(en)Katalog ECTS

Bachelor diploma seminar

(en)Pedagog: dr Marika Kuźmicz

(en)Pole (en)Opis
Course type seminarium
Didactic methods

konwersatorium

Language of lecture polski;
Prerequisites

ukończony II rok studiów I st. 

Final requirements

złożenie i obrona pracy licencjackiej 

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Po pierwszym semestrze student zobowiązany jest do przedstawienia ogólnej koncepcji pracy licencjackiej, wraz z bibliografią i stanem badań - jest to podstawa do oceny po I semestrze.

Po II semestrze - ocena ukończonej pracy licencjackiej i całości pracy na seminarium.

Teaching goals (program content, subject description)

Seminarium skoncentrowane jest na sztuce współczesnej, po 1945 r., ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów: fotografii, filmu, wideo, performansu, a także na sztuce artystek.

Uczestniczki i uczestnicy seminarium zachęcani się do prowadzenia własnych badań, w tym w szczególności badań archiwalnych oraz do podejmowania tematów nieopracowanych, pozostających do tej pory na marginesie badań naukowych.

Compulsory literature used during classes

Lista lektur jest dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestniczek i uczestników seminarium.

Additional literature recommended for the student's self learning

Lista lektur jest dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestniczek i uczestników seminarium.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U03 - potrafi analizować, interpretować na fundamentalnym poziomie wytwory sztuki i kultury na tle procesów historycznych - na gruncie wiedzy z historii i teorii sztuki oraz teorii kultury;

K_U05 - potrafi samodzielnie czytać i analizować teksty zakresu historii sztuki oraz budować odpowiednią bibliografię;

K_U07 - potrafi sprawnie poruszać się w zaprezentowanej problematyce i zasobie wiadomości wybranych nauk humanistycznych i społecznych oraz je samodzielnie systematyzować;

K_U09 - potrafi samodzielnie czytać i analizować lektury z wybranych, uzupełniających historię sztuki, nauk humanistycznych i społecznych oraz prowadzić własne poszukiwania bibliograficzne w tym obszarze;

K_U10-  potrafi samodzielnie wnioskować, posługując się na podstawowym poziomie prześledzonymi konstrukcjami myślowymi wybranych nauk humanistycznych i społecznych;

K_U15- potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, weryfikować i pożytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów;

K_U18 - potrafi artykułować (także własne) poglądy w sprawach zawodowych, społecznych światopoglądowych, a także przekonująco argumentować i dyskutować na tematy podejmowane na zajęciach; 

 

 

K_W07 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w wybranych, wyspecjalizowanych - w tym dotyczących specjalizacji - zagadnieniach humanistyki i nauk społecznych, często wymagających wielodyscyplinarnego i wielopłaszczyznowego oglądu.

K_W13 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu problematyki, zasadniczych pojęć, terminów i idei, koncepcji, teorii, podstaw analitycznych, metodologicznych, paradygmatów badań wybranych, odpowiadających specjalizacji...

 

K_K04 - jest otwarty na nowe idee, gotowy do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;

K_K03 - ma świadomość złożoności problemów estetycznych i artystycznych, szczególnie współczesnego świata;

K_K05 - myśli bez skrępowania własnymi uwarunkowaniami i widzi rzeczy w innym kontekście niż tylko własny, posiada świadomość różnic kulturowych...

K_K09 - ma świadomość wagi profesjonalizmu i etyki zawodowej;

K_K12 - efektywnie steruje własną pracą i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania i poziom merytoryczny;

K_K13 - ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę doskonalenia osobistego i zawodowego;

 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

rzutnik, komputer, internet 

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.6 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10432