(en)Katalog ECTS

History of Polish sculpture

(en)Pedagog: dr hab. Waldemar Baraniewski

(en)Pole (en)Opis
Course type fakultatywny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatorium z elementami ćwiczeń

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ukończone studia I stopnia i wpis na I rok II stopnia

Wymagania końcowe

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywność w trakcie oraz zaliczenie końcowego testu.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Test wizualny.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

1. Wprowadzenie. Co to jest rzeźba nowoczesna?
2. Miejsce rzeźby 1945-49 (Dunikowski, a „szkoła warszawska”)
3. Kobro-Jarema – nie podjęty legat.
4. Wobec socrealizmu. Rzeźba na warszawskiej ASP.
5. Monumentalne realizacje (MDM, PKiN)
6. Wokół odwilży. „Rzeźba w ogrodzie”.
7. Amazonki rzeźby (Szapocznikow, Ślesińska, Więcek, Zbrożyna)
8. Antoni Kenar i szkoła zakopiańska.
9. Nowoczesność i tradycja (Hasior, Bereś)
10. Pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza – nowy kształt dydaktyki.
11. Oskar Hansen i koncepcja „formy otwartej”.
12. Pomniki – konkursy i realizacje.
13. Plenery i „formy przestrzenne”.
14. Rzeźbiarze fotografują.
15. Nowa rzeźba lat 80-tych.
16. Działania w przestrzeni publicznej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Kat. Katarzyna Kobro 1898-1951, MS Łódź 1998/9
A.Melbechowska-Luty, Kreator. Rzeźbiarskie dzieło Xawerego Dunikowskiego, Warszawa 2012
Nowoczesna rzeźba polska 1955 – 1992. [red. W.Baraniewski,T. Książek, J.S. Wojciechowski] kat. wyst. , Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 1995, ss.290
A.Osęka, W.Skrodzki, Współczesna rzeźba polska, Warszawa 1977
Wokół rzeźby współczesnej, Zeszyty Naukowe ASP, Warszawa 1987
A.Żakiewicz, Władysław Hasior 1928-1999, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Jerzy Jarnuszkiewicz. Wystawa Jubileuszowa z okazji 75 rocznicy urodzin, Orońsko-Warszawa 1994, ss.39
Otwarta Galeria. Formy przestrzenne w Elblągu. Przewodnik, Elbląg 2006
Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea-utopia-reinterpretacja, Lublin 2009

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności – student powinien być zdolny do:
1. K_U03
2. K_U04
3. K_U05

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:
1. K_W02
2. K_W04
3. K_W08

Kompetencje – student powinien być zdolny do:
1. K_K02
2. K_K04

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych (en)-brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.4 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Media Art s.2 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Graphic Arts s.8 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Painting / painting s.8 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
History of Art / kultura miejsca s.6 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury s.8 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Sculpture / rzeźba s.8 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10497