Katalog ECTS

Objazd naukowy (Kraków)

Pedagog: dr hab. Waldemar Baraniewski, dr Filip Burno, dr Paweł Ignaczak, dr Olaf Kwapis

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy, podstawowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykłady z elementami konwersatorium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ukończenie I roku pierwszego stopnia

Wymagania końcowe

oddanie wykładowcom referatu i zaliczenie egzaminu

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

 

            Kryteria oceny:

  1.  Ocena referatów (referat mogą go napisać dwie osoby, ale oceniany będzie referat jako dzieło zbiorowe, a nie wkład pracy poszczególnych osób).
  2. Egzamin końcowy (ustny z elementami kolokwium wizualnego) - ocena wiedzy zdobytej w czasie zajęć terenowych.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

 

Skrócony opis przedmiotu: 5-dniowy objazd naukowy to cykl wykładów z elementami konwersatorium i ćwiczeń z metodologii historii sztuki (z naciskiem na architekturę).

Termin: 27 maja - 31 maja 2019

Cel zajęć:

-        Nabycie przez studentów umiejętności rozumienia i operowania podstawowymi terminami opisu dzieła sztuki/architektury.

-        Zaprezentowanie historii Krakowa, najważniejszych zjawisk w sztuce polskiej i obcej od średniowiecza do XX w.

Treści programowe nauczania (przykładowa treść zajęć) :

1 dzień Historia sztuki i architektury Krakowa od średniowiecza do renesansu. cz. 1 (Wawel, Kazimierz)

2 dzień Historia sztuki i architektury Krakowa od średniowiecza do renesansu. cz. 2 (zespół staromiejski)

3 dzień Historia sztuki i architektury Krakowa od XVII do XX w. (zespół staromiejski)

4 dzień Historia architektury Krakowa od XIX i XX w., cz. 1 (wokół Plant)

5 dzień Historia architektury Krakowa XIX i XX w., cz. 2 (dzielnice okresu międzywojennego i powojenny modernizm)

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

 Literatura zostanie podana wraz z listą referatów.

 

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

 

Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 1-3, red. Wojciech  Bałus, Kraków 2004

Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań , Gniezno 2014

Modernizmy. Architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej. Tom 1. Kraków i województwo krakowskie

Walczak M., Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006

Fabiański M., Purchla J., Architektura Krakowa. Przewodnik, Kraków 2012

Fabiański M., Zamek  królewski na Wawelu. Sto lat odnowy (1905-2005), Kraków 2005

Katalogi architektury Krakowa wydane przez IS PAN

Szyma M., Kościół i klasztor dominikański w Krakowie, Kraków 2004

Gryglewicz T., Kraków i artyści, Kraków 2005

Węcławowicz T., Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich., Kraków 2005

Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Kraków 2013

Fabiański Marcin, Fischinger Andrzej, Dzieje budowy renesansowego zamku na Wawelu, około 1504-1548, Kraków 2009

Sztuka Galicji i Krakowa w wieku XIX, red. Wojciech Bałus, Kraków 1991

Purchla J., Teatr i jego architekt, Kraków 1993

 

Nowa Huta - architektura i twórcy miasta idealnego. Niezrealizowane projekty, Kraków 2006

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

 

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

1. Samodzielnego opisu budowli, dzieła sztukiprzy użyciu fachowej terminologii

2. Rozpoznawania cech stylowych architektury polskiej XIII-XX w.

 

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1. Terminologia historii sztuki.

2.  Historia architektury polskiej od średniowiecza do XX w.

 

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

1.      Docenienia znaczenia sztuki dla kultury i cywilizacji

2.      Docenienia wagi dziedzictwa kulturowego i jest przekonany o konieczności jego zachowania dla przyszłych pokoleń

3.      Podejmowania zadań historyk sztuki ze specjalizacją kultura miejsca

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.4 o 30 3 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10416