(en)Katalog ECTS

English language

(en)Pedagog: mgr Mariola Pachnia

(en)Pole (en)Opis
Course type Rodzaj studiów: 3-letnie studia I stopnia - Studia Niestacjonarne
Metody dydaktyczne (forma zajęć)


Lektorat
Podstawą procesu nauczania jest obowiązkowe uczestnictwo studentów w zajęciach. Dopuszcza się dwukrotną nieobecność, a przekroczenie tego limitu skutkuje nie uzyskaniem zaliczenia w pierwszym terminie.
Kontrolę bieżących postępów i wdrożenie studentów do systematycznej pracy uzyskuje się dzięki krótkim testom, po każdym zakończonym rozdziale podręcznika. Takie zadanie spełniają również odpowiedzi ustne, sprawdzające wykonanie pracy domowej i stopień opanowania materiału z poprzednich zajęć.
Proces nauczania opiera się na różnorodnych formach pracy – z całą grupą, indywidualnie lub w parach. Nieodłącznym elementem zajęć są nagrania audio, a wprowadzenie zajęć multimedialnych zdecydowanie zwiększa ich atrakcyjność i efektywność.
Zajęcia mają pomóc studentom w osiągnięciu kompetencji językowej i komunikacyjnej na poziomie ponadśredniozaawansowanym i przygotować ich do egzaminu B2. Na zajęciach stosowane będą różne metody nauczania i wielorakie rodzaje ćwiczeń: wykład (w przypadku wybranych zagadnień gramatycznych), prezentacja, prezentacja multimedialna (przygotowana przez wykładowcę lub przez studentów), dialog dydaktyczny (korekta prac pisemnych), dyskusja, ćwiczenia gramatyczne, słuchanie tekstu i odpowiadanie na związane z nim pytania, projekcja filmu, etc.

 

Język wykładowy (en)-brak-
Wymagania wstępne (en)-brak-
Wymagania końcowe (en)-brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny) (en)-brak-
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu) (en)-brak-
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć (en)-brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
(en)-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych (en)-brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.3 (en)o 30 1 exercise 30h
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10206