Katalog ECTS

Akademia filmu awangardowego

Pedagog: dr hab. Łukasz Ronduda

Pole Opis
Typ przedmiotu Akademia Filmu Awangardowego
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Student powinien orientować się w szerokim zakresie zagadnień związanych z historią i historią kultury, naukami społecznymi. Powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą sztuki filmowej – zarówno fabularnej jak i filmu dokumentalnego, sztuki współczesnej. Student powinien rozpoznawać podstawowe gatunki sztuki filmowej – rozpoznawać formy wyrazu przynależne filmowi i sztukom audiowizualnym – które tradycyjnie są przynależne kinu fikcji i kinu faktów.

Wymagania końcowe

Student zna najważniejszych twórców i najwybitniejsze dzieła współczesnego, światowego kina awangardowego i artystycznego, ich powiązania z filmem dokumentalnym,
- Student zna najważniejsze nurty, zjawiska i twórców w historii kina awangardowego i jego relacje ze sztuką filmu dokumentalnego,
- Student zna główne sposoby pracy twórczej wykorzystywane w historii kina awangardowego i rozumie ich zastosowanie,
- Studenci rozumieją funkcjonowanie i znaczenie wideo i filmów awangardowych w różnych kontekstach kulturowych i potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę we własnych projektach twórczych, potrafią wykorzystać narzędzia analityczne przyswojone na zajęciach w samodzielnym poszerzaniu wiedzy z zakresu sztuki współczesnej wystawianej w warszawskich galeriach,
- Student wie, na jakie zagadnienia społeczne i historyczne odpowiadały filmy awangardowe i wykorzystujące środki wypracowane na gruncie awangardy filmy dokumentalne,
- Student zna kontekst historyczno-społeczno-kulturowy współczesnego kina dokumentalnego oraz najczęściej poruszaną w konkretnych filmach problematykę, rozumie zjawiska z pola sztuki w kontekście szerszych zagadnień, w które się wpisują,
Zdobywane umiejętności:
- Student potrafi samodzielnie analizować filmy awangardowe pod kątem zastosowanych w nich rozwiązań formalnych i estetycznych,
- Student potrafi samodzielnie analizować filmy awangardowe i sztukę wideo w szerszym kontekście historycznym i społecznym,
- Student potrafi wykorzystać wiedzę o filmach awangardowych we własnych projektach twórczych

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Metody oceny pracy studenta (udział w całościowej ocenie pracy studenta)
Ocena ciągła: bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność (30/100)
Końcowe zaliczenie pisemne 50/100
Warunkiem zaliczenia zajęć poza obecnością będzie zdanie testu sprawdzającego dotyczącego prezentowanych filmów i zagadnień poruszanych na wykładach.
Kontrola obecności 20/100
Wymagana jest obecność na więcej niż połowie zajęć. Dopuszczalne są dwie nieobecności. W przypadku każdej kolejnej Uczestnik / Uczestniczka zajęć zobowiązana jest napisać recenzję lub esej dotyczący wybranego filmu, na którego projekcji był Uczestnik / Uczestniczka zajęć (innego niż wybrane do prac zaliczeniowych).
Objętość: maksymalnie 3000 znaków. Termin nadsyłania: ostatnie zajęcia w semestrze.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia w semestrze zimowym poprowadzą: dr Marcin Borchardt, Sebastian Cichocki, prof. dr hab. Marcin Giżycki, Paulina Haratyk, Antoni Michnik, Daniel Muzyczuk, prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz, Karol Radziszewski, dr Gabriela Sitek
Organizatorami Akademii filmu awangardowego są: Fundacja Okonakino i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Projekt Akademia filmu awangardowego jest współfinansowany przez m.st. Warszawę, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Partnerami projektu są: Akademia Dokumentalna, Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Arsenal – Institute for Film and Video w Berlinie, Kino Iluzjon. Home Movie Day Warszawa.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura obowiązkowa:
A. Pitrus, Film awangardowy w latach 1960-1980, w: Kino epoki nowofalowej. Historia kina, t. 3, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2015, s. 659-685
A. Pitrus, Film awangardowy i sztuka wideo końca XX wieku in Kino końca wieku. Historia kina, t. 4, pod red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2019, s. 867-900
Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Polski Western, Jelenia Góra, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2009
P. A. Sitney, Visionary Film: The American Avant-Garde, 1943-2000, Nowy Jork 2002
M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk 2000
A. Pitrus, Fundament pamięci – o „fotograficznej powieści” Chrisa Markera, „Kwartalnik Filmowy” 2006, nr 54-55, s. 231-236
A. Pitrus, Su Friedrich: anektowanie przestrzeni, w: Reżyserki kina. Tradycja i współczesność, pod red. M. Radkiewicz. Rabid, Kraków 2005, s. 11-20
U. Tes, Maya Deren wśród artystek awangardowych: Shirley Clarke i Yvonne Rainer, w: Reżyserki kina. Tradycja i współczesność, pod red. M. Radkiewicz. Rabid, Kraków 2005, s. 179-192
B. Kosińska-Krippner, Awangarda austriacka. Peter Kubelka, „Kwartalnik Filmowy” nr 70, 2010, 59-82

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Literatura uzupełniająca:
Warsztat formy filmowej, pod red. M. Kuźmicz, Ł. Ronduda, Warszawa, Berlin 2017
Sztuka w kinie dokumentalnym, pod red. Pauliny Kwiatkowskiej, Matyldy Szewczyk, Warszawa 2016
M. Radkiewicz, „Władczynie spojrzenia”. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek, Kraków 2010
Kino-Sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej, pod red. J. Majmurka, Ł. Rondudy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Warszawa 2015
Wideo w sztukach wizualnych, pod red. R. W. Kluszczyńskiego, T. Załuskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Galeria Labirynt, Łódź-Lublin 2018

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01
K_U18
K_U19
K_U22

K_W2
K_W10
K_W12

K_K03
K_K08
K_K09
K_K10
K_K12

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

komputer z dostepem do internetu

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.2 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.4 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.4 d 30 3 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10426