Katalog ECTS

Język angielski

Pedagog: mgr Mariola Pachnia

Pole Opis
Typ przedmiotu Rodzaj studiów: 3-letnie studia I stopnia - Studia Niestacjonarne
Metody dydaktyczne (forma zajęć)


Lektorat
Podstawą procesu nauczania jest obowiązkowe uczestnictwo studentów w zajęciach. Dopuszcza się dwukrotną nieobecność, a przekroczenie tego limitu skutkuje nie uzyskaniem zaliczenia w pierwszym terminie.
Kontrolę bieżących postępów i wdrożenie studentów do systematycznej pracy uzyskuje się dzięki krótkim testom, po każdym zakończonym rozdziale podręcznika. Takie zadanie spełniają również odpowiedzi ustne, sprawdzające wykonanie pracy domowej i stopień opanowania materiału z poprzednich zajęć.
Proces nauczania opiera się na różnorodnych formach pracy – z całą grupą, indywidualnie lub w parach. Nieodłącznym elementem zajęć są nagrania audio, a wprowadzenie zajęć multimedialnych zdecydowanie zwiększa ich atrakcyjność i efektywność.
Zajęcia mają pomóc studentom w osiągnięciu kompetencji językowej i komunikacyjnej na poziomie ponadśredniozaawansowanym i przygotować ich do egzaminu B2. Na zajęciach stosowane będą różne metody nauczania i wielorakie rodzaje ćwiczeń: wykład (w przypadku wybranych zagadnień gramatycznych), prezentacja, prezentacja multimedialna (przygotowana przez wykładowcę lub przez studentów), dialog dydaktyczny (korekta prac pisemnych), dyskusja, ćwiczenia gramatyczne, słuchanie tekstu i odpowiadanie na związane z nim pytania, projekcja filmu, etc.

 

Język wykładowy -brak-
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny) -brak-
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu) -brak-
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10206