(en)Katalog ECTS

Global Renaissance II

(en)Pedagog: dr Ewa Kociszewska

(en)Pole (en)Opis
Course type fakultatywny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe (en)-brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

obecność (max. 3 nieobecności w semestrze) + ocena na podstawie zaliczenia pisemnego (test na ostatnich zajęciach)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Wykłady (w semestrze zimowym i letnim) poświęcone będą związkom kulturowym i artystycznym między Europą a Azją, Afryką i Amerykami w okresie 1400-1650. Tradycyjna definicja epoki Renesansu jako odrodzenia tradycji antycznej zostanie rozszerzona i aby wskazać kluczowe znaczenie zjawisk związanych z nowymi kontaktami handlowymi, wymianą towarową i kolonizacją. Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane z kartografią, “odkryciami” geograficznymi, wczesne przedstawienia innych kontynentów, kwestie rasy w kulturze wizualnej, import i eksport obiektów artystycznych z/do Europy, artystyczne hybrydy, exotica w kolekcjach nowożynych.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć (en)-brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

https://sites.google.com/a/cybis.asp.waw.pl/globalnyrenesans

(lista uzupełniana na bieżąco)

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U03

K_U05

K_U12

K_U24

K_W01

K_W02

K_W04

K_K02

K_K03

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

komputer, rzutnik

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.2 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Graphic Arts s.8 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Painting / painting s.8 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Sculpture / rzeźba s.8 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
History of Art / kultura miejsca s.4 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
History of Art / kultura miejsca s.6 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10501