(en)Katalog ECTS

Film stage design

(en)Pedagog: prof. Janusz Sosnowski

(en)Pole (en)Opis
Course type Pracownia Projektowania Scenografii Filmowej
Didactic methods

Projekt indywidualny, konwersatorium, ćwiczenia, wykłady z elementami prezentacji multimedialnej, e-learning

Language of lecture polski;
Prerequisites

zaliczony pierwszy rok studiów magisterskich, kompetencje kwalifikujące do twórczej pracy, podstawowa znajomość problematyki filmowej umiejętności warsztatowe: rysunek, rysunek roboczy (techniczny).

Final requirements

Wykonanie projektu scenografii filmowej do wybranego tekstu literackiego. Umiejętność świadomego projektowania scenografii filmowej z uwzględnieniem specyfiki tej formy wypowiedzi artystycznej oraz możliwości i ograniczeń jakie daje produkcja filmowa. Umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych. Umiejętność poszukiwania obiektów zdjęciowych odpowiednich dla opracowywanego tematu, a także ich adaptacji z uwzględnieniem okresu historycznego, w którym rozgrywa się akcja opracowywanego tekstu literackiego.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Warunkiem przystąpienia do oceny jest wykonanie i przedstawienie wszystkich ćwiczeń.
Ocena wartości artystycznej prezentowanych prac - 50% (0-3p)
Ocena jakości technicznej prezentowanych prac - 20% (0-1p)
Ocena samodzielności w obrębie pracy twórczej 20% (0-1p)
Systematyczność w pacy - 10% (0-0,5p)
wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Teaching goals (program content, subject description)

Przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej w interdyscyplinarnym zespole w filmie, telewizji i reklamie oraz do prezentacji jej rezultatów.
Wykształcenie swobody wobec wyzwań, jakie niosą teksty z różnych okresów historycznych i różnych kultur.

Compulsory literature used during classes

1) "Basic TV Staging" Gerald Millerson, Wyd. Focal Press. Lndon&Boston
2) "Film Design" Terence St John Marner, Wyd. The Tantivy Press, London
3) "Production Design & Art. Direction Screencraft" Peter Ettedgui, Wyd. Roto Vision
4) "Film Architecture Set Design from Metropolis to Blade Runner" Dietrich Neumann, Wyd. Prestel. Munich, New York
5) "Polska plastyka telewizyjna" Wydawnictwo Radia i Telewizji, Warszawa 1969
6) "Learning from Hollywood. Architecture and Film" Hans Dieter Schaal, Wyd Edition Acel Menges 1996
7) "Setting the Scene. The Grat Hollywood Art. Directors" Robert S.Senett, Wyd. Harry N.Abrams, Inc., Publishers
8) "Screen Deco" Howard Mandelbaum, Eric Myers. Wyd. St. Martin's Press, New York
9) "Forties Screen Style: A Celebration of High Pastich in Hollywood" Howard Mandelbaum, Eric Myers. Wyd. St. Martin's Press, New York
10) "Designing Dreams. Modern Architecture in the Movies" Donald Albrecht, Wyd. Themes and Hudson 1986
11) "Perspective Drawing For the Theatre" Harry Morgan, Wyd. Drama Books Specialists (Publishers)

Additional literature recommended for the student's self learning

1) "Autentic Decor. The Domestic Interior 1620-1920" Peter Thornton Wyd. Weidenfeld and Nicolson, London
2) "Nineteenth - Century Decration. The Art. of Interior" Charlotte Gere, Wyd. Harry N.Abrams, Inc. New York
3) "Eighteen Century Decration. Design and the Domestic Interior in England" Charles Saumarez Smith, Wyd. Harry N.Abrams, Inc. Publishers
4) "Seventeenth Century Interior Decoration in England, France & Holland." Peter Thornton, Wyd. Yale University Press, New Haven and London.
5) The Italian Renaissance Interior 1400-1600" Peter Thornton Wyd. Harry N.Abrams, Inc. New York

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Korzystanie z zasobów bibliotecznych, ikonograficznych.
Posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu scenografii filmowej.
Projektowanie w różnych technikach, skalach i konwencjach.
Wykonanie projektów realizacyjnych i technicznych dekoracji, mebli i rekwizytów.
Współpraca z reżyserem, autorem zdjęć i producentem.
Umiejętność interpretacji tekstu, jego stylu i konwencji

Znajomość technologii budowy dekoracji filmowych, rzemiosł i materiałów
Znajomość języka specjalistycznego z zakresu scenografii filmowej

Krytyczna ocena swojej pracy
Asertywna postawa.
Praca zespołowa.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

rzutnik multimedialny lub komputer z dużym ekranem
komputer
kopiarka/drukarka A3
papier do drukarki
duże stoły
pomoce rysunkowe (m.in. skalówki, ekierki, cyrkle, ołówki)

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Stage Design / projektowanie scenograficzne s.3 (en)o 75 8 exercise 75h
exercise [pass/exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9871