(en)Katalog ECTS

Artworks, texts, archives... Introduction to art historical research.

(en)Pedagog: dr hab. Luiza Nader

(en)Pole (en)Opis
Course type projekt empiryczny
Didactic methods

warszatowo-konwersatoryjna

Language of lecture polski;
Prerequisites

brak

Final requirements

prezentacja ustna, praca pisemna

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

aktywność na zajęciach, prezentacja, praca pisemna

Teaching goals (program content, subject description)

Zajęcia poświęcone będą podstawowym zagadnieniom związanym z pisaniem tekstu naukowego w obszarze historii sztuki nowoczesnej i współczesnej. Zajmiemy się zarówno kwerendą badawczą, poznawaniem warsztatu naukowego, wyłanianiem problemów badawczych, formułowaniem tematów, stawianiem krytycznych pytań, jak i wstępnym rozpoznaniem metod, teorii i metodologii historii sztuki i innych dziedzin humanistyki przydatnych w analizowaniu zjawisk artystycznych. W zakres naszych rozważań i wstępnych badań wejdzie zarówno sztuka, krytyka, jak i historiografia artystyczna po 1939 r.

1. Zajęcia wstępne. Prezentacja wstępnych tematów prac, wyłanianie problemów badawczych.

2. Luiza Nader: warsztat pracy "Afektu Strzemińskiego". 

4. Archiwum, kolekcja, dokument, pamięć. Raporty z prac badawczych, prezentacja lektur: J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998, E. Domańska, Historie niekonwencjonalne, Poznań 2006 (fragment), J. Jakimczyk, Najweselszy barak w obozie, Warszawa 2015; L. Nader, Konceptualizm w PRL, Warszawa 2009.

5. Dzieło, praca: metody i metodologie. Raporty z prac badawczych, prezentacja lektur: A. Turowski, Budowniczowie świata, Kraków 2000 (fragmenty) i P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty, Poznań 2005 (fragmenty).

6. Dzieło, praca: metody i metodologie. Raporty z prac badawczych, prezentacja lektur: A. Turowski, Biomorfizm w sztuce XX w. (fragmenty), Gdańsk 2019, M. Poprzęcka, Impas, Gdańsk 2019 (fragmenty).

7. Wywiad, rozmowa.  Świadectwo.

8. Piotr Słodkowski: warsztat pracy książki "Modernizm żydowsko-polski"

9-15. Prezentacje prac studentek i studentów.

 

Compulsory literature used during classes

- d'Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, przeł. E. i J. Jedlińscy, Universitas, Kraków 2008.

- Bachman - Medick D., Cultural Turns, Oficyna naukowa, Warszawa 2012.

- Art since 1900: modernism, antimodernism, postmodernism, ed. Y. A. Bois, B. Buchloh, H. Foster, R. Krauss, Thames & Hudson, London 2016 (i inne wydania)

-  Critical terms for Art History, ed. R. Nelson, R. Shiff, University of Chicago Press, Chicago - London 1996.

- Domańska E., Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.
- Domańska E., Historia ratownicza, „Teksty Drugie” 2014, nr 5.


- Domańska E., Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.


- Domańska E., Humanistyka afirmatywna. Władza i płeć po Butler i Foucaulcie, w: Płeć i władza w kontekstach historycznych i współczesnych, red. M. A.Kubiaczyk, F. Kubiaczyk, Wydawnictwo Naukowe Contact, Gniezno 2014

- J. Jakimczyk, Najweselszy barak w obozie, Warszawa 2015; L. Nader, Konceptualizm w PRL, Warszawa 2009.

- Jarecka D., Piwowarska B., Erna Rosenstein. Mogę powtarzać tylko nieświadomie, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa 2014.

-Juszkiewicz P., Od rozkoszy historiozofii do „gry w nic”: polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2005.

- Nader L., Konceptualizm w PRL, Warszawa 2009.

- Pamięć, etyka, historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat 90. (Antologia przekładów), red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.

-Piotrowski P., Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Rebis, Poznań 1999.

- Piotrowski P., Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej, Poznań 2018.

- Poprzęcka M. Impas, Fundacja terytoria książki, Gdańsk 2019.

- Słodkowski P., Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki, IBL PAN - ASP w Warszawie, Warszawa 2019.

- Topolski J. Wprowadzenie do historii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001.

- Turowski A., Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Universitas, Kraków 2000.

-Turowski A., Biomorfizm w sztuce XX w., Gdańsk 2019.

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

- student potrafi opisywać, analizować i interpretować na podstawowym poziomie prace artystyczne na tle procesów historycznych, społecznych i kulturowych K_U03

-  student potrafi powiązać dzieła z szerszym kontekstem historycznym, kulturowym, społecznym, ideologicznym na podstawowym poziomie K_U06

- student potrafi artykułować poglądy w sprawach zawodowych oraz przekonująco je argumentować K_U18

- student zna i rozumie podstawowe zasady i metody opisu, analizy i interpretacji dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej K_W09

- student jest zdolny do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów K_K03

- rozumie potrzebę dalszego doskonalenia profesjonalnego K_K11

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.2 (en)d 45 4 research project 45h
research project [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10502