(en)Katalog ECTS

Visual structures

(en)Pedagog: dr hab. Anna Klonowska

(en)Pole (en)Opis
Course type Uzupełniający
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Dialog dydaktyczny, zajęcia warsztatowe, prezentacja.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny.

Wymagania końcowe

Umiejętność świadomego korzystania ze specjalistycznego warsztatu, umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena poziomu umiejętności studenta, ocena indywidualnej pracy artystycznej studenta, wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Doskonalenie warsztatu artystycznych środków wyrazu, doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć (en)-brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
(en)-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia umożliwiająca korekty i miejsce dla samodzielnej pracy studentów (stoły i krzesła), sprzęt multimedialny do korekty i prezentacji prac, miejsce do prezentacji prac studentów (powierzchnia wystawiennicza).

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.1 (en)o 30 4 exercise 30h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10213