(en)Katalog ECTS

New media history

(en)Pedagog: dr Marika Kuźmicz

(en)Pole (en)Opis
Course type do wyboru
Didactic methods

wykład z elementami konserwatorium

Language of lecture polski;
Prerequisites

Znajomość historii sztuki XIX i XX w.

Final requirements

Po zakończeniu zajęć student dysponuje wiedzą o ważnych zjawiskach w polu fotografii dawnej i współczesnej, filmu awangardowego, wideo oraz performans oraz ujętych z perspektywy krytycznej. Student zyskuje bazową wiedzę dotyczącą najważniejszych zjawisk i przedstawicieli tych dziedziny oraz umiejętność krytycznej interpretacji prac zrealizowanych w tych mediach. Student zna i rozumie wpływ tych mediów na obraz sztuki współczesnej.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

egzamin pisemny, składający się z testu wizualnego ("slajdy" x 10 szt.), testu zamkniętego (10 pytań) oraz esejów

Teaching goals (program content, subject description)

Zajęcia są poświęcone technikom artystycznymi i mediom, które zaczęły być stosowane przez artystów pod koniec XIX lub w XX w.
W ramach zajęć syntetycznie zaprezentowana zostanie historia fotografii, filmu awangardowego i wideo w szerszym kontekście kultury współczesnej.
Na zajęciach omówione zostaną przykłady kanonicznych prac uznanych twórców zagranicznych i polskich, jak również realizacje mniej znane. Wykładowi towarzyszy przegląd fragmentów wybranych realizacji z obszaru wideo, filmu awangardowego oraz zapisów performans. 

Compulsory literature used during classes

1. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2007
2. Sztuka świata, tom X, Przemysław Trzeciak, Wojciech Włodarczyk, Józef Mrozek, Warszawa 2001
3. Zenon Harasym, Stare fotografie. Poradnik kolekcjonera, Warszawa 2005
4. Naomi Rosenblum, Historia fotografii światowej, Bielsko-Biała 2005
5. M. Jankowska, Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973-1994 : historia, artyści, dzieła, Warszawa 2004.
6. R. Kluszczyński, Film, wideo, multimedia: sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa
1999.
7. J. Robakowski, Video Art - szansa „podejścia rzeczywistości” , [w:] Video art (kat., red. Andrzej Mroczek), Galeria Labirynt, Lublin 1976.
8. J. Zagrodzki, Wojciech Bruszewski. Fenomeny percepcji, Łódź 2009.
9. Chris Meight Andres, A History of Video Art, New York Bloomsbury, 2014.
10. R. Kluszczyński, Film - sztuka Wielkiej Awangardy, Warszawa ; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.

Additional literature recommended for the student's self learning

Literatura uzupełniająca jest dobierana w trybie indywidualnych konsultacji ze studentami. 

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

1. K_U02 – potrafi na zaawansowanym poziomie stosować fachową terminologię historii sztuki, jej uaktualniony aparat pojęciowy z uwzględnieniem wprowadzenia nowych terminów i pojęć;
2. K_U04 – potrafi samodzielnie interpretować, na poziomi zaawansowanym teksty z zakresu historii sztuki oraz innych nauk humanistycznych i społecznych właściwych specjalizacji, prowadzić własne zaawanasowane studia bibliograficzne;
3. K_U05 – potrafi łączyć dzieła i zjawiska oraz kultury z szerszym kontekstem UMIEJĘTNOŚCI 1. K_U02 – potrafi na zaawansowanym poziomie stosować fachową terminologię historii sztuki, jej uaktualniony aparat pojęciowy z uwzględnieniem wprowadzenia nowych terminów i pojęć;
2. K_U04 – potrafi samodzielnie interpretować, na poziomi zaawansowanym teksty z zakresu historii sztuki oraz innych nauk humanistycznych i społecznych właściwych specjalizacji, prowadzić własne zaawanasowane studia bibliograficzne;
3. K_U05 – potrafi łączyć dzieła i zjawiska oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym kulturowym, społecznym, ideologicznym, a także interpretować na poziomie zaawansowanym powiązania i zależności między dziełami i ich kontekstami; określać w ten sposób ich znaczenia, oddziaływania, rolę i funkcję w kulturze jako całości i społeczeństwie – na potrzeby specjalizacji;
4. K_K09 – potrafi, swobodnie posługując się zsyntezowaną rozszerzoną wiedzą z zakresu nauk humanistycznych i społecznych sprawnie wnioskować, problematyzować zagadnienia, zajmować wobec nich własne stanowisko, znajdując się w nietypowych sytuacjach zawodowych i odmiennych sytuacjach kulturalnych;
5. K_U11 – potrafi samodzielnie i skutecznie zdobywać wiedzę i materiały oraz posługiwać się umiejętnościami badawczymi na poziomie zaawansowanym (a także je rozszerzać). Potrafi uzgadniać ze sobą informacje, środki materialne i procedury dla zwiększenia efektywności praktyki zawodowej;

K_W04 – zna w stopniu zaawansowanym terminologię historii sztuki, jej aparat pojęciowy – z uwzględnieniem jego aktualizacji i możliwości wprowadzania nowych terminów i pojęć
2. K_W05 – ma pogłębioną wiedzę ogólną o całościowych charakterze języka historii sztuki, jego złożoności i zmienności warunkowanym kontekstem kulturowym
3. K_W07 – ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi dyscyplinami humanistycznymi oraz społecznymi pozwalającą m na interdyscyplinarny i wielodyscyplinowy ogląd zagadnień zawodowych
4. K_W18 – zna i rozumie na zaawansowanym poziomie zależność między sztukami plastycznymi i ich kontekstem kulturowym

K_K01 – efektywnie steruje własną pracą, krytycznie ocenia jej stopień jej zaawansowania i poziom merytoryczny’
K_K05 – ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego doskonalenia osobistego i zawodowego;
K_K08 – jest przygotowany do rozwiązywania problemów, pojawiających się organizowaniu życia społeczno-kulturalnego uwzględniając jego dynamikę i w odniesieniu do pionierskich zadań, jakie stawia sobie powyższy kierunek;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

komputer, internet, rzutnik, głośniki

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.8 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Media Art s.2 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Graphic Arts s.8 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Sculpture / rzeźba s.8 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
History of Art / kultura miejsca s.4 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
History of Art / kultura miejsca s.6 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10499