projektowanego spektaklu;
K_U22 zdefiniować problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej interpretacji scenariusza;
K_U24 zaprezentować koncepcję swojego spektaklu i wizji jego plastyki;
K_U26 w świadomy i logiczny sposób uzasadnić założenia swojego projektu w odniesieniu do zaawansowanej koncepcji scenograficznej;
K_U28 werbalizować treści emocjonalne i intelektualne na temat realizowanego spektaklu lub zdarzenia plastycznego;
K_U30 w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych prezentacji projektu w formie pokazu, wystawy, prezentacji multimedialnej, również w odniesieniu do rozbudowanego projektu scenograficznego;

ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

K_W08 specyfikę mediów składających się na język teatru i ich rolę w procesie budowania znaczeń;
K_W11 rolę myślenia abstrakcyjnego w procesie rozwiązywania problemów plastycznych;
K_W12 specyfikę mediów składających się na język teatru i ich rolę w procesie budowy znaczeń;

ABSOLWENT JEST GOTÓW DO: 

K_K01 stania się w pełni kompetentnym i samodzielnym scenografem zdolnym do świadomego wykorzystywania nabytej wiedzy;
K_K03 rozumienia potrzeby ciągłego procesu samorozwoju w odniesieniu do siebie i innych osób;
K_K05 funkcjonowania zgodnie z indywidualnie wypracowanym systemem odpowiednim dla jego osobistych upodobań i uwarunkowań;
K_K06 stałego wzbogacania swojej świadomości ludzkiej i twórczej;
K_K10 krytycznej analizy swojej pracy oraz rozumienia potrzeby ciągłego procesu samokształcenia;
K_K13 profesjonalnego i odpowiedzialnego podchodzenia do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętej pracy projektowej jak i też własnych działań kreacyjnych;
K_K15 wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

projektor, aparat fotograficzny, wyciąg do pracy z materiałami potencjalnie szkodliwymi, wiertarka i inne podstawowe narzędzia, stojaki do rzeźbienia głów (12)

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Stage Design / projektowanie scenograficzne s.3 (en)o 30 8 exercise 30h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9867