(en)Katalog ECTS

Antifascist society: field research

(en)Pedagog: dr Piotr Płucienniczak

(en)Pole (en)Opis
Course type fakultatywny
Didactic methods

konwersatorium

Language of lecture polski;
Prerequisites

brak

Final requirements

grupowa praca pisemna i prezentacja

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

aktywne uczestnictwo w zajęciach - 50%

przygotowanie pracy pisemnej - 50%

Teaching goals (program content, subject description)

W trakcie zajęć przygotujemy mapę Warszawy jako miasta walk z faszyzmem. W tym celu przekroczymy dominujące utożsamienie walk antyfaszystowskich z Powstaniem Warszawskim i spojrzymy szerzej: na niezliczone akty oporu przeciwko okupantom ukryte w przestrzeni miejskiej. Jakiego rodzaju działania doceniane są na pomnikach, a jakie pomijane? Czy można zaproponować Warszawie lepszą politykę historyczną, która doceni różnorodność skrytą pod oficjalnymi formułami.

Compulsory literature used during classes

S. Czarnowski, Ludzie zbędni w służbie przemocy, Poznań 2018

U. Eco, Ur-fascism, 1995

N. Davies, Powstanie '44, Kraków 2003

Obcy w domu. Wokół Marca ‘68, Warszawa 2017

J.-L. Vullierme, Lustro Zachodu. Nazizm i cywilizacja zachodnia, Warszawa 2016

Additional literature recommended for the student's self learning

Bankowicz Marek, Kozub-Ciembroniewicz Wiesław, Dyktatury i tyranie Szkice o niedemokratycznej władzy, Kraków 2006;

Felice Renzo de, Interpretacje faszyzmu, Warszawa 1978;

Laqueur Walter, Faszyzm. Wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 1998;

Totalitaryzm a zachodnia tradycja, pod. red. Miłowita Kunińskiego, Kraków 2006;

Zmierczak Maria, Spory o istotę faszyzmu, Poznań 1988;

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

po zaliczeniu zajęć student potrafi:

K_U04 samodzielnie, kreatywnie analizować i interpretować na poziomie zaawansowanym teksty z zakresu nauk społecznych i prowadzić własne, zaawansowane poszukiwania bibliograficzne
K_U05 łączyć dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym, społecznym i ideologicznym; określać w ten sposób ich znaczenia, oddziaływania, rolę i funkcję w kulturze jako całości i w społeczeństwie; przy czym używa narzędzie „negocjowanych” w ramach dynamicznie uprawianej nauki
K_U06 sprawnie poruszać się po rozległych zasobach wiedzy wybranych nauk społecznych; samodzielnie systematyzować wiedzę na poziomie zaawansowanym
K_U07 stosować na poziomie zaawansowanym aparat werbalny i pojęciowy wybranych nauk społecznych i humanistycznych
K_U15 wypowiadać się na piśmie w różnych formułach tekstu, oraz ustnie, w języku polskim i podstawowym języku dyscypliny, w różnych mediach, w sposób spójny na tematy przypisane specjalistycznej problematyce studiów, korzystając z rozszerzonego dorobku nauk społecznych
K_U16 artykułować poglądy w sprawach zawodowych, społecznych, światopoglądowych, oraz przekonująco argumentować, wykazując się niezależnością myślenia

po zaliczeniu zajęć student zna i rozumie:

K_W08 zagadnienia społeczne związane z problematyką specjalizacji kultura miejsca
K_W11 w stopniu zaawansowanym literaturę społeczną
K_W16 literaturę autorstwa myślicieli i badaczy nauk społecznych, służącą wyprofilowanemu i uszczegółowionemu namysłowi nad problematyką specjalizacji kultura miejsca i sztuki najnowszej

po zaliczeniu zajęć student jest zdolny do:

K_K03 do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, których zakres jest rozszerzony
K_K07 do rozwiązywania problemów, pojawiających się przy organizowaniu życia społeczno-kulturalnego, uwzględniając jego dynamikę, i w odniesieniu do pionierskich zadań, jakie stawia sobie kierunek historia sztuki, specjalizacja kultura miejsca
K_K08 do aktywnego zaangażowania uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturalne, społeczne oraz do porozumiewania się z innymi profesjonalistami, jak i nie profesjonalistami
K_K09 do uczestnictwa w życiu społecznym, w społeczeństwie demokratycznym, a także do kreatywnego uczestnictwa w kulturze – ma w wysokim stopniu rozbudowaną świadomość wspólnego dobra oraz odpowiedzialności
K_K10 jest wnikliwym obserwatorem, uczestnikiem i twórcą życia kulturalnego – w jego głównym nurcie oraz obrzeżach, alternatywach czy innym obiegu

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

brak

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.4 (en)d 30 3 research project 30h
research project [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10424