Katalog ECTS

Współpraca międzysektorowa

Pedagog: dr Piotr Płucienniczak

Pole Opis
Typ przedmiotu podstawowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatorium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe

przygotowanie i prezentacja pracy grupowej dotyczącej polityki kulturalnej Warszawy

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

praca zaliczeniowa (75%), aktywne uczestnictwo w zajęciach (25%)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zapoznanie studentów z formami i zasadami współpracy międzysektorowej oraz jej wykorzystaniem w polityce kulturalnej, ze specyfiką funkcjonowania kultury w trzech sektorach (publicznym, prywatnym i pozarządowym) oraz możliwościami i ograniczeniami współpracy między nimi. Poznanie specyfiki i rodzajów partnerstw oraz sposobów ich tworzenia. Poznanie mechanizmów angażowania, aktywizacji i uczestnictwa zróżnicowanych aktorów w działaniach na rzecz dobra wspólnego. Zajęcia będą miały charakter warsztatu nad konkretnym przypadkiem działalności instytucji samorządowej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Krajowa Polityka Miejska, www.mir.gov.pl/miasta

Miejskie polityki kulturalne. Raport z badań, Respublica Nova, Warszawa 2013

Sylwia Borkowska, Ewa Zielińska, Układ otwarty. Miejskie partnerstwa międzysektorowe, Respublica Nova, Warszawa 2014

Lech Mergler, Kacper Pobłocki, Maciej Wudarski, Anty-bezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu, Respublica Nova, Warszawa 2013, http://publica.pl/wp-content/uploads/2013/08/Antybezradnik_www.pdf

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Otwartość w publicznych instytucjach kultury, Creative Commons Polska, Gdańsk 2016, Gdańsk-Warszawa 2011

Piotr Adamiak, Zofia Dworakowska, Jan Herbst, Jadwiga Przewłocka, WSPÓŁPRACA W OBSZARZE KULTURY – SAMORZĄDY, PUBLICZNE INSTYTUCJE KULTURY, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, MKiDN, Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2013, http://www.nck.pl/media/study/kultura_wspolpraca.pdf

Edwin Bendyk i inni, SCENARIUSZE ROZWOJU LOKALNYCH POLITYK KULTURY, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, 2013, http://www.nck.pl/media/study/cal_scenariusze_2212122.pdf

Wojciech Burszta i Barbara Fatyga (red.) KULTURA MIEJSKA W POLSCE Z PERSPEKTYWY

INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, NCK, Warszawa 2010

Izabella Bukraba-Rylska i Wojciech Burszta (red.), STAN I ZRÓŻNICOWANIE KULTURY WSI I MAŁYCH MIAST W POLSCE. KANON I ROZPROSZENIE, NCK, Warszawa 2011

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

po zaliczeniu zajęć student potrafi:

K_U04 samodzielnie, kreatywnie analizować i interpretować na poziomie zaawansowanym teksty z zakresu socjologii i prowadzić własne, zaawansowane poszukiwania bibliograficzne
K_U05 łączyć dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym, społecznym i ideologicznym; określać w ten sposób ich znaczenia, oddziaływania, rolę i funkcję w kulturze jako całości i w społeczeństwie; przy czym używa narzędzie „negocjowanych” w ramach dynamicznie uprawianej nauki
K_U06 sprawnie poruszać się po rozległych zasobach wiedzy wybranych nauk społecznych; samodzielnie systematyzować wiedzę na poziomie zaawansowanym
K_U07 stosować na poziomie zaawansowanym aparat werbalny i pojęciowy wybranych nauk społecznych i humanistycznych
K_U15 wypowiadać się na piśmie w różnych formułach tekstu, oraz ustnie, w języku polskim i podstawowym języku dyscypliny, w różnych mediach, w sposób spójny na tematy przypisane specjalistycznej problematyce studiów, korzystając z rozszerzonego dorobku nauk społecznych
K_U16 artykułować poglądy w sprawach zawodowych, społecznych, światopoglądowych, oraz przekonująco argumentować, wykazując się niezależnością myślenia

po zaliczeniu zajęć student zna i rozumie:

K_W08 zagadnienia społeczne związane z problematyką specjalizacji kultura miejsca
K_W11 w stopniu zaawansowanym literaturę społeczną
K_W16 literaturę autorstwa myślicieli i badaczy nauk społecznych, służącą wyprofilowanemu i uszczegółowionemu namysłowi nad problematyką specjalizacji kultura miejsca i sztuki najnowszej

po zaliczeniu zajęć student jest zdolny do:

K_K03 do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, których zakres jest rozszerzony
K_K07 do rozwiązywania problemów, pojawiających się przy organizowaniu życia społeczno-kulturalnego, uwzględniając jego dynamikę, i w odniesieniu do pionierskich zadań, jakie stawia sobie kierunek historia sztuki, specjalizacja kultura miejsca
K_K08 do aktywnego zaangażowania uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturalne, społeczne oraz do porozumiewania się z innymi profesjonalistami, jak i nie profesjonalistami
K_K09 do uczestnictwa w życiu społecznym, w społeczeństwie demokratycznym, a także do kreatywnego uczestnictwa w kulturze – ma w wysokim stopniu rozbudowaną świadomość wspólnego dobra oraz odpowiedzialności
K_K10 jest wnikliwym obserwatorem, uczestnikiem i twórcą życia kulturalnego – w jego głównym nurcie oraz obrzeżach, alternatywach czy innym obiegu

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.2 o 30 2 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10394