Katalog ECTS

Seminarium licencjackie

Pedagog: dr Piotr Płucienniczak

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

seminarium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

znajomość języka angielskiego

Wymagania końcowe

prezentacja

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

prezentacja projektu pracy licencjackiej (100%)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zapoznanie studentów i studentek z problematyką, terminologią i aparatem badawczym nauk społecznych i humanistycznych z naciskiem na teorię i praktykę pisania naukowego. Konceptualizacja i operacjonalizacja, tworzenie metodologii oraz relacje między założeniami badania a językiem literatury naukowej. Ontologia badań naukowych oraz jej konsekwencje poznawcze, społeczne i kulturowe.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
  1. H. Becker, Writing for social scientists, Chicago University Press 1986
  2. H. Becker, Telling about Society, Chicago University Press 2007
  3. H. Becker, Tricks of the Trade, Chicago University Press 1998
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

konsultowana indywidualnie

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

po zaliczeniu zajęć student potrafi:

K_U11: samodzielnie rozpoznawać i rozróżniać podstawowe fakty i zjawiska społeczne, klasyfikować rzeczywistość społeczną
K_U12: postrzegać fakty i zjawiska społeczne, także zjawiska świata życia codziennego problemowo, analitycznie, strukturalnie – na poziomie podstawowym
K_U13: łączyć wybrany dorobek nauk społecznych z historią sztuki do rozważań z zakresu problematyki miejsca
K_U14: wykorzystywać przysposobioną wiedzę społeczną do rozstrzygania dylematów rzeczywistych, pojawiających się w życiu codziennym i zawodowym

po zaliczeniu zajęć student zna i rozumie:

K_W13: podstawowe zagadnienia nauk społecznych, często wymagające wielodyscyplinowego, wielopłaszczyznowego oglądu
K_W14: na podstawowym poziomie problematykę, zasadnicze pojęcia i terminy, idee, koncepcje, teorie nauk społecnzych
K_W15: na poziomie podstawowym rzeczywistość społeczną, zarówno z perspektywy życia społecznego człowieka, grup społecznych i społeczeństw
K_W16: na poziomie podstawowym nazwiska czołowych myślicieli i badaczy, ich wkład w dzieje nauk społecznych oraz najważniejsze prace

po zaliczeniu zajęć student jest zdolny do:

K-K04: myślenia bez skrępowania własnymi uwarunkowaniami i widzi rzeczy w innym kontekście niż tylko własny, posiada świadomość różnic kulturowych, jest otwarty na inne kultury - unika dyskryminacji, unika postawy etnocentryzmu, także dba o kontekstowe postrzeganie różnic.
K_K05: ma świadomość samopoznania w nowych aspektach jako istota społeczna i jako uczestnik kultury oraz posiadania nowych kryteriów krytycznego podejścia do rzeczywistości.
K-K08: aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturalne i społeczne, oraz do porozumiewania się z innymi profesjonalistami, jak i nie-profesjonalistami
K_K09: jest przygotowany do bardziej aktywnego niż dotychczas uczestnictwa w życiu społecznym, w społeczeństwie demokratycznym, w większym stopniu do uczestniczenia w komunikacji społecznej i życiu publicznym, także, pełniejszego niż dotychczas, kreatywnego uczestnictwa w kulturze - ma rozbudowaną świadomości wspólnego dobra i odpowiedzialności

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

brak

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.6 d 30 6 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10433