(en)Katalog ECTS

The culture of place

(en)Pedagog: dr hab. Jan Wojciechowski

(en)Pole (en)Opis
Course type obligatoryjny
Didactic methods

wykład

Language of lecture polski;
Prerequisites

brak

Final requirements (en)-brak-
The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Wypełnienie kart lektury (według dostarczonego wzoru) dla każdego z omawianych tekstu.

Do wyboru: praca pisemna lub egzamin ustny.

Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych tez i założeń badań postkolonialnych z silnym odniesieniem do Polski jako miejsca i przestrzeni postkolonialnej. Kolonializm zostanie przedstawiony w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej. Omówione będą klasyczne i współczesne diagnozy formułowane w obrębie studiów postkolonialnych oraz ich najnowsze krytyki. Problematyka ta zostanie odniesiona do obecnych zjawisk społecznych, politycznych i kulturalnych w Polsce.

Compulsory literature used during classes

Immanuel Wallerstein, Analiza systemów-światów, tłum. K. Gawlicz, M. Starnawski, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2007, tam r. 2 Nowoczesny system-świat jako kapitalistyczna gospodarka-świat. Produkcja, wartość dodatkowa i polaryzacja, s. 41-64,

Immanuel Wallerstein, Koniec świata, jaki znamy, tłum. M. Bilewicz, A. W. Jelonek, K. Tyszka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, tam r. 11 Eurocentryzm i jego wcielenia. Dylematy nauk społecznych, s. 204-222,

Allan Hanson, Kreowanie Maorysa: wynalazek kultury i jego logika, tłum. J. Schmidt (w:) Michał Buchowski (red.), Amerykańska antropologia postmodernistyczna, Instytut Kultury, Warszawa 1999, s. 183-201,

James M. Blaut, Teoria rasizmu kulturowego, tłum. M. Turowski, [tekst w wersji elektronicznej].

Kazimierz Krzysztofek, Tendencje globalnej dyfuzji kultury u progu XXI wieku, (w:) Andrzej Tyszka (red.), Róża wiatrów Europy. O środkowoeuropejskiej tożsamości kulturowej, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, ss. 52-74,

Richard A. Shweder, Mapy zasad moralnych, zarozumiałość Pierwszego Świata i nowi ewangeliści (w:) Lawerence E. Harrison, Samuel P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, tłum. S. Dymczyk, Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 250-272,

F. Fukuyama, Koniec historii?, tłum. B. Stanosz, (w:) I. Lasota (red.), Czy koniec historii?, „Konfrontacje” 13, Pomost, Warszawa 1991, s. 7-36.

A. Szahaj, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Universitas, Kraków 2004, tam Ideał asymilacjonizmu i metafora “melting pot” s. 11-20 oraz Wielkość i nędza ideologii wielokulturowości, s. 57-92,

Franz Fanon, Wyklęty lud ziemi, tłum. H. Tygielska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, tam. R. 1. Przemoc, s. 15-60 oraz Jean-Paul Sartre, Posłowie, s. 187-201,

E. Said, Orientalizm, tłum. W. Kalinowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991, tam: Wprowadzenie, s. 23-58,

J. Sowa, Fantomowe ciało króla, Universitas, Kraków 2012, tam rozdział: Populistyczny rozum szlachty, od podrozdziału Ekspansja! do końca (ss. 319 – 350) oraz rozdział Rzeczpospolita postkolonialna, od podrozdziału Kresy: od heterogeniczności do „subalterns” do końca (ss. 448 – 494),

Claudia Snochowska-Gonzalez, Czy jesteśmy postkolonialni. O pewnym wrogim przejęciu, (w:) Joanna Tokarska-Bakir (red.), PL: tożsamość wyobrażona, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2013, s. 258-277.

Additional literature recommended for the student's self learning

Zależnie od zainteresowań na podstawie indywidualnych konsultacji.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U03 wyszukiwać,analizować, interpretować na fundamentalnym poziomie wytwory sztuki i kultury na tle procesów historycznych – na gruncie wiedzy z historii i teorii sztuki oraz teorii kultury;
K_U06 powiązać dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym, kulturowym, społecznym, ideologicznym, chcąc np. wykazać znaczenie kontekstu społecznego dla zjawisk i dzieł sztuki czy określić elementy dziedzictwa kulturowego w swoim najbliższym otoczeniu,
K_U07 sprawnie poruszać się w zaprezentowanej problematyce i zasobie wiadomości wybranych nauk humanistycznych i społecznych oraz je samodzielnie systematyzować.

K_W11 powiązania historii sztuki z innymi dyscyplinami humanistycznymi oraz społecznymi;
K_W13 podstawowe w wybranych, wyspecjalizowanych – w tym dotyczących specjalizacji – zagadnienia humanistyki i nauk społecznych, często wymagające wielodyscyplinowaego, wielopłaszczyznowego oglądu.
K_W15 na poziomie podstawowym rzeczywistość społeczną, zarówno z perspektywy życia społecznego człowieka, grup społecznych, jak i społecznych ram kultury.

K_K02 dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego i artystycznego dla przyszłych pokoleń;
K_K03 zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, jest otwarty na nowe idee;
K_K05 świadomego samopoznania w nowych aspektach jako istota społeczna i jako uczestnik kultury oraz posiadania nowych kryteriów krytycznego podejścia do rzeczywistości.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.2 (en)o 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10388