(en)Katalog ECTS

Italian language

(en)Pedagog: Filip Łopuski

(en)Pole (en)Opis
Course type (en)-brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć) (en)-brak-
Język wykładowy (en)-brak-
Wymagania wstępne (en)-brak-
Wymagania końcowe (en)-brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny) (en)-brak-
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu) (en)-brak-
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć (en)-brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
(en)-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych (en)-brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.1 (en)o 30 1 lecture 30h
lecture [pass]
Stage Design / projektowanie scenograficzne s.3 (en)o 30 1 lecture 30h
lecture [pass]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury s.5 (en)o 30 1 lecture 30h
lecture [pass]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.5 (en)o 30 1 lecture 30h
lecture [pass]
Stage Design / projektowanie scenograficzne s.5 (en)o 30 1 lecture 30h
lecture [pass]
Design / product and visual communication design s.5 (en)o 30 1 lecture 30h
lecture [pass]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.7 (en)o 30 1 lecture 30h
lecture [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9997