Katalog ECTS

Dzieła, teksty, archiwa... Wprowadzenie do badań historyczno-artystycznych.

Pedagog: dr hab. Luiza Nader

Pole Opis
Typ przedmiotu projekt empiryczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

warszatowo-konwersatoryjna

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe

prezentacja ustna, praca pisemna

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

aktywność na zajęciach, prezentacja, praca pisemna

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia poświęcone będą podstawowym zagadnieniom związanym z pisaniem tekstu naukowego w obszarze historii sztuki nowoczesnej i współczesnej. Zajmiemy się zarówno kwerendą badawczą, poznawaniem warsztatu naukowego, wyłanianiem problemów badawczych, formułowaniem tematów, stawianiem krytycznych pytań, jak i wstępnym rozpoznaniem metod, teorii i metodologii historii sztuki i innych dziedzin humanistyki przydatnych w analizowaniu zjawisk artystycznych. W zakres naszych rozważań i wstępnych badań wejdzie zarówno sztuka, krytyka, jak i historiografia artystyczna po 1939 r.

1. Zajęcia wstępne. Prezentacja wstępnych tematów prac, wyłanianie problemów badawczych.

2. Luiza Nader: warsztat pracy "Afektu Strzemińskiego". 

4. Archiwum, kolekcja, dokument, pamięć. Raporty z prac badawczych, prezentacja lektur: J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998, E. Domańska, Historie niekonwencjonalne, Poznań 2006 (fragment), J. Jakimczyk, Najweselszy barak w obozie, Warszawa 2015; L. Nader, Konceptualizm w PRL, Warszawa 2009.

5. Dzieło, praca: metody i metodologie. Raporty z prac badawczych, prezentacja lektur: A. Turowski, Budowniczowie świata, Kraków 2000 (fragmenty) i P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty, Poznań 2005 (fragmenty).

6. Dzieło, praca: metody i metodologie. Raporty z prac badawczych, prezentacja lektur: A. Turowski, Biomorfizm w sztuce XX w. (fragmenty), Gdańsk 2019, M. Poprzęcka, Impas, Gdańsk 2019 (fragmenty).

7. Wywiad, rozmowa.  Świadectwo.

8. Piotr Słodkowski: warsztat pracy książki "Modernizm żydowsko-polski"

9-15. Prezentacje prac studentek i studentów.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

- d'Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, przeł. E. i J. Jedlińscy, Universitas, Kraków 2008.

- Bachman - Medick D., Cultural Turns, Oficyna naukowa, Warszawa 2012.

- Art since 1900: modernism, antimodernism, postmodernism, ed. Y. A. Bois, B. Buchloh, H. Foster, R. Krauss, Thames & Hudson, London 2016 (i inne wydania)

-  Critical terms for Art History, ed. R. Nelson, R. Shiff, University of Chicago Press, Chicago - London 1996.

- Domańska E., Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.
- Domańska E., Historia ratownicza, „Teksty Drugie” 2014, nr 5.


- Domańska E., Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.


- Domańska E., Humanistyka afirmatywna. Władza i płeć po Butler i Foucaulcie, w: Płeć i władza w kontekstach historycznych i współczesnych, red. M. A.Kubiaczyk, F. Kubiaczyk, Wydawnictwo Naukowe Contact, Gniezno 2014

- J. Jakimczyk, Najweselszy barak w obozie, Warszawa 2015; L. Nader, Konceptualizm w PRL, Warszawa 2009.

- Jarecka D., Piwowarska B., Erna Rosenstein. Mogę powtarzać tylko nieświadomie, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa 2014.

-Juszkiewicz P., Od rozkoszy historiozofii do „gry w nic”: polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2005.

- Nader L., Konceptualizm w PRL, Warszawa 2009.

- Pamięć, etyka, historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat 90. (Antologia przekładów), red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.

-Piotrowski P., Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Rebis, Poznań 1999.

- Piotrowski P., Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej, Poznań 2018.

- Poprzęcka M. Impas, Fundacja terytoria książki, Gdańsk 2019.

- Słodkowski P., Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki, IBL PAN - ASP w Warszawie, Warszawa 2019.

- Topolski J. Wprowadzenie do historii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001.

- Turowski A., Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Universitas, Kraków 2000.

-Turowski A., Biomorfizm w sztuce XX w., Gdańsk 2019.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

- student potrafi opisywać, analizować i interpretować na podstawowym poziomie prace artystyczne na tle procesów historycznych, społecznych i kulturowych K_U03

-  student potrafi powiązać dzieła z szerszym kontekstem historycznym, kulturowym, społecznym, ideologicznym na podstawowym poziomie K_U06

- student potrafi artykułować poglądy w sprawach zawodowych oraz przekonująco je argumentować K_U18

- student zna i rozumie podstawowe zasady i metody opisu, analizy i interpretacji dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej K_W09

- student jest zdolny do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów K_K03

- rozumie potrzebę dalszego doskonalenia profesjonalnego K_K11

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.2 d 45 4 45h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10502