(en)Katalog ECTS

Study tour: Cracow

(en)Pedagog: dr hab. Waldemar Baraniewski, dr Filip Burno, dr Paweł Ignaczak, dr Olaf Kwapis

(en)Pole (en)Opis
Course type obowiązkowy, podstawowy
Didactic methods

wykłady z elementami konwersatorium

Language of lecture polski;
Prerequisites

Ukończenie I roku pierwszego stopnia

Final requirements

oddanie wykładowcom referatu i zaliczenie egzaminu

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

 

            Kryteria oceny:

  1.  Ocena referatów (referat mogą go napisać dwie osoby, ale oceniany będzie referat jako dzieło zbiorowe, a nie wkład pracy poszczególnych osób).
  2. Egzamin końcowy (ustny z elementami kolokwium wizualnego) - ocena wiedzy zdobytej w czasie zajęć terenowych.

Teaching goals (program content, subject description)

 

Skrócony opis przedmiotu: 5-dniowy objazd naukowy to cykl wykładów z elementami konwersatorium i ćwiczeń z metodologii historii sztuki (z naciskiem na architekturę).

Termin: 27 maja - 31 maja 2019

Cel zajęć:

-        Nabycie przez studentów umiejętności rozumienia i operowania podstawowymi terminami opisu dzieła sztuki/architektury.

-        Zaprezentowanie historii Krakowa, najważniejszych zjawisk w sztuce polskiej i obcej od średniowiecza do XX w.

Treści programowe nauczania (przykładowa treść zajęć) :

1 dzień Historia sztuki i architektury Krakowa od średniowiecza do renesansu. cz. 1 (Wawel, Kazimierz)

2 dzień Historia sztuki i architektury Krakowa od średniowiecza do renesansu. cz. 2 (zespół staromiejski)

3 dzień Historia sztuki i architektury Krakowa od XVII do XX w. (zespół staromiejski)

4 dzień Historia architektury Krakowa od XIX i XX w., cz. 1 (wokół Plant)

5 dzień Historia architektury Krakowa XIX i XX w., cz. 2 (dzielnice okresu międzywojennego i powojenny modernizm)

Compulsory literature used during classes

 Literatura zostanie podana wraz z listą referatów.

 

 

Additional literature recommended for the student's self learning

 

Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 1-3, red. Wojciech  Bałus, Kraków 2004

Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań , Gniezno 2014

Modernizmy. Architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej. Tom 1. Kraków i województwo krakowskie

Walczak M., Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006

Fabiański M., Purchla J., Architektura Krakowa. Przewodnik, Kraków 2012

Fabiański M., Zamek  królewski na Wawelu. Sto lat odnowy (1905-2005), Kraków 2005

Katalogi architektury Krakowa wydane przez IS PAN

Szyma M., Kościół i klasztor dominikański w Krakowie, Kraków 2004

Gryglewicz T., Kraków i artyści, Kraków 2005

Węcławowicz T., Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich., Kraków 2005

Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Kraków 2013

Fabiański Marcin, Fischinger Andrzej, Dzieje budowy renesansowego zamku na Wawelu, około 1504-1548, Kraków 2009

Sztuka Galicji i Krakowa w wieku XIX, red. Wojciech Bałus, Kraków 1991

Purchla J., Teatr i jego architekt, Kraków 1993

 

Nowa Huta - architektura i twórcy miasta idealnego. Niezrealizowane projekty, Kraków 2006

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

 

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

1. Samodzielnego opisu budowli, dzieła sztukiprzy użyciu fachowej terminologii

2. Rozpoznawania cech stylowych architektury polskiej XIII-XX w.

 

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1. Terminologia historii sztuki.

2.  Historia architektury polskiej od średniowiecza do XX w.

 

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

1.      Docenienia znaczenia sztuki dla kultury i cywilizacji

2.      Docenienia wagi dziedzictwa kulturowego i jest przekonany o konieczności jego zachowania dla przyszłych pokoleń

3.      Podejmowania zadań historyk sztuki ze specjalizacją kultura miejsca

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.4 (en)o 30 3 30h
[pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10416