(en)Katalog ECTS

Intersectoral cooperation

(en)Pedagog: dr Piotr Płucienniczak

(en)Pole (en)Opis
Course type podstawowy
Didactic methods

konwersatorium

Language of lecture polski;
Prerequisites

brak

Final requirements

przygotowanie i prezentacja pracy grupowej dotyczącej polityki kulturalnej Warszawy

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

praca zaliczeniowa (75%), aktywne uczestnictwo w zajęciach (25%)

Teaching goals (program content, subject description)

Zapoznanie studentów z formami i zasadami współpracy międzysektorowej oraz jej wykorzystaniem w polityce kulturalnej, ze specyfiką funkcjonowania kultury w trzech sektorach (publicznym, prywatnym i pozarządowym) oraz możliwościami i ograniczeniami współpracy między nimi. Poznanie specyfiki i rodzajów partnerstw oraz sposobów ich tworzenia. Poznanie mechanizmów angażowania, aktywizacji i uczestnictwa zróżnicowanych aktorów w działaniach na rzecz dobra wspólnego. Zajęcia będą miały charakter warsztatu nad konkretnym przypadkiem działalności instytucji samorządowej.

Compulsory literature used during classes

Krajowa Polityka Miejska, www.mir.gov.pl/miasta

Miejskie polityki kulturalne. Raport z badań, Respublica Nova, Warszawa 2013

Sylwia Borkowska, Ewa Zielińska, Układ otwarty. Miejskie partnerstwa międzysektorowe, Respublica Nova, Warszawa 2014

Lech Mergler, Kacper Pobłocki, Maciej Wudarski, Anty-bezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu, Respublica Nova, Warszawa 2013, http://publica.pl/wp-content/uploads/2013/08/Antybezradnik_www.pdf

Additional literature recommended for the student's self learning

Otwartość w publicznych instytucjach kultury, Creative Commons Polska, Gdańsk 2016, Gdańsk-Warszawa 2011

Piotr Adamiak, Zofia Dworakowska, Jan Herbst, Jadwiga Przewłocka, WSPÓŁPRACA W OBSZARZE KULTURY – SAMORZĄDY, PUBLICZNE INSTYTUCJE KULTURY, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, MKiDN, Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2013, http://www.nck.pl/media/study/kultura_wspolpraca.pdf

Edwin Bendyk i inni, SCENARIUSZE ROZWOJU LOKALNYCH POLITYK KULTURY, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, 2013, http://www.nck.pl/media/study/cal_scenariusze_2212122.pdf

Wojciech Burszta i Barbara Fatyga (red.) KULTURA MIEJSKA W POLSCE Z PERSPEKTYWY

INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, NCK, Warszawa 2010

Izabella Bukraba-Rylska i Wojciech Burszta (red.), STAN I ZRÓŻNICOWANIE KULTURY WSI I MAŁYCH MIAST W POLSCE. KANON I ROZPROSZENIE, NCK, Warszawa 2011

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

po zaliczeniu zajęć student potrafi:

K_U04 samodzielnie, kreatywnie analizować i interpretować na poziomie zaawansowanym teksty z zakresu socjologii i prowadzić własne, zaawansowane poszukiwania bibliograficzne
K_U05 łączyć dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym, społecznym i ideologicznym; określać w ten sposób ich znaczenia, oddziaływania, rolę i funkcję w kulturze jako całości i w społeczeństwie; przy czym używa narzędzie „negocjowanych” w ramach dynamicznie uprawianej nauki
K_U06 sprawnie poruszać się po rozległych zasobach wiedzy wybranych nauk społecznych; samodzielnie systematyzować wiedzę na poziomie zaawansowanym
K_U07 stosować na poziomie zaawansowanym aparat werbalny i pojęciowy wybranych nauk społecznych i humanistycznych
K_U15 wypowiadać się na piśmie w różnych formułach tekstu, oraz ustnie, w języku polskim i podstawowym języku dyscypliny, w różnych mediach, w sposób spójny na tematy przypisane specjalistycznej problematyce studiów, korzystając z rozszerzonego dorobku nauk społecznych
K_U16 artykułować poglądy w sprawach zawodowych, społecznych, światopoglądowych, oraz przekonująco argumentować, wykazując się niezależnością myślenia

po zaliczeniu zajęć student zna i rozumie:

K_W08 zagadnienia społeczne związane z problematyką specjalizacji kultura miejsca
K_W11 w stopniu zaawansowanym literaturę społeczną
K_W16 literaturę autorstwa myślicieli i badaczy nauk społecznych, służącą wyprofilowanemu i uszczegółowionemu namysłowi nad problematyką specjalizacji kultura miejsca i sztuki najnowszej

po zaliczeniu zajęć student jest zdolny do:

K_K03 do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, których zakres jest rozszerzony
K_K07 do rozwiązywania problemów, pojawiających się przy organizowaniu życia społeczno-kulturalnego, uwzględniając jego dynamikę, i w odniesieniu do pionierskich zadań, jakie stawia sobie kierunek historia sztuki, specjalizacja kultura miejsca
K_K08 do aktywnego zaangażowania uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturalne, społeczne oraz do porozumiewania się z innymi profesjonalistami, jak i nie profesjonalistami
K_K09 do uczestnictwa w życiu społecznym, w społeczeństwie demokratycznym, a także do kreatywnego uczestnictwa w kulturze – ma w wysokim stopniu rozbudowaną świadomość wspólnego dobra oraz odpowiedzialności
K_K10 jest wnikliwym obserwatorem, uczestnikiem i twórcą życia kulturalnego – w jego głównym nurcie oraz obrzeżach, alternatywach czy innym obiegu

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.2 (en)o 30 2 exercise 30h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10394