Katalog ECTS

Kultura miejsca

Pedagog: dr hab. Jan Wojciechowski

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Wypełnienie kart lektury (według dostarczonego wzoru) dla każdego z omawianych tekstu.

Do wyboru: praca pisemna lub egzamin ustny.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych tez i założeń badań postkolonialnych z silnym odniesieniem do Polski jako miejsca i przestrzeni postkolonialnej. Kolonializm zostanie przedstawiony w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej. Omówione będą klasyczne i współczesne diagnozy formułowane w obrębie studiów postkolonialnych oraz ich najnowsze krytyki. Problematyka ta zostanie odniesiona do obecnych zjawisk społecznych, politycznych i kulturalnych w Polsce.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Immanuel Wallerstein, Analiza systemów-światów, tłum. K. Gawlicz, M. Starnawski, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2007, tam r. 2 Nowoczesny system-świat jako kapitalistyczna gospodarka-świat. Produkcja, wartość dodatkowa i polaryzacja, s. 41-64,

Immanuel Wallerstein, Koniec świata, jaki znamy, tłum. M. Bilewicz, A. W. Jelonek, K. Tyszka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, tam r. 11 Eurocentryzm i jego wcielenia. Dylematy nauk społecznych, s. 204-222,

Allan Hanson, Kreowanie Maorysa: wynalazek kultury i jego logika, tłum. J. Schmidt (w:) Michał Buchowski (red.), Amerykańska antropologia postmodernistyczna, Instytut Kultury, Warszawa 1999, s. 183-201,

James M. Blaut, Teoria rasizmu kulturowego, tłum. M. Turowski, [tekst w wersji elektronicznej].

Kazimierz Krzysztofek, Tendencje globalnej dyfuzji kultury u progu XXI wieku, (w:) Andrzej Tyszka (red.), Róża wiatrów Europy. O środkowoeuropejskiej tożsamości kulturowej, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, ss. 52-74,

Richard A. Shweder, Mapy zasad moralnych, zarozumiałość Pierwszego Świata i nowi ewangeliści (w:) Lawerence E. Harrison, Samuel P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, tłum. S. Dymczyk, Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 250-272,

F. Fukuyama, Koniec historii?, tłum. B. Stanosz, (w:) I. Lasota (red.), Czy koniec historii?, „Konfrontacje” 13, Pomost, Warszawa 1991, s. 7-36.

A. Szahaj, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Universitas, Kraków 2004, tam Ideał asymilacjonizmu i metafora “melting pot” s. 11-20 oraz Wielkość i nędza ideologii wielokulturowości, s. 57-92,

Franz Fanon, Wyklęty lud ziemi, tłum. H. Tygielska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, tam. R. 1. Przemoc, s. 15-60 oraz Jean-Paul Sartre, Posłowie, s. 187-201,

E. Said, Orientalizm, tłum. W. Kalinowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991, tam: Wprowadzenie, s. 23-58,

J. Sowa, Fantomowe ciało króla, Universitas, Kraków 2012, tam rozdział: Populistyczny rozum szlachty, od podrozdziału Ekspansja! do końca (ss. 319 – 350) oraz rozdział Rzeczpospolita postkolonialna, od podrozdziału Kresy: od heterogeniczności do „subalterns” do końca (ss. 448 – 494),

Claudia Snochowska-Gonzalez, Czy jesteśmy postkolonialni. O pewnym wrogim przejęciu, (w:) Joanna Tokarska-Bakir (red.), PL: tożsamość wyobrażona, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2013, s. 258-277.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Zależnie od zainteresowań na podstawie indywidualnych konsultacji.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U03 wyszukiwać,analizować, interpretować na fundamentalnym poziomie wytwory sztuki i kultury na tle procesów historycznych – na gruncie wiedzy z historii i teorii sztuki oraz teorii kultury;
K_U06 powiązać dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym, kulturowym, społecznym, ideologicznym, chcąc np. wykazać znaczenie kontekstu społecznego dla zjawisk i dzieł sztuki czy określić elementy dziedzictwa kulturowego w swoim najbliższym otoczeniu,
K_U07 sprawnie poruszać się w zaprezentowanej problematyce i zasobie wiadomości wybranych nauk humanistycznych i społecznych oraz je samodzielnie systematyzować.

K_W11 powiązania historii sztuki z innymi dyscyplinami humanistycznymi oraz społecznymi;
K_W13 podstawowe w wybranych, wyspecjalizowanych – w tym dotyczących specjalizacji – zagadnienia humanistyki i nauk społecznych, często wymagające wielodyscyplinowaego, wielopłaszczyznowego oglądu.
K_W15 na poziomie podstawowym rzeczywistość społeczną, zarówno z perspektywy życia społecznego człowieka, grup społecznych, jak i społecznych ram kultury.

K_K02 dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego i artystycznego dla przyszłych pokoleń;
K_K03 zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, jest otwarty na nowe idee;
K_K05 świadomego samopoznania w nowych aspektach jako istota społeczna i jako uczestnik kultury oraz posiadania nowych kryteriów krytycznego podejścia do rzeczywistości.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.2 o 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10388