Katalog ECTS

Seminarium licencjackie

Pedagog: dr Marika Kuźmicz

Pole Opis
Typ przedmiotu seminarium
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatorium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

ukończony II rok studiów I st. 

Wymagania końcowe

złożenie i obrona pracy licencjackiej 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Po pierwszym semestrze student zobowiązany jest do przedstawienia ogólnej koncepcji pracy licencjackiej, wraz z bibliografią i stanem badań - jest to podstawa do oceny po I semestrze.

Po II semestrze - ocena ukończonej pracy licencjackiej i całości pracy na seminarium.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Seminarium skoncentrowane jest na sztuce współczesnej, po 1945 r., ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów: fotografii, filmu, wideo, performansu, a także na sztuce artystek.

Uczestniczki i uczestnicy seminarium zachęcani się do prowadzenia własnych badań, w tym w szczególności badań archiwalnych oraz do podejmowania tematów nieopracowanych, pozostających do tej pory na marginesie badań naukowych.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Lista lektur jest dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestniczek i uczestników seminarium.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Lista lektur jest dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestniczek i uczestników seminarium.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U03 - potrafi analizować, interpretować na fundamentalnym poziomie wytwory sztuki i kultury na tle procesów historycznych - na gruncie wiedzy z historii i teorii sztuki oraz teorii kultury;

K_U05 - potrafi samodzielnie czytać i analizować teksty zakresu historii sztuki oraz budować odpowiednią bibliografię;

K_U07 - potrafi sprawnie poruszać się w zaprezentowanej problematyce i zasobie wiadomości wybranych nauk humanistycznych i społecznych oraz je samodzielnie systematyzować;

K_U09 - potrafi samodzielnie czytać i analizować lektury z wybranych, uzupełniających historię sztuki, nauk humanistycznych i społecznych oraz prowadzić własne poszukiwania bibliograficzne w tym obszarze;

K_U10-  potrafi samodzielnie wnioskować, posługując się na podstawowym poziomie prześledzonymi konstrukcjami myślowymi wybranych nauk humanistycznych i społecznych;

K_U15- potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, weryfikować i pożytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów;

K_U18 - potrafi artykułować (także własne) poglądy w sprawach zawodowych, społecznych światopoglądowych, a także przekonująco argumentować i dyskutować na tematy podejmowane na zajęciach; 

 

 

K_W07 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w wybranych, wyspecjalizowanych - w tym dotyczących specjalizacji - zagadnieniach humanistyki i nauk społecznych, często wymagających wielodyscyplinarnego i wielopłaszczyznowego oglądu.

K_W13 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu problematyki, zasadniczych pojęć, terminów i idei, koncepcji, teorii, podstaw analitycznych, metodologicznych, paradygmatów badań wybranych, odpowiadających specjalizacji...

 

K_K04 - jest otwarty na nowe idee, gotowy do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;

K_K03 - ma świadomość złożoności problemów estetycznych i artystycznych, szczególnie współczesnego świata;

K_K05 - myśli bez skrępowania własnymi uwarunkowaniami i widzi rzeczy w innym kontekście niż tylko własny, posiada świadomość różnic kulturowych...

K_K09 - ma świadomość wagi profesjonalizmu i etyki zawodowej;

K_K12 - efektywnie steruje własną pracą i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania i poziom merytoryczny;

K_K13 - ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę doskonalenia osobistego i zawodowego;

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

rzutnik, komputer, internet 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.6 d 30 6 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10432