Katalog ECTS

Struktury wizualne

Pedagog: dr hab. Anna Klonowska

Pole Opis
Typ przedmiotu Uzupełniający
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Dialog dydaktyczny, zajęcia warsztatowe, prezentacja.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny.

Wymagania końcowe

Umiejętność świadomego korzystania ze specjalistycznego warsztatu, umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena poziomu umiejętności studenta, ocena indywidualnej pracy artystycznej studenta, wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Doskonalenie warsztatu artystycznych środków wyrazu, doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia umożliwiająca korekty i miejsce dla samodzielnej pracy studentów (stoły i krzesła), sprzęt multimedialny do korekty i prezentacji prac, miejsce do prezentacji prac studentów (powierzchnia wystawiennicza).

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.1 o 30 4 ćw. 30h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10213