(en)Katalog ECTS

History of avantgarde film

(en)Pedagog: dr hab. Łukasz Ronduda

(en)Pole (en)Opis
Course type Akademia Filmu Awangardowego
Didactic methods

wykład

Language of lecture polski;
Prerequisites

Student powinien orientować się w szerokim zakresie zagadnień związanych z historią i historią kultury, naukami społecznymi. Powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą sztuki filmowej – zarówno fabularnej jak i filmu dokumentalnego, sztuki współczesnej. Student powinien rozpoznawać podstawowe gatunki sztuki filmowej – rozpoznawać formy wyrazu przynależne filmowi i sztukom audiowizualnym – które tradycyjnie są przynależne kinu fikcji i kinu faktów.

Final requirements

Student zna najważniejszych twórców i najwybitniejsze dzieła współczesnego, światowego kina awangardowego i artystycznego, ich powiązania z filmem dokumentalnym,
- Student zna najważniejsze nurty, zjawiska i twórców w historii kina awangardowego i jego relacje ze sztuką filmu dokumentalnego,
- Student zna główne sposoby pracy twórczej wykorzystywane w historii kina awangardowego i rozumie ich zastosowanie,
- Studenci rozumieją funkcjonowanie i znaczenie wideo i filmów awangardowych w różnych kontekstach kulturowych i potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę we własnych projektach twórczych, potrafią wykorzystać narzędzia analityczne przyswojone na zajęciach w samodzielnym poszerzaniu wiedzy z zakresu sztuki współczesnej wystawianej w warszawskich galeriach,
- Student wie, na jakie zagadnienia społeczne i historyczne odpowiadały filmy awangardowe i wykorzystujące środki wypracowane na gruncie awangardy filmy dokumentalne,
- Student zna kontekst historyczno-społeczno-kulturowy współczesnego kina dokumentalnego oraz najczęściej poruszaną w konkretnych filmach problematykę, rozumie zjawiska z pola sztuki w kontekście szerszych zagadnień, w które się wpisują,
Zdobywane umiejętności:
- Student potrafi samodzielnie analizować filmy awangardowe pod kątem zastosowanych w nich rozwiązań formalnych i estetycznych,
- Student potrafi samodzielnie analizować filmy awangardowe i sztukę wideo w szerszym kontekście historycznym i społecznym,
- Student potrafi wykorzystać wiedzę o filmach awangardowych we własnych projektach twórczych

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Metody oceny pracy studenta (udział w całościowej ocenie pracy studenta)
Ocena ciągła: bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność (30/100)
Końcowe zaliczenie pisemne 50/100
Warunkiem zaliczenia zajęć poza obecnością będzie zdanie testu sprawdzającego dotyczącego prezentowanych filmów i zagadnień poruszanych na wykładach.
Kontrola obecności 20/100
Wymagana jest obecność na więcej niż połowie zajęć. Dopuszczalne są dwie nieobecności. W przypadku każdej kolejnej Uczestnik / Uczestniczka zajęć zobowiązana jest napisać recenzję lub esej dotyczący wybranego filmu, na którego projekcji był Uczestnik / Uczestniczka zajęć (innego niż wybrane do prac zaliczeniowych).
Objętość: maksymalnie 3000 znaków. Termin nadsyłania: ostatnie zajęcia w semestrze.

Teaching goals (program content, subject description)

Zajęcia w semestrze zimowym poprowadzą: dr Marcin Borchardt, Sebastian Cichocki, prof. dr hab. Marcin Giżycki, Paulina Haratyk, Antoni Michnik, Daniel Muzyczuk, prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz, Karol Radziszewski, dr Gabriela Sitek
Organizatorami Akademii filmu awangardowego są: Fundacja Okonakino i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Projekt Akademia filmu awangardowego jest współfinansowany przez m.st. Warszawę, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Partnerami projektu są: Akademia Dokumentalna, Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Arsenal – Institute for Film and Video w Berlinie, Kino Iluzjon. Home Movie Day Warszawa.

Compulsory literature used during classes

Literatura obowiązkowa:
A. Pitrus, Film awangardowy w latach 1960-1980, w: Kino epoki nowofalowej. Historia kina, t. 3, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2015, s. 659-685
A. Pitrus, Film awangardowy i sztuka wideo końca XX wieku in Kino końca wieku. Historia kina, t. 4, pod red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2019, s. 867-900
Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Polski Western, Jelenia Góra, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2009
P. A. Sitney, Visionary Film: The American Avant-Garde, 1943-2000, Nowy Jork 2002
M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk 2000
A. Pitrus, Fundament pamięci – o „fotograficznej powieści” Chrisa Markera, „Kwartalnik Filmowy” 2006, nr 54-55, s. 231-236
A. Pitrus, Su Friedrich: anektowanie przestrzeni, w: Reżyserki kina. Tradycja i współczesność, pod red. M. Radkiewicz. Rabid, Kraków 2005, s. 11-20
U. Tes, Maya Deren wśród artystek awangardowych: Shirley Clarke i Yvonne Rainer, w: Reżyserki kina. Tradycja i współczesność, pod red. M. Radkiewicz. Rabid, Kraków 2005, s. 179-192
B. Kosińska-Krippner, Awangarda austriacka. Peter Kubelka, „Kwartalnik Filmowy” nr 70, 2010, 59-82

Additional literature recommended for the student's self learning

Literatura uzupełniająca:
Warsztat formy filmowej, pod red. M. Kuźmicz, Ł. Ronduda, Warszawa, Berlin 2017
Sztuka w kinie dokumentalnym, pod red. Pauliny Kwiatkowskiej, Matyldy Szewczyk, Warszawa 2016
M. Radkiewicz, „Władczynie spojrzenia”. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek, Kraków 2010
Kino-Sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej, pod red. J. Majmurka, Ł. Rondudy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Warszawa 2015
Wideo w sztukach wizualnych, pod red. R. W. Kluszczyńskiego, T. Załuskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Galeria Labirynt, Łódź-Lublin 2018

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01
K_U18
K_U19
K_U22

K_W2
K_W10
K_W12

K_K03
K_K08
K_K09
K_K10
K_K12

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

komputer z dostepem do internetu

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.2 (en)d 30 4 research project 30h
research project [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.4 (en)d 30 4 research project 30h
research project [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.4 (en)d 30 3 research project 30h
research project [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10426