Katalog ECTS

Społeczeństwo antyfaszystowskie: Rozpoznania terenowe

Pedagog: dr Piotr Płucienniczak

Pole Opis
Typ przedmiotu fakultatywny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatorium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe

grupowa praca pisemna i prezentacja

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

aktywne uczestnictwo w zajęciach - 50%

przygotowanie pracy pisemnej - 50%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

W trakcie zajęć przygotujemy mapę Warszawy jako miasta walk z faszyzmem. W tym celu przekroczymy dominujące utożsamienie walk antyfaszystowskich z Powstaniem Warszawskim i spojrzymy szerzej: na niezliczone akty oporu przeciwko okupantom ukryte w przestrzeni miejskiej. Jakiego rodzaju działania doceniane są na pomnikach, a jakie pomijane? Czy można zaproponować Warszawie lepszą politykę historyczną, która doceni różnorodność skrytą pod oficjalnymi formułami.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

S. Czarnowski, Ludzie zbędni w służbie przemocy, Poznań 2018

U. Eco, Ur-fascism, 1995

N. Davies, Powstanie '44, Kraków 2003

Obcy w domu. Wokół Marca ‘68, Warszawa 2017

J.-L. Vullierme, Lustro Zachodu. Nazizm i cywilizacja zachodnia, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Bankowicz Marek, Kozub-Ciembroniewicz Wiesław, Dyktatury i tyranie Szkice o niedemokratycznej władzy, Kraków 2006;

Felice Renzo de, Interpretacje faszyzmu, Warszawa 1978;

Laqueur Walter, Faszyzm. Wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 1998;

Totalitaryzm a zachodnia tradycja, pod. red. Miłowita Kunińskiego, Kraków 2006;

Zmierczak Maria, Spory o istotę faszyzmu, Poznań 1988;

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

po zaliczeniu zajęć student potrafi:

K_U04 samodzielnie, kreatywnie analizować i interpretować na poziomie zaawansowanym teksty z zakresu nauk społecznych i prowadzić własne, zaawansowane poszukiwania bibliograficzne
K_U05 łączyć dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym, społecznym i ideologicznym; określać w ten sposób ich znaczenia, oddziaływania, rolę i funkcję w kulturze jako całości i w społeczeństwie; przy czym używa narzędzie „negocjowanych” w ramach dynamicznie uprawianej nauki
K_U06 sprawnie poruszać się po rozległych zasobach wiedzy wybranych nauk społecznych; samodzielnie systematyzować wiedzę na poziomie zaawansowanym
K_U07 stosować na poziomie zaawansowanym aparat werbalny i pojęciowy wybranych nauk społecznych i humanistycznych
K_U15 wypowiadać się na piśmie w różnych formułach tekstu, oraz ustnie, w języku polskim i podstawowym języku dyscypliny, w różnych mediach, w sposób spójny na tematy przypisane specjalistycznej problematyce studiów, korzystając z rozszerzonego dorobku nauk społecznych
K_U16 artykułować poglądy w sprawach zawodowych, społecznych, światopoglądowych, oraz przekonująco argumentować, wykazując się niezależnością myślenia

po zaliczeniu zajęć student zna i rozumie:

K_W08 zagadnienia społeczne związane z problematyką specjalizacji kultura miejsca
K_W11 w stopniu zaawansowanym literaturę społeczną
K_W16 literaturę autorstwa myślicieli i badaczy nauk społecznych, służącą wyprofilowanemu i uszczegółowionemu namysłowi nad problematyką specjalizacji kultura miejsca i sztuki najnowszej

po zaliczeniu zajęć student jest zdolny do:

K_K03 do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, których zakres jest rozszerzony
K_K07 do rozwiązywania problemów, pojawiających się przy organizowaniu życia społeczno-kulturalnego, uwzględniając jego dynamikę, i w odniesieniu do pionierskich zadań, jakie stawia sobie kierunek historia sztuki, specjalizacja kultura miejsca
K_K08 do aktywnego zaangażowania uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturalne, społeczne oraz do porozumiewania się z innymi profesjonalistami, jak i nie profesjonalistami
K_K09 do uczestnictwa w życiu społecznym, w społeczeństwie demokratycznym, a także do kreatywnego uczestnictwa w kulturze – ma w wysokim stopniu rozbudowaną świadomość wspólnego dobra oraz odpowiedzialności
K_K10 jest wnikliwym obserwatorem, uczestnikiem i twórcą życia kulturalnego – w jego głównym nurcie oraz obrzeżach, alternatywach czy innym obiegu

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

brak

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.4 d 30 3 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10424