(en)Katalog ECTS

Bachelor diploma seminar

(en)Pedagog: dr Piotr Płucienniczak

(en)Pole (en)Opis
Course type (en)-brak-
Didactic methods

seminarium

Language of lecture polski;
Prerequisites

znajomość języka angielskiego

Final requirements

prezentacja

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

prezentacja projektu pracy licencjackiej (100%)

Teaching goals (program content, subject description)

Zapoznanie studentów i studentek z problematyką, terminologią i aparatem badawczym nauk społecznych i humanistycznych z naciskiem na teorię i praktykę pisania naukowego. Konceptualizacja i operacjonalizacja, tworzenie metodologii oraz relacje między założeniami badania a językiem literatury naukowej. Ontologia badań naukowych oraz jej konsekwencje poznawcze, społeczne i kulturowe.

Compulsory literature used during classes
  1. H. Becker, Writing for social scientists, Chicago University Press 1986
  2. H. Becker, Telling about Society, Chicago University Press 2007
  3. H. Becker, Tricks of the Trade, Chicago University Press 1998
Additional literature recommended for the student's self learning

konsultowana indywidualnie

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

po zaliczeniu zajęć student potrafi:

K_U11: samodzielnie rozpoznawać i rozróżniać podstawowe fakty i zjawiska społeczne, klasyfikować rzeczywistość społeczną
K_U12: postrzegać fakty i zjawiska społeczne, także zjawiska świata życia codziennego problemowo, analitycznie, strukturalnie – na poziomie podstawowym
K_U13: łączyć wybrany dorobek nauk społecznych z historią sztuki do rozważań z zakresu problematyki miejsca
K_U14: wykorzystywać przysposobioną wiedzę społeczną do rozstrzygania dylematów rzeczywistych, pojawiających się w życiu codziennym i zawodowym

po zaliczeniu zajęć student zna i rozumie:

K_W13: podstawowe zagadnienia nauk społecznych, często wymagające wielodyscyplinowego, wielopłaszczyznowego oglądu
K_W14: na podstawowym poziomie problematykę, zasadnicze pojęcia i terminy, idee, koncepcje, teorie nauk społecnzych
K_W15: na poziomie podstawowym rzeczywistość społeczną, zarówno z perspektywy życia społecznego człowieka, grup społecznych i społeczeństw
K_W16: na poziomie podstawowym nazwiska czołowych myślicieli i badaczy, ich wkład w dzieje nauk społecznych oraz najważniejsze prace

po zaliczeniu zajęć student jest zdolny do:

K-K04: myślenia bez skrępowania własnymi uwarunkowaniami i widzi rzeczy w innym kontekście niż tylko własny, posiada świadomość różnic kulturowych, jest otwarty na inne kultury - unika dyskryminacji, unika postawy etnocentryzmu, także dba o kontekstowe postrzeganie różnic.
K_K05: ma świadomość samopoznania w nowych aspektach jako istota społeczna i jako uczestnik kultury oraz posiadania nowych kryteriów krytycznego podejścia do rzeczywistości.
K-K08: aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturalne i społeczne, oraz do porozumiewania się z innymi profesjonalistami, jak i nie-profesjonalistami
K_K09: jest przygotowany do bardziej aktywnego niż dotychczas uczestnictwa w życiu społecznym, w społeczeństwie demokratycznym, w większym stopniu do uczestniczenia w komunikacji społecznej i życiu publicznym, także, pełniejszego niż dotychczas, kreatywnego uczestnictwa w kulturze - ma rozbudowaną świadomości wspólnego dobra i odpowiedzialności

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

brak

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.6 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10433